گروه ترویج یافته های تحقیقاتی
فعالیت های ترویجی در موسسه:
گروه ترویج و انتقال یافته های علمی در خصوص انتقال یافته های علمی حاصل ازنتایج طرحها و پروژه های پژوهشی به بهره برداران و پرورش دهندگان در 5 حوزه تخصصی ،آبزی پروری ، بهداشت و بیماریهای آبزیان ، بیوتکنولوژی ، اکولوژی منابع آبی ، بیولوژی و ارزیابی ذخایر فعالیت می نماید. این گروه برای سال جاری 7 اصل مهم را محور فعالیت های ترویجی در ستاد و 11 پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی شمال و جنوب کشور در دستور کار خود قرار داده است.
  1. برگزاری برنامه انتقال یافته ها ، روز مزرعه و کارگاه ترویجی برای بهره برداران
  2. مشاوره ، نشست با اتحادیه ها و بهره برداران و پرورش دهنده گان آبزیان
  3. سرکشی محققین و کارشناسان به مزارع پرورشی به منظور توصیه های ترویجی
  4. مصاحبه علمی با رسانه ها با رویکرد ترویجی
  5. رسانه های ترویجی ( هندبوک ، دستورالعمل ترویجی و.....
  6. ارائه مقالات ترویجی به همایش ها و سمینارها
  7. همکاری با مروجان،دانشگاه ها ، مراکز آموزشی با رویکرد ترویجی