بخشها و گروههای تخصصی موسسه

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با شش بخش تخصصی و گروههای ذیربط بشرح ذیلمیتواندنیازهای تخصصی شیلاترا رادر زمینه های مختلف آبزی پروری,مدیریت ذخایر آبزیان ،صیدوصیادی, محیط زیست دریائی، فرآوری آبزیان ، بهداشت و بیماریهای آبزیان ،آبشناسیو مطالعات اقتصادی و اجتماعی تامین نماید .

بخش آبزی پروری:

1- گروه میگو و سایرآبزیان

2- گروه تکثیر و پرورش ماهی

3- گروه مهندسی آبزیپروری

4- گروه تغذیه آبزیان

بخش بوم شناسی منابع آبی:

1- گروه مطالعات اکولوژیک آبهــای داخلی

2- گروه مطالعات اکولوژیک آبهای خلیـــج فارس و دریای عمان

3- گروه مطالعات اکولوژیک دریای خزر

بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایرآبزیان:

1- گروه مدیریت ذخایرآبهای شمال

2- گروه مدیریت ذخایرآبهای جنوب

3- گروه مدیریت ذخایرآبهای داخلی

بخش فن آوری زیستی:

1- گروه میکروبیولوژی و فرآورده های بیولوژیک آبزیان

2- گروه ژنتیک مولکولی و اصلاح نژادآبزیان

3- گروه عمل آوری و کنترل کیفی آبزیان

بخشبهداشتوبیماریهایآبزیان:

1- گروه بهداشت و بیماریهای ماهیان آبهای شیرین

2- گروه بهداشت و بیماریهای ماهیان آبهای دریایی

3- گروه بهداشت و بیماریهای میگو و سایر سخت پوستان

بخش مطالعات اقتصادی و اجتماعی:

1- گروه مطالعات اقتصادی

2- گروه مطالعات اجتماعی

تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی

نیروی انسانی و فضاهای تحقیقاتی

1- نیروی انسانی

موسسه تحقیقات شیلات ایران, در ستاد مرکزی،‌ بخش های تابعه، ایستگاهها، مراکز و پژوهشکده های تحقیقاتی خود در استانهای کشور ازکادرکارشناسان متخصص واعضایهیئت علمی با تخصصهای مختلف از جملهزیست شناسی،‌ شیلات،زیست شناسی دریا،‌ اکولوژی،‌ تغذیه آبزیان، بهداشت وبیماریهای ماهی و میگو، انگل شناسی آبزیان،میکروبیولوژی، هیدرولوژی،‌ هیدروبیولوژی،‌ بنتوزشناسی،‌ پلانکتون شناسی و... برخوردار می باشد.

ترکیب نیروی انسانی موسسه تحقیقات شیلات ایران

دکترای تخصصی

60 نفر

کارشناس ارشد

148 نفر

کارشناس

258 نفر

2- فضاهای تحقیقاتی

موسسه تحقیقات شیلات ایران علاوه بر دارا بودنآزمایشگاههای مختلف تخصصی و مجهز درستاد مرکزیخود در تهران ، دارایفضاهای تحقیقاتی در قالبچهار پژوهشکده تخصصی،‌ در زمینه های اکولوژی دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان،‌ آبزی پروری در آبهای داخلیو میگو می باشد. علاوه بر آن ، انستیتوی تحقیقاتبین المللی در زمینه ماهیان خاویاری،پنج مرکز تحقیقاتی در استانهای شمالی و جنوبی کشور و مرکز ملی فرآوری آبزیان ویک ایستگاه تحقیقاتی در استانیزد ، مجموعه تحقیقاتی شیلات کشور را تشکیل می دهند. تعدادی از این مراکز بدلیل گستردگی حیطه وظایف و وسعت حوزه عملیاتی تحت پوشش خود ،‌ دارای ایستگاههـــای منطقه ای به منظور بررسیهای میدانی و پاسخگوئی به نیازهای تحقیقاتی دراستان محل استقرار خودمی باشند. بعضی از این مراکز و پژوهشکده ها نیز دارای کارگاههای تکثیر و مزارع پرورش آبزیان نیز هستند که سبب ارتقاء توان اجرای عملیات میدانی آنها می شود.

