گروه مدیریت دانش و تولید محتوا
فرایند کشف، کسب، توسعه و ایجاد، تسهیم، نگهداری، ارزیابی و به­ کارگیری دانش مناسب در زمان مناسب توسط فرد مناسب در حوزه علوم شیلاتی که از طریق ایجاد پیوند بین منابع انسانی، زیر ساختهای فرهنگی و فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد ساختاری مناسب برای دستیابی به اهداف موسسه انجام می شود.
نظام مدیریت دانش، رهیافت نوینی است که از تفکر نظام ملی اطلاع رسانی منتج شده و آخرین دستاورد بشری در حوزه معماری جامعه دانش مدار است. هم اکنون مدیریت دانش با توجه به احساس نیاز بخش کشاورزی و شیلات با حجم انبوه دانش تولید شده در مؤسسات و مراکز تحقیقاتی مربوطه، یک ضرورت جدی محسوب می­شود. عملیاتی کردن نظام مدیریت دانش و اطلاعات در حوزه شیلات و منابع طبیعی به منظور دسترسی ذینفعان به دانش فنی و یافته های تحقیقاتی بر اساس موضوع بند"ج" ماده 22 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی، یکی از مباحث اصلی نظام نوین ترویج است.
مدیریتدانشدرنظامنوینترویج
نظام نوین ترویج کشاورزی مبتنی بر اصول چندگانه از جمله استقرار مدیریت دانش در بخش کشاورزی و منابع طبیعی به منظور دسترسی ذینفعان به دانش فنی و یافته های تحقیقاتی است. در حوزه مدیریت دانش این نظام بر آن است تا با تکیه بر عناصر کلیدی نظام مدیریت دانش یعنی نیروی انسانی، سازمان و فناوریهای هوشمند و تعامل آنها از مجرای دانش، موجبات ایجاد بسترهای نظام­مند دانش محور را در سطوح بخش کشاورزی و منابع طبیعی فراهم کند.
فعالیتهای مدیریت دانش موسسه تحقیقات علوم شیلاتی برای سال 1395
در راستای اجرای برنامه های نظام نوین ترویج، اهم فعالیتهای کارگروه مدیریت دانش در موسسه در این چند ماهه سال 95 عبارتند از:
 • ایجاد صفحات وب معاونت ترویج و راه اندازی صفحه مدیریت دانش
 • طراحی و راه اندازی سامانه جامع مدیریت دانش در موسسه برای تسهیل دسترسی بهره برداران، کارشناسان و مدیران به انتشارات علمی و ترویجی
 • برگزاری دوره های آموزشی مدیریت دانش در موسسه
 • تولید محتوا: تولید دستورالعمل های موضوعی و محصولی متنوع از طرف محققان، بخشها و مراکز
 • انتشار نشریات ترویجی
 • ایجاد پایگاه داده­ها، دربرگیرنده کلیه انتشارات علمی پژوهشگران موسسه و مراکز
 • راه اندازی کتابخانه اینترنتی"تالار ترویج دانش علوم شیلاتی"
 • بارگذاری رسانه­های دیداری شیلاتی ( فیلم و اسلاید ویژن) در"تالار ترویج دانش علوم شیلاتی"
 • تولید و انتشار اپلیکیشن های شیلاتی با همکاری محققان شیلات و مراکز.
برای این منظور مطابق فعالیتهای کارگروه اطلاع رسانی، مستندسازی و تولید رسانه سازمان در سه حوزه زیر تولید محتوی انجام می گیرد:
الف) اطلاع رسانی و نشر اطلاعات: که از طریق مجموعه رسانه های ذیل انجام می شود:
 • خبرنامه نظام نوین ترویج
 • سایت معاونت ترویج روزانه
ب) تولیدرسانه: ایجاد بستر لازم برای انجام عملیات تولید رسانه­های الکترونیکی و نوشتاری در طیف وسیع بر اساس مصوبه کارگروه مدیریت دانش
ج) مستند سازی: موضوع مستند سازی در دو بخش مد نظر می باشد:
1- فرآیند استقرار نظام نوین از ابتدا تا انتهای کار ( اثر بخشی)
2- تولیدات رسانه ها بر اساس مصوبات کارگروه مدیریت دانش
مراحل اجرا و استقرار مدیریت دانش در موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
پیاده سازی مدیریت دانش شامل 4 فاز و هفت مرحله است که در شکل( 1) فازهای استقرار آن تشریح شده است:
شکل 1: فازهای استقرار مدیریت دانش
فاز اول: مطالعات اولیه مدیریت دانش
 • انجام مطالعات پایه در خصوص شناخت و پیاده سازی مدیریت دانش در موسسه
 • تهیه کتابچه الکترونیکی معرفی مدیریت دانش و توزیع آن در کلیه مدیریتهای موسسه
فاز دوم: بستر سازی جهت استقرار مدیریت دانش
مرحله اول: آشنایی و آموزش
مرحله دوم: تشکیل کمیته راهبردی مدیریت دانش
فاز سوم: مطالعه و طراحی نظام مدیریت دانش
مرحله سوم: تدوین چشم انداز دانشی، بیانیه ماموریت، نظام ارزشها، اهداف، شرح وظایف و ماموریتهای نظام مدیریت دانش
3-1- تدوین چشم انداز دانشی موسسه
3-2- بیانیه ماموریت نظام مدیریت دانش
3-3- اهداف مدیریتی دانش در موسسه تحقیقات علوم شیلاتی
3-4- ارزشهای نظام مدیریت دانش
3-5- شرح وظایف و ماموریتهای نظام مدیریت دانش
مرحله چهارم: استقرار ابزار فناوری اطلاعات مورد نیاز برای تهیه مستندات و روشهای تحصیل، ارزیابی، تسهیم و توسعه سازمان.
مرحله پنجم: ارزیابی سطح دانش موسسه
مرحله ششم: تدوین استراتژیهای دانشی
فاز چهارم: استقرار نظام مدیریت دانش
مرحله هفتم: اجرا و نظارت بر اجرای برنامه ها