تاریخچه و سوابق

تاریخچه تحقیقات شیلات در شمال کشور (دریای مازندران)
• سال 1297 -1296, آغاز دوره فعالیت شرکت مختلط ماهی ایران و شوروی وتاسیس لابراتوار ماهی ایران در شیلات بندرانزلی
• تغییر نام این لابراتوار به استاسیون علمی ماهى شناسی
• سال 1345 تغییر نام استاسیون ماهى شناسی به انستیتو ماهى شناسی توسط مرحوم مهندس فریدپاک
• سال 1346 تشکیل وزارت منابع طبیعی و الحاق شیلات به این وزارتخانه, وایجاد تغییرات گسترده ذیل:
• سال 1347، تاسیس آموزشگاه عالی ماهی شناسی
• سال 1350 تغییر نام به سازمان تحقیقات شیلات.
• سال 1351 الحاق آموزشگاه عالی ماهى شناسی و صنایع شیلات به سازمان تحقیقات شیلات
• سال 1366 ، راه اندازی اولین مرکز تحقیقات شیلاتی حوزه دریای خزر در مازندران
• سال 1374 ، اخذ مجوز تاسیس انیستیتو بین المللی ماهیان خاویاری از مجلس شورای اسلامی
تاریخچه تحقیقات شیلات در جنوب کشور(دریای عمان و خلیج فارس)
سال 1316, دعوت از دکتر بلگواد (ماهی شناس دانمارک)
سال 1318 ، چاپ نتایج تحقیقات پا یه گذاری صنعت شیلات جنوب
سال 1350, شناسایی نرمتنان خلیج فارس توسط دکتر تجلی پور
سال 1352, تاسیس موسسه تحقیقات علمی و فنی ماهیگیری دریایی
سال 1355, ایجاد اولین مرکز تحقیقات شیلاتی خلیج فارس در بوشهر
سال 1356 ، تاسیس مرکز تحقیقات شیلا تی دریای عمان در بندر عباس
سال 1368 ، شروع بکار مرکز تحقیقات آبهای داخلی در استان خوزستان
سال 1369, شروع بکار مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور در چابهار
ستاد موسسه تحقیقات شیلات
سال 1369, شکل گیری سازمان تحقیقات و آموزش شیلات ایران
سال 1374, تغییر نام سازمان تحقیقات و آموزش شیلات ایران به موسسه تحقیقات شیلات ایران
سال 1381 ، انتزاع موسسه تحقیقات شیلات از شرکت سهامی شیلات ایران و الحاق به سازمان تحقیقات آموزش کشاورزی
سال 1381 ، تصویب اساسنامه مؤسسه تحقیقات شیلات ایران در مورخه 10/12/1381 توسط شورای گسترش آموزش عالی