طرح ها و پروژه ها
تعیین زی فن تکثیر ماهی صبیتی Sparidentex hasta در مخازن تخم ریزی و پرورش لارو تا حد انگشت قد
توضیحات:به منظوردستیابی به نرماتیوهای زی فن تکثیر ماهی صبیتی Sparidentex hasta و پرورش بچه ماهی آن تعداد 96 قطعه مولد این گونه جمع آوری گردید. مولدین توسط قلاب از خوریات بندرامام و ماهشهر صید گردیدند.
متن:

تعیین زی فن تکثیر ماهی صبیتیSparidentex hasta در مخازن تخم­ریزی و پرورش لارو تا حد انگشت قد

مجری: حمید سقاوی

شماره ثبت

1187/85

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ مرکز تحقیقات آبزی­پروری جنوب کشور

چکیده

به منظوردستیابی به نرماتیوهای زی فن تکثیر ماهی صبیتیSparidentex hasta و پرورش بچه ماهی آن تعداد 96 قطعه مولد این گونه جمع آوری گردید. مولدین توسط قلاب از خوریات بندرامام و ماهشهر صید گردیدند.

در مرحله اول (تخم ریزی طبیعی)، تعدادی مولد مستقیماً به تانک های تخم ریزی منتقل گردید. نسبت جنسی مولدین در تانک های تخم ریزی به صورت 1: 2 و 1: 1(نر به ماده) انتخاب گردید. در این روش تخمک ها جذب و تخمریزی انجام نشد.

در مرحله دوم (تخم ریزی طبیعی با تزریق هورمون، تخم ریزی مصنوعی)، هورمونهای LRHa و HCG به مولدین تزریق گردید. دوز تزریق به ترتیب برای مولدین نر μg 40 و Iu 200 به ازای کیلوگرم وزن بدن ماهی در یک مرحله صورت گرفت. مولدین ماده نیز طی دو مرحله با دوزهای μg 75 و Iu 500 تزریق شدند. بعد از قراردادن مولدین در تانک های بیضوی 40 تنی فقط تخمریزی ماده ها انجام شد همچنین تخم کشی از مولدین تزریقی به صورت دستی انجام شد و لاروهای حاصله بعد از 4 روز تلف شدند.

در مرحله سوم، هورمون های PG و HCG به مولدین تزریق گردیدند. دوز تزریق به ترتیب μg 6 و Iu 1000به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ماهی محاسبه گردید. هورمون HCG در دو مرحله (هر مرحله نیمی از دز) با فاصله 24 ساعت تزریق شد، متوکلوپرامید همراه با مرحلة اول وهورمون PG همزمان با تزریق استفاده شدند. دراین روش تخمریزی، لقاح و تولید بچه ماهی مشاهده گردید.

نتایج این تحقیق مشخص کرد که ماهی صبیتی در دمای 21-19 درجه سانتیگراد با استفاده از هورمون قادر به تخمریزی است و این دما در شرایط آب و هوایی خوزستان در اسفند ماه قابل دسترسی است. زمان تخم گشائی تخمها 50-42 ساعت و جذب کیسه زرده لاروها 120-96 ساعت است. قطر تخم آب نکشیده 450-400 میکرون و آب کشیده 6/760- 5/676 میکرون می باشد. تعداد تخم آب کشیده در هر گرم 2560- 2420 عدد بوده است.اندازه لارو یک روزه 7/1- 4/1 میلی متر و طول بچه ماهی 65 روزه 24 میلی متر اندازه گیری شد.

واژه­های کلیدی: LRHa, HCG، PG، صبیتی،Sparidentex hasta

نویسنده:حمید سقاوی
تعداد بازدید:3150
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co