کمیته منتخب
وظایف
در اجرای تبصره ماده 6 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و بخشنامه شماره 200/11410 مورخ 1381/3/22، معاون محترم وزیر و ریاست سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، بررسی مدارک و اعطای"ترفیع سالیانه" ،"ترفیع سربازی"،"ترفیع رزمندگی" و"ترفیع سوابق قبل از عضویت" و"ترفیع جانبازی" اعضای هیأت علمی شاغل در ستاد موسسه و بخش منابع طبیعی مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استانها که در زمینه وظایف موسسه فعالیت دارند و همچنین مصاحبه تخصصی و احراز شرایط علمی برای عضویت جدید به کمیته منتخب ممیزی و کمیته ترفیع اعضای هیأت علمی تفویض گردید.
درحال حاضر پرونده 134 عضو هیأت علمی در ستاد موسسه (36نفر) و مراکز استانها (98نفر)توسط این اداره بررسی می شود که این اداره و کمیته های آن با اتخاذ راهکارهای مناسبی نسبت به تشویق محققان، برنامه آینده آنها و کنترل فعالیتهای ایشان در راستای تکالیف قانونی موسسه نقش بسزائی دارند.
یکی از وظایف کمیته ارائه آمار و اطلاعات دقیق و کامل به مقامات ارشد موسسه جهت برنامه ریزی بهتر است.
براساس آئین نامه های جدید وظایف ممیزی و ارزشیابی اعضای هیأت علمی در قالب دو کمیته زیر نظر اداره دبیرخانه ممیزی اعضای هیأت علمی انجام خواهد شد.
الف) کمیته منتخب ممیزیباستناد ماده یک از پیوست شماره 2 آئین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیأت علمی (مصوب 18/8/1387 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) به منظور رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست متقاضیان ارتقاء، رکود علمی، احتساب سابقه خدمت، بورس تحصیلی و فرصت مطالعاتی تشکیل خواهد شد.
ب) کمیته ترفیعباستناد ماده یک دستورالعمل نحوه اعطای پایه (ترفیع سالانه اعضای هیأت علمی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی( ابلاغ شده به شماره 2403/201 مورخ 1388/5/3) بررسی مدارک و اعطای ترفیع سالانه را انجام خواهد داد.

اعضا کمیته منتخب موسسه

سمت
مرتبه
نام و نام خانوادگی
رئیس کمیته منتخب و رئیس موسسه
استاد
محمد پور کاظمی
دبیر کمیته منتخب و معاون پژوهشی موسسه
استاد
همایون حسین زاده صحافی
نماینده اعضاء هیئت علمی و مشاور رئیس موسسه
استاد
سهراب رضوانی گیل