طرح ها و پروژه ها
تدوین ضوابط ومعیارهای شیلات وآبزیان کشور
توضیحات:شماره مصوب: 92148-12-12-4 واحد اجرا:موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: کلیه استانها سال شروع:1392 سال خاتمه: 1393
متن:
اهمیت،ضرورت،اهداف و روش تحقیق:
از دیدگاه علمی ضوابط ومعیارهای حاکم بر هر فعالیت با در نظر گرفتن اهداف برنامه های توسعه ای کشور و ملاحظات علمی تدوین میگردد.به این لحاظ مجموعه ای از عوامل اجتماعی ، اقتصادی وفنی باید مورد توجه قرار گیرند تا تدوین ضوابط ومعیارهای فنی را به منظور بهره برداری بهینه از منابع در مسیر صحیح هدایت نماید.
ارتقای سطح دانش فنی وکیفیت اجرای طرحهای توسعه ای در بخشهای مختلف بهبود وسازماندهی روابط فنی واجرایی تهیه وتدوین استانداردهای فنی فعالیتهای تخصصی،بهره برداری مناسب از توان فنی واستفاده بهینه از منابع انسانی وطبیعی کشور،آینده نگری وتهیه بستر توسعه پایدار اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی و ایجاد پشتوانه علمی به منظور توسعه صدور خدمات فنی وتخصصی در حوزه شیلات وآبزیان کشور از مهمترین اهداف این پروژه میباشد.
روش تحقیق این پروژه مبتنی بر بررسی نظام فنی و اجرایی کشور ، بررسی برنامه های شیلاتی در حوزه اجرا وتحقیقات در 3 محور اساسی صید وصیادی ، تکثیر وپرورش آبزیان وفراوری وعمل آوری آبزیان ، تعیین روش نیازسنجی پروژه ها واولویت بندی آنهامیباشد.
دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:
این پروژه ماهیت برنامه ریزی تخصصی علمی اجرایی داشته و زیرساختهای نیازهای فنی توسعه را تدوین نموده است.
ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:
قابل اجرا در کلیه استانهای کشور
نویسنده:دکترمصطفی شریف روحانی
تعداد بازدید:2902
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co