وضعیت موجود فضاهای تحقیقاتی و پشتیبانی موسسه تحقیقات شیلات ایران

فضاهای آزمایشگاهی

فضاهای کارگاهی

استخرهای تحقیقاتی

فضاهای تحقیقاتی-اداری

واحدهای مسکونی و مهمانسراها

4725 مترمربع

15231 مترمربع

174196 مترمربع

215025 مترمربع

10710 مترمربع

3 تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی

بطور کلی آزمایشگاههای موسسه تحقیقات شیلات را از دیدگاه وظایف و ماهیت فعالیت ها می توان در دو گروه طبقه بندی نمود:‌

1) آزمایشگاههای وابسته به مراکز و ایستگاه های تحقیقاتی

فعالیت این آزمایشگاهها که در قالب آماده سازی ، بــررسی و آنــالیــز نمونه های مختلف صورت می پذیرد را میتوان بطور کلی در زمینه های تخصصی مربوط به بیومتری کامل آبزیان ، بررسی های اکولوژیک ( مشتمل بر اندازه گیری تغییرات انواع پارامترهای فیزیکی ، شیمیایی و زیستی در نمونه های آب ، رسوبات و آبزیان) ، اندازه گیری انواع آلاینده ها"آلی و معدنی" در نمونه های مختلف ، تشخیص بیماریهای آبزیان ، آزمایشات مختلف مربوط به فرآوری و کنترل کیفی آبزیان ،آزمایشات گوناگون مربوط به بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک عنوان نمود . البته با توجه به عملکرد تخصصی هر یک از مراکز و ایستگاههای تابعه موسسه ، ماهیت فعالیت های مزبور در آزمایشگاه های مراکز مختلف تا حدودی متفاوت می باشد .

2) آزمایشگاه مرجع موسسه

این آزمایشگاه با در اختیار داشتن امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته و دقیق در سه زمینه کلی مشتمل بر اکولوژی و آلودگی منابع آبی ، بیماریهای آبزیان و کنترل کیفی آبزیان فعال می باشد . وظیفه اصلی ایـن آزمایشگاه علاوه بر نظارت بر کیفیت عملکرد و موجودی تجهیزات کلیه آزمایشگاه های موسسه ، تلاش در جهت انطباق کلیه فعالیت های آزمایشگاهی موسسه با جدیدترین یافته ها و استانداردهای معتبر ملی و بین المللی می باشد . در این راستا خدمات علمی و فنی در زمینه های کاری مذکور به کلیه مراکز علمی و پژوهشی در سطوح ملی و بین المللی قابل ارائه می باشد .

·بطور کلی در حال حاضر آزمایشگاههای مذکور مجهز به انواع تجهیزات مربوط به بررسی ، آماده سازی و آنالیز نمونه ها می باشند که از آن جمله می توان به مواردی نظیرHPLC,GC،GC-MS، طیف سنج جذب اتمی(GFAAS,FAAS) ،‌ انواع اسپکتروفتومتر ،PCR، الکتروفورز ، انواع مختلف میکروسکوپ ولوپ ، تجهیزات مختلف برای اندازه گیری پارامترهای گوناگون فیزیکی ، شیمیایی و زیستی آب و رسوبات (PH متر ،EC سنج ، شوری سنج ، دستگاهها و امکانات تعیینو TOC,TOM,GS,COD,BOD,DOو(… اشاره نمود .

·علاوه بر این موسسه با در اختیار داشتن کارگاهها و مزارع مختلف تکثیر و پرورش انواع آبزیان ، امکان اجرای هر گونه فعالیت پژوهشی در زمینه تکثیر و پرورش آبزیان را مهیا نموده است .