توضیحات
بخش هماهنگی امور پژوهشی با دو گروه تخصصی _ بررسی طرحهای تحقیقاتی و _ گروه انتقال یافته های علمی (ترویج) از سال 1385 در موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور تشکیل گردید.
وظایف این بخش شامل:
 • هماهنگی امور پژوهشی بین بخش های تخصصی ستاد و مراکز/ پژوهشکده ها و ایستکاه های تابعه موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 • دبیرخانه کمیته علمی فنی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی، برگزاری جلسات هفتگی، بررسی و تصویب پروژه ها و گزارشات نهایی
 • برگزاری جلسات شورای پژوهشی موسسه و تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات
 • دبیرخانه کمیته نظارت و ارشیابی مراکز و برگزاری جلسات و پیگیری امور مربوطه، ارائه گزارشات دوره ای و سالانه در ارزیابی کیفی مراکز/ پژوهشکده ها و تهیه آئین نامه‌های مورد نیاز برای نظارت بر عملکرد واحدها
 • پاسخگویی نسبت به آمار پژوهشی مورد درخواست سازمان و دستگاههای ذیربط
 • تهیه گزارشات ادواری و سالانه از عملکرد پژوهشی و فناوری موسسه
 • سامان دهی سمپات و پیگیری امور ثبت پروژه ها در سامانه طرح های پژوهشی سازمان
 • پیگیری وظایف محوله از سوی معاونت پژوهشی و فناوری موسسه در راستای اثر بخشی پژوهشی در سطح ستاد و مراکز
 • پیگیری روند تجاری سازی نتایج پروژه های تحقیقاتی، تنظیم و عقد قرارداد وپیگیری حصول اعتبارات
 • پیگیری و ارائه گزارش از روند فعالیتهای ترویجی
 • پیگیری مصوبات کمیسیونهای عالی سازمان شیلات ایران
 • پیگیری و ارائه گزارشات مقطعی و نهائی از روند بودجه پژوهشی و پیگیری اخذ و کنترل آن
 • ارائه گزارشات مقطعی از شاخص های موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور بصورت ادواری
 • پیگیری استقرار یک نیروی انسانی از هریک از مراکز به منظور همکاری با بخش پژوهشی بعنوان نیروی پشتیبان و همکار
 • گردآوری آمار، اطلاعات و گزارشات فنی– تخصصی در ارتباط با فعالیتهای تحقیقاتی
 • تنظیم دستورالعملها ،‌آیین نامه ها و روشهای اجرائی فعالیتهای تحقیقاتی موسسه و هماهنگی و نظارت بر اجرای آن