تماس با ما
نام:
پست الکترونیکی:
موضوع:
ضمیمه:
متن:
اطلاعات تماس

نشانی: تهران – کیلومتر 5 اتوبان تهران کرج – خروجی پیکان شهر – خیابان بیست متری سرو آزاد- خیابان هشتم غربی (بلوار باغ گیاهشناسی ملی ایران) – موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

تلفن: 44787579
دورنگار: 44787583
صندوق پستی: 149/14965
Website: http://www.ifro.ir
E-mail: info@ifro.ir
ردیف
نام و نام خانوادگی
عنوان
تلفن مستقیم
همراه
1
آقای دکتر پورکاظمی
رئیس موسسه
5-44787584
2
آقای دکتر نظام آبادی
مدیر حوزه ریاست
44787957
3
آقای دکتر حسین زاده
معاون تحقیقاتی
44787588
4
آآقای دکتر شریف پور
معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی
44787586
5
آقای دکتر پورنگ
مدیر بخش تحقیقات بوم‌شناسی
44787953
6
آقای دکتر متین‌فر
مدیر بخش تحقیقات آبزی‌پروری
44787592
7
آقای دکترسپهداری
مدیراطلاعات و ارتباطات علمی موسسه
44787954
8
آقای دکتر کیمرام
مدیربخش تحقیقات بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان
44787587
9
آقای ایران
سرپرست گروه راهبردی مطالعات اقتصادی اجتماعی
44787592
20
آقای مهندس ایرانپور
رئیس اداره فنی و مهندسی
44787590
21
دبیر هیات ممیزه
44787599
22
آقای دکتر مرادی
مدیر بخش زیست‌فن‌آوری
44787582
23
آقای محسن بابایی
مدیر بخش هماهنگی امور پژوهشی
44787597
24
آقای دکتر مرتضوی
رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج‌فارس و دریای عمان
0761333390
09194766046
25
آقای دکتر قائدنیا
رئیس پژوهشکده میگوی کشور
2526686-0771
09177220169
26
آقای دکتر مرمضی
رئیس مرکز تحقیقات آبزی‌پروری جنوب کشور
2-39217-0611
09122125022
27
آقای مهندس آذینی
رئیس مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور
2220991-0545
09113434751
28
آقای دکتر پرافکنده
رئیس پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
3462496-0151
29
آقای دکتر خانی پور
رئیس مرکز تحقیقات آبزی‌پروری آبهای داخلی
3224049-0181
09111815037
30
آقای دکتر بهمنی
رئیس انستیتو تحقیقات بین‌المللی ماهیان دریای خزر
5743721-0132
09112391429
31
آقای دکتر امینی
رئیس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی
2240290-0171
09112756029
32
آقای دکتر اسدپور
رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور
4362727-0441
09144431916
33
آقای دکتر محسنی
رئیس مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی
4562228-0192
34
آقای دکتر قائدی
رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک و ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج
07433262314
35
خانم مهندس مشایی
رئیس مرکز تحقیقات آبهای شور داخلی (بافق یزد)
5-4237314-0352
ردیف
واحد/بخش
تلفن مستقیم
استفاده کنندگان
1
حوزه ریاست موسسه
44787584
آقای فداکار ، خانم مطلق
2
حوزه ریاست موسسه
44787585
آقای فداکار ، خانم مطلق
3
نمابر حوزه ریاست
44787955
خانم مطلق
4
رئیس حوزه
44787957
دکتر نظام آبادی
5
روابط عمومی موسسه
44787594
آقایان(شیخ ،استوی، عدالت سروستانی)
6
حراست
44787598
آقایان(افشارنژاد،بهمن آبادی)
7
واحد حقوقی موسسه
آقایان سلیم جو و میران
8
هیات ممیزه
44787599
آقای سهراب رضوانی،خانمها لک زایی و وهاب نژاد
9
معاونت تحقیقات
44787588
آقایان حسین زاده، فصیحی وفا
10
نمابر معاونت تحقیقات
44787213
آقای فصیحی وفا
11
بخش بیوتکنولوژی
44787582
آقایان مرادی، صدریان، غرقی، شاه محمدی و خانم شاهرخی
12
بخش ارزیابی ذخایر
44787587
آقایان کیمرام، ولی نسب، طالب زاده، پرافکنده ، قاسمی
13
بخش آبزی پروری
44787589
آقایان(متین فر، شریف روحانی، حافظیه، شریفیان، حسن نیا، معاضدی، غرا، دادگر)
خانم ها (قریشی،صالحی)
14
بخش بهداشت و بیماری ها
44787591
آقایان مهرابی،ذریه زهرا، افشارنسب
15
بخش آبزی پروری و اقتصاداجتماعی
44787592
آقایان(ایران، متین فر،شریف روحانی،حافظیه،شریفیان،حسن نیا،معاضدی) خانم صالحی
16
بخش استانداردسازی و آزمایشگاه ها
44787593
آقای نجف پور، خانمها (اسماعیلی، دوستدار)
17
بخش اکولوژی
44787953
آقایان(نگارستان،رامین،زرشناس) و خانم ها(اسلامی،مخیر)
18
بخش پژوهشی
44787597
آقایان (محسن بابایی،محمدی ها،صفوی، شیخ حسنی) و خانمها(حبیبی، محبی)
19
مدیریت اطلاعات علمی
44787954
آقایان(سپهداری،حسینی،علیزاده،صالحی،عوفی،عطوفت شمس) و خانمها(آل علی ، آمیخته، جمیلی، ربانی ها، بنی عمام،طهماسبی )
20
نمابر مدیریت اطلاعات علمی
44787958
آقای صالحی
21
معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی
44787586
آقایان (شریف پور،هادی شیخ حسنی)
22
مدیر امور اداری وپشتیبانی
44787581
آقای توکل
23
امور اداری و پشتیبانی
44787578
آقایان ارزانی، اردستانی، قربانی، ریوندی
24
واحد فنی و مهندسی
44787590
آقای ایرانپور
24
واحد تدارکات
44787581
آقایان نقش نهاد و سید مومنی
26
نمابر امور اداری (دبیرخانه)
44787583
خانم بیک محمدی
27
امور اداری
44787956
آقایان(نادربابایی،ناصربابایی،توکل،انوشیروان رضوانی،حمیدزاده)خانمها(احمدی،ال علی)
28
طرح و برنامه
44787211
آقایان احمدی اصل، نوری، حاج علیفرد، علیرضارضوانی و خانم ریاضی
29
امور مالی
44787959
آقایان(مولایی و نامدار) و خانمها(نامدار،ریوندی،شیخ الاسلامی،حاجی میری)
30
نمابر امور مالی
44787960
خانم نامدار