طرح ها و پروژه ها
بررسی جامع اکولوژیک امکان کنترل جمعیت شانه دار مهاجم دریای خزر، فعالیت 3: بررسی و شناسایی انگل ها و فلور باکتریایی شانه داران (Mnemiopsis leidyi&Bereo ovata)
توضیحات:در بررسی و شناسایی فون انگلی و فلور باکتریایی شانه دار دریای خزر Mnemiopsis leidyi و شانه‌دارشانه دار خوار دریای سیاه و مرمره Beroe ovata ، نمونه برداریها از تابستان سال 1382 شروع و تا پایان بهار سال 1383 ادامه داشت.
متن:

بررسی جامع اکولوژیک امکان کنترل جمعیت شانه­دار مهاجم دریای خزر، فعالیت 3: بررسی و شناسایی انگل­ها و فلور باکتریایی شانه­داران (Mnemiopsis leidyi&Bereo ovata)

مجری: علی­اصغر سعیدی

شماره ثبت

1130/86

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران – پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

چکیده

در بررسی و شناسایی فون انگلی و فلور باکتریایی شانه دار دریای خزرMnemiopsisleidyi و شانه‌دارشانه دار خوار دریای سیاه و مرمرهBeroeovata ، نمونه برداریها از تابستان سال 1382 شروع و تا پایان بهار سال 1383 ادامه داشت. در بررسی فون انگلی، 2160 عددM.leidyi با دامنه طولی حداقل 4/0 وحداکثر 2/1سانتیمتر از دو عمق 20 و 50 متر در حوزه جنوبی دریای خزر(18 ایستگاه تعیین شده در استانهای گیلان، مازندران و گلستان ) و همچنین 25 و 22 عددB. ovataبه ترتیب از دریای سیاه و مرمره با دامنه طولی 7 – 4 سانتیمتر با تور پلانکتون گیر که به انتهای آن یک محفظه یک لیتری قرار داشت جمع آوری گردید و مورد آزمایشات ریز بینی قرار گرفت. طی این بررسیها درشانه دار مهاجم دریای خزر، انگلی مشاهده نشد ولی درشانه دارB. ovata یک تک یاخته مژه دار به نامTrichodina ctenophoraشناسایی شد. در 64 درصدB. ovata دریای سیا ه حداقل 130 و حداکثر 1050 عدد انگلTrichodina و در 73 درصدB. ovata دریای مرمره حداقل 420 و حداکثر 2100 عدد انگلTrichodina مشاهده شد. در شناسایی فلور باکتریایی، 36 عدد شانه دار دریای خزر از عمق 20 متر، 10 عددB. ovata ، 3 نمونه آب دریای سیاه و 72 نمونه آب دریای خزر جمع آوری و مورد بررسی های باکتری شناسی قرار گرفت. در مقایسه فلور باکتریایی دو شانه دارM. leidyi وB. ovata برخی باکتری ها مثلMicrococcussp ،Aeromonassp وBacillus coagulans مشترک بودند و برخی باکتریها مثلAgrobacteriumو Chromobacterium فقط درB. ovata مشاهده شد اما محققین دیگر آن را از دریای خزر گزارش کرده اند. برخی باکتریها مثلShewanella ،Vibrio harveiy وB. linensبه طور اختصاصی درB. ovata مشاهده گردید. برخی از این باکتریها مثلMicrococcus،Shewanella،Aeromonas از دیدگاه بهداشت انسانی مخاطره آمیز هستند و برخی مثلV. harveiy شدیداً در سخت پوستان بویژه میگوهای پرورشی عامل بیماری مرگ و میر دهنده Vibriosis میباشند. از دیدگاه انگل شناسی و باکتری شناسی اگرB.ovataبه عنوان عامل کنترل کننده جمعیت شانه دارM.leidyi به روش بیولوژیک انتخاب و معرفی گردد، لازمست پس از بررسی های ویروس شناسی و اطمینان از فقدان آلودگی آن به ویروسهایی مثل IPN . VHS . VNN . IHN و ... و همچنین عبور از حمام داروهای ضد انگلی و باکتریایی و تدابیر بهداشتی، به حوزه جنوبی دریای خزر معرفی گردد تا خطرات اکولوژیک به دنبال نداشته باشد.

کلمات کلیدی: دریای سیاه، دریای خزر، انگل، باکتری،Beroe ovata ،Mnemiopsis leidyi

نویسنده:علی اصغر سعیدی
تعداد بازدید:2821
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co