طرح ها و پروژه ها
تعیین پتانسیل سطح زیان درشت و بهر پرداری صید آن در خلیج فارس و دریای عمان
توضیحات:این مطالعه به منظور دستیابی به برخی شاخص های مهم در امر مدیریت بر ذخیره وبهره برداری مسئولانه از ذخایر تون ماهیان در سالهای 79-1377 به مورد اجراء گذاشته شد. سه گونه از تون ماهیان شامل تون زرد باله (کیدر) Thunnus albacares ، هوور مسقطی Katsuwonus pelamis و تون دم دراز (هوور) Thunnus tonggol از طریق دو شیوه سنتی و صنعتی (دو گونه اول در دریای عمان و گونه سوم در آبهای خلیج فارس و دریای عمان) مورد بیومتری و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
متن:

تعیین پتانسیل سطح زیان درشت و بهره­برداری صید آن در خلیج فارس و دریای عمان

مجری: فرهاد کیمرام

شماره ثبت

679/86

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران – مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور- پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمانچکیده

این مطالعه به منظور دستیابی به برخی شاخص های مهم در امر مدیریت بر ذخیره وبهره برداری مسئولانه از ذخایر تون ماهیان در سالهای 79-1377 به مورد اجراء گذاشته شد.

سه گونه از تون ماهیان شامل تون زرد باله (کیدر)Thunnusalbacares ، هوور مسقطیKatsuwonuspelamis و تون دم دراز (هوور)Thunnustonggolاز طریق دو شیوه سنتی و صنعتی (دو گونه اول در دریای عمان و گونه سوم در آبهای خلیج فارس و دریای عمان) مورد بیومتری و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

در مجموع 4597 عدد ماهی تون زرد باله نمونه برداری شد که در دامنه طول چنگالی 170-32 سانتی متر قرار داشتند. علاوه بر محاسبه پارامترهای پویایی جمعیت، عادت غذایی و تولید مثل این گونه مورد مطالعه قرار گرفت و اسکوئید پشت ارغوانی با 61 درصد در جنس نر و 57 درصد در جنس ماده بیشترین درصد فراوانی محتویات معده این گونه را شامل شد. طول اولین بلوغ جنسی 76 سانتی متر محاسبه و تخم ریزی از خرداد به بعد مشخص گردید.

تعداد 2887 عدد ماهی هوور مسقطی با دامنه طول چنگالی 100-31 سانتی متر مورد نمونه برداری قرار گرفت. 53 درصد از محتویات معده ماهی هوور مسقطی را ماهیان استخوانی شناسایی نشده تشکیل دادند. اسکوئید و ماهی پرنده (Exocoetidae) از محتویات معده شناسایی شده در این گونه بود. زمان تخم ریزی این گونه نیزهمانندسایرتون ماهیان ازخرداد به بعد محاسبه شده و طول اولین بلوغ جنسی 5/62 سانتی متر بدست آمد.

دامنه طول چنگالی ماهی هوور 130-26 سانتی متر مشاهده شد. ماهیان استخوانی هضم شده ، ماهی ساردین، موتو و اسکوئید محتویات معده ماهی هوور را تشکیل دادند. اولین طول بلوغ جنسی این ماهی 3/73 سانتی متر و چشمه تور گوشگیر پیشنهادی ماهی هوور 20 سانتی محاسبه شد.

روند صید و صید بر واحد تلاش سه فروند شناور پورساینر آزادگان 1، 2 و 3 در سالهای 79-1377 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت بطوریکه