اخبار اطلاعات علمی
توضیحات:کتاب"کارنامه فعالیتهای مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در سال 1394"، از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.1395/07/17 12:49:34
توضیحات:کتاب"کاربرد زیست یارها (پروبیوتیک ها ) در آبزی پروری نوین" از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.1395/07/17 12:43:49
توضیحات:کتاب"سند راهبردی ماهیان گرمابی" از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.1395/07/17 12:36:12
توضیحات:کتاب"سند راهبردی ماهیان سردآبی" از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.1395/07/17 12:34:38
توضیحات:کتاب"سند راهبردی ماهیان خاویاری" از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.1395/07/17 12:31:00
توضیحات:کتاب"سند راهبردی غذای زنده و سایر آبزیان" از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.1395/07/17 12:22:40
توضیحات:کتاب"دستور العمل فنی شیوه محاسبه تاثیر عوامل مدیریتی و قهری موثر در تولید مراکز تکثیر ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) به منظور انجام عملیات بیمه گری" از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.1395/07/14 13:26:05
توضیحات:کتاب"دستور العمل فنی شیوه محاسبه تاثیر عوامل مدیریتی و قهری موثر در تولید مراکز پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) به منظور انجام عملیات بیمه گری" از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.1395/07/14 13:21:04
توضیحات:کتاب"توسعه پایدار تولید میگوی پرورشی با نگاهی به بازار و اقتصاد تولید" از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.1395/07/14 13:16:45
توضیحات:کتاب"پویایی جمعیت آبزیان" از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.1395/07/14 13:13:25
توضیحات:کتاب"بیماریهای باکتریایی آزاد ماهیان" از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.1395/07/14 13:07:20
توضیحات:کتاب"آمیزش خویشاوندی (همخونی) و مدیریت مولدین"، از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.1395/07/14 13:03:36
توضیحات:کتاب"کاربرد نرم افزار R در حوزه علوم شیلاتی" از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.1395/07/12 10:43:12
توضیحات:در شش ماهه اول سال 1395 تاکنون 140 عنوان گزارش نهایی طرح ها و پروژه های تحقیقاتی از سوی انتشارات موسسه بچاپ رسید.1395/07/06 10:26:37
توضیحات:کتاب"پرورش ماهی تیلاپیا" از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.1395/07/06 09:51:03
توضیحات:کتاب"کلید شناسایی تاسماهیان (ماهیان خاویاری و پاروپوزه ماهیان)"، از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.1395/06/27 13:00:09
توضیحات:اطلس ماهیان حوزه جنوبی دریای خزر (آبهای ایران) از سوی انتشارات موسسه در سال ۱۳۸۳ بچاپ رسیده است.1394/12/01 11:33:55
توضیحات:اطلس جلبکهای دریایی سواحل خلیج فارس و دریای عمان از سوی انتشارات موسسه در سال 1388 بچاپ رسیده است.1394/12/01 11:03:24
توضیحات:کتاب فناوری تشخیص مولکولی در آبزی پروری از سوی انتشارات موسسه منتشر شد.1394/11/20 12:34:29
توضیحات:کتاب سوخت زیستی از ریزجلبک ها از سوی انتشارات موسسه منتشر شد.1394/11/12 12:31:48
توضیحات:کتب در دست تألیف یا ترجمه موسسه در سال 13941394/11/06 10:40:02
توضیحات:کتاب خارپوستان از سوی انتشارات موسسه منتشر شد.1394/11/06 10:30:45
توضیحات:کتاب کوسه ماهیان خلیج فارس و دریای عمان (مورفولوژی، آناتومی، فیزیولوژی و رفتارشناسی) از سوی انتشارات موسسه منتشر شد.1394/11/06 10:29:40
توضیحات:از مهرماه سال جاری تاکنون 60 عنوان گزارش نهایی پروژه ها و طرح های تحقیقاتی پس از اخذ فروست و انجام ویرایش و صفحه آرایی گزارشها، از سوی واحد انتشارات موسسه منتشر گردید.1394/11/06 10:28:32
توضیحات:چهار عنوان"سند راهبردی ماهیان گرمابی، ماهیان خاویاری، ماهیان سردابی وغذای زنده و سایرآبزیان" به همراه دو عنوان کتاب"کاربرد زیست یارها در آبزی پروری نوین" و"آشنایی با میگوی سفید غربی" از سوی انتشارات موسسه آماده چاپ می باشد.1394/11/06 10:26:53
توضیحات:کتاب ماهیان استخوانی دریای خزر (زیست شناسی، پراکنش، صید و صیادی، بازسازی ذخایر، نقاط قوت و ضعف) از سوی انتشارات موسسه منتشر شد.1394/11/06 10:24:28
توضیحات:کتاب مبانی فیزیولوژی و اندوکرینولوژی ماهی از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.1394/11/06 10:22:27
توضیحات:کتاب روش های آزمایشگاهی بافت شناسی آبزیان از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.1394/11/06 10:14:24
توضیحات:اطلس پلانکتون های تالاب انزلی و نواحی ساحلی دریای خزر از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.1394/11/06 10:12:24