طرح ها و پروژه ها
بررسی مقایسه آسیب شناسی بافتهای مختلف میگوهای سفید غربی Litopenaeus vannamei واکسینه،‌غیرواکسینه و مواجهه شده با ویروس لکه سفید در زمان های مختلف در طول مطالعه
توضیحات:شماره مصوب: 91003-9158-12-80-14 واحد اجرا: پژوهشکده میگوی کشور (بوشهر) محل اجرا:بوشهر
متن:
اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:
بیماری لکه سفید میگو در مزارع آبادان در سال 1381 و صرف هزینه ای بالغ بر 700 میلیون تومان برای ضدعفونی مزارع بهمراه برآورد خسارت ناشی از این بیماریها طی سال های 2004 الی 2008 میلادی تنها در دو استان خوزستان و بوشهر بالغ 360 ملیارد تومان که با احتساب خسارت ناشی از اپیدمی سال 2008 در منطقه چاه بهار و رسیدن این خسارت به 400 ملیارد تومان و گسترش جهانی ، پاندمیک شدن بیماری و بروز اپیدمی های منطقه ای و وارد شدن خسارات سنگین به صنعت آبزی پروری انجام اینگونه تحقیقات مرتبط با تولید واکسن را اجتناب ناپذیر می نماید. به منظور بررسی ضایعات و اثرات بافتی میگوهای مواحهه شده با واکسن ویروس لکه سفید و میگوهای غیر واکسینه و همچنین میگوهای مواجهه شده با ویروس لکه سفید،مقایسه این بافتها در طول تحقیق ، بررسی روند اثرات هیستوپاتولوژیک در گروههای کنترل و تیمار ضروری است. بدیهی است پس از مواجهه سازی در پست لارو های میگو در تیمارهای دریافت کننده واکسن و گروههای کنترل بررسی هیستوپاتولوژی صورت می گیرد.تهیه مقاطع بافتی از بافت های هپاتوپانکراس، آبشش، قلب ، عضله از تیمار ها و کنترل ها انجام می شود.
نتایج:
می توان نتیجه گرفت که آپاپتوزیس می تواند فرایندی کمکی برای ایمنی میگو بخصوص در برابر بیماری WSSV باشد اما اگر این پدیده با شدت زیادی رخ دهد می تواند برای میگو مضر باشد و منجر به مرگ و میر بسیار زیاد در میگو ها شود.
دستور العمل فنی و توصیه ترویجی:
آپاپتوزیس می تواند فرایندی موثر درمقابل WSSV باشد. تزریق 10 میکرو لیتر از واکسن لکه سفید میگو با تیتر LD50= 1×105.4 به میگوهاپس از مواجهه با ویروس لکه سفید میگو می تواند بعد از بیست روز آپاپتوزیسی با تلفات خفیف را موجب شود در حالی که 50 میکرو لیتر از آن موجب مرگ و میر جدی از 36ساعت بعد از تزریق در میگو وانامی می شود. ‍آپاپتوزیس نقش دو لبه یک تیعه را بازی می کند ولذا اگر به صورت محدود رخ دهد می تواند ویروسها و باقیمانده مواد واکنش سلولی را محو نماید. اما اگر در حد وسیع رخ دهد برای سلول ها و بافت ها مضر خواهد بود و منجر به مرگ ومیر وسیع در میان گروهها می گردد
ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:
در کلیه مناطق دارای پرورش میگو
نویسنده:شاپور کاکولکی
تعداد بازدید:2844
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co