طرح ها و پروژه ها
شناسایی گونه ای و تهیه اطلس پلانکتون های تالاب انزلی و نواحی ساحلی دریای خزر79-1376
توضیحات:درتحقیقی‌ که‌ طی‌ دوسال‌ نمونه‌ برداری‌ پلانکتونی‌ ازتیرماه‌ سال‌ 1376 الی‌ تیرماه‌ سال‌ 1378 و 27 ایستگاه‌مطالعاتی‌ درتالاب‌ انزلی‌ ودرمناطق‌ شیجان‌، سیاکیشیم‌، روگاها، آبکنار، هندخاله‌ ضمن‌ انجام‌پروژه‌ اطلس‌پلانکتونهای‌ تالاب‌ انزلی‌ صورت‌ گرفت‌ ، درمجموع‌ 11 شاخه‌ و 131 جنس‌ و 211 گونه‌ زئوپلانکتونی‌ شناسایی‌گردید که‌ ازاین‌ میان‌ 10 جنس‌ و 22 گونه‌ مربوط‌ به‌ شاخه‌ ( Rhizopoda ) 4 جنس‌ و 4 گونه‌ مربوط‌ به‌ شاخه ‌Actinopoda ، 27 جنس‌ و
متن:

شناسایی گونه­ای و تهیه اطلس پلانکتون­های تالاب انزلی و نواحی ساحلی دریای خزر 79-1376

مجری: مرضیه مکارمی – جلیل سبک آرا

شماره ثبت

432/85

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

(مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ پژوهشکده آبزی­پروری (آبهای داخلیچکیده

درتحقیقی‌ که‌ طی‌ دوسال‌ نمونه‌ برداری‌ پلانکتونی‌ ازتیرماه‌ سال‌ 1376 الی‌ تیرماه‌ سال‌ 1378 و 27 ایستگاه‌مطالعاتی‌ درتالاب‌ انزلی‌ ودرمناطق‌ شیجان‌، سیاکیشیم‌، روگاها، آبکنار، هندخاله‌ ضمن‌ انجام‌پروژه‌ اطلس‌پلانکتونهای‌ تالاب‌ انزلی‌ صورت‌ گرفت‌ ، درمجموع‌ 11 شاخه‌ و 131 جنس‌ و 211 گونه‌ زئوپلانکتونی‌ شناسایی‌گردید که‌ ازاین‌ میان‌ 10 جنس‌ و 22 گونه‌ مربوط‌ به‌ شاخه‌ ( Rhizopoda ) 4 جنس‌ و 4 گونه‌ مربوط‌ به‌ شاخه ‌Actinopoda ، 27 جنس‌ و 41 گونه‌ مربوط‌ به‌ شاخه‌ ( Ciliophora ) ، 1 جنس‌ و 1 گونه‌ مربوط‌ به‌ شاخه‌ اسفنجها Porifera، 3 جنس‌ مربوط‌ شاخه‌ کیسه‌تنان‌ ( Coelantrata ) ، 2 جنس‌ و 2 گونه‌ مربوط‌ به‌ شاخه‌ کرمهای‌ حلقوی ‌Annelida ، 2 جنس‌ و 2 گونه‌ مربوط‌ به‌ شاخه‌ کرمهای‌ پهن‌ ( Platyhelminthes ) ، 3 جنس‌ و 3 گونه‌ مربوط‌ به ‌شاخه‌ مویشکمان‌ (Gastrotricha) ، 36 جنس‌ و 90 گونه‌ مربوط‌ به‌ شاخه‌ گردانتنان‌ ( Rotatoria ) ، از شاخه ‌Tadigrada1 جنس‌ و 1 گونه‌ ،از شاخه‌ سخت‌ پوستان‌ ( Arthropoda ) ، راسته‌ آنتن‌ منشعبان‌
( Cladocera ) 19 جنس‌ و 32 گونه‌ ، رده‌ پاروپایان‌ ( Copepoda ) 7جنس‌ و 11 گونه‌ ، رده‌ سخت‌پوستان‌ سبیل‌پا
( Cirripedia )1 جنس‌ وگونه‌، و رده‌های‌ ( Ostracoda ) 1 جنس‌ و ( Archnida ) 2 جنس‌ وگونه‌ از رده‌
( Insecta ) و خانواده ‌Chironoimidae ( مزوپلانکتون‌ ) یک‌ جنس‌ وازشاخه‌ Mollusca و رده‌ دوکفه‌ایهایک‌ جنس‌ شناسایی‌ شدند.

مطالعات‌ زئوپلانکتونی‌ نشان‌ داده‌اندکه‌ شاخه‌ روتاتوریادارای‌ غالبترین‌گونه‌ های‌ زئوپلانکتونی‌درهندخاله‌ جنوبی‌، آبکنار و روگاها بوده‌ سپس‌ شاخه‌ پروتوزوآ با رده‌های‌ سیلیاتا و سارکودینا بیشتر در مناطق‌ شیجان‌ و سیاکیشیم‌(تالاب‌ شرق‌ ) ، قراردارند . بیشترین‌ تراکم‌ گونه‌ های‌ زئوپلانکتونی‌ دراواخر بهار و تابستان‌ و درمناطق‌ هندخاله‌وآبکنار(تالاب‌ غرب‌)دیده‌ شده‌ودرسایرفصول‌ ازروندیکسانی‌ برخوردارهستند.

واژگان کلیدی: اطلس ، تالاب انزلی ، دریای خزر، زئوپلانکتون

نویسنده:مرضیه مکارمی – جلیل سبک آرا
تعداد بازدید:2992
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co