تجاری سازی و انتقال فناوری
مدیریت تجاری سازی و انتقال فناوری
موضوع تجاری‌سازی نتایج تحقیقات از جمله ویژگی‌های سند چشم انداز 20 ساله کشور و قانون برنامه چهارم توسعه کشور می‌باشد. بدیهی است عملیاتی کردن این وظیفه در موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و مراکز و پژوهشکده های تابعه ، نیازمند توجه بیشتر به امر نیازسنجی تحقیقات؛ اولویت‌بندی نیازها؛ بکارگیری الگوهای علمی پیشرفته تولید و انتقال تکنولوژی؛ تبیین ضوابط لازم برای حفظ حقوق مالکیت فکری؛ ایجاد پتانسیل مورد نیاز برای تجاری‌سازی نتایج تحقیقات؛ بستر‌سازی برای ایجاد پارک‌های علم و فناوری؛ مراکز رشد؛ شرکت‌ها و تعاونی‌های دانش‌بنیان و ... می‌باشد
اهداف مدیریت تجاری سازی و انتقال فن آوری
 • کمک به ایجاد فرهنگ و تبیین اهمیت و نقش تجاری‌سازی تحقیقات
 • گسترش بازار محصولات دانایی محور
 • تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 • ارتقاء نقش حمایتی موسسه در توسعه فناوری و تولید ثروت در بخش شیلات
 • ارتقاء نقش موسسه در حمایت از محققان و مبتکران عضو و غیر‌عضو موسسه از طریق کمک به رسیدن نتایج تحقیق به بازار
وظایف مدیریت تجاری سازی و انتقال فن آوری
 • برنامه ریزی برای انجام مطالعات قبل از تحقیق(آینده پژوهی، نیاز سنجی، مطالعه بازار و امکان سنجی)
 • • برنامه ریزی جهت ارتقاء کمی و انجام بهینه تحقیقات تقاضا محور.
 • • تهیه نشریه ها و دستورالعمل های فنی منتج از نتایج طرحها و پروژه های تحقیقاتی.
 • • برنامه ریزی برای انجام فعالیت های فنی منتج از نتایج طرح ها و پروژه های تحقیقاتی.
 • • برنامه ریزی برای انجام فعالیت های مشترک تحقیقی – ترویجی (روز مزرعه، هفته انتقال یافته ها، طرح های تحقیقی- تطبیقی، طرح تحقیقی- ترویجی و...).
 • • برنامه ریزی برای برگزاری گردهمایی مشترک سالانه طرحها و برنامه های انتقال یافته های تحقیقاتی کاربردی.
 • • حفظ حقوق مالکیت فکری فناوری ها، دانش فنی و یافته های تحقیقاتی.
 • • برنامه ریزی برای انجام فعالیت های تکمیلی بعد از تحقیق ( ارزیابی مالی، اقتصاد، تهیه و تدوین برنامه های کسب و کار و ...).
 • • فراهم آوردن مقدمات لازم برای انتقال فناوری ها، دانش فنی و یافته های تحقیقاتی به شرکت ها و موسسات دانش بنیان، سرمایه گذاران ریسک پذیر و سایر متقاضیان.
 • • ایجاد زیر ساخت های لازم جهت توسعه فناوری بخش از جمله ایجاد مراکز رشد، حمایت از ایجاد و توسعه شرکت ها و موسسات دانش بنیان.
 • • معرفی فناوری ها، دانش های فنی، یافته های تحقیقاتی و توانمندی های فناورانه موسسات و مراکز تحقیقاتی به صاحبان صنایع، بنگاههای اقتصادی، صاحبان سرمایه و متقاضیان احداث و راه اندازی خطوط تولید( از جمله شرکت در فن بازارهای فیزیکی و مجازی بخش و...)