طرح ها و پروژه ها
بررسی رشد و رفتار تغذیه ای ماهی شیربت Barbus grypus در روش تک گونه ای و چند گونه ای
توضیحات:طی پروژه مزبور، ماهی شیربت به دو روش تک گونه ای و چندگونه ای با ماهیان کپور معمولی و کپور علفخوار، آمور) و کپور نقره ای ،فیتو فاگ )وکپور سر گنده پرورش داده شد. با توجه به نتایج بدست آمده از گونه مزبور، در روش چند گونه ای دارای ضریب رشد ویژه وضریب چاقی بالاتر و دارای مقادیر طول ووزن کل بیشتری در انتهای زمان پرورش بودندواین افزایش در روش توام بیشتر از روش تک گونه ای است وفاکتورهای فوق در دوروش اختلاف معنی داری را نشان می دهد .
متن:

بررسی رشد و رفتار تغذیه­ای ماهی شیربتBarbus grypusدر روش تک گونه­ای و چند گونه­ای

مجری: منصور نیک پی

شماره ثبت

32/86

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران – مرکز تحقیقات آبزی­ پروری جنوب کشور

چکیده

طی پروژه مزبور، ماهی شیربت به دو روش تک گونه ای و چندگونه ای با ماهیان کپور معمولی و کپور علفخوار، آمور) و کپور نقره ای ،فیتو فاگ )وکپور سر گنده پرورش داده شد. با توجه به نتایج بدست آمده از گونه مزبور، در روش چند گونه ای دارای ضریب رشد ویژه وضریب چاقی بالاتر و دارای مقادیر طول ووزن کل بیشتری در انتهای زمان پرورش بودندواین افزایش در روش توام بیشتر از روش تک گونه ای است وفاکتورهای فوق در دوروش اختلاف معنی داری را نشان می دهد .گونه مزبور در روش چند گونه ای از آیتم های غذایی مختلف به طور تقریبا مساوی استفاده مینمایدکه نشاندهنده همه چیز خوار بودن گونه مورد نظر میباشد، آیتمهای تغذیه ای گونه فوق شامل (جلبک رشته ای وبقایای گیاهی، دانه گیاهی وبقایای سخت پوستان و ماده گوشتی هضم شده می باشد و بدلیل شرایط موجود در استخرهای پرورش توام شرایط فیزیکو شیمیایی مقادیر مناسبتری جهت رشد گونه مربوط دارا هستند . نتایج پروژه فوق نشان میدهد که از نظر اقتصادی پرورش این گونه به روش چند گونه ای نسبت به روش تک گونه ای دارای برتری است.

کلمات کلیدی: ماهی شیربت، ضریب رشد ویژه ، آنالیز واریانس

نویسنده:منصور نیک پی
تعداد بازدید:2853
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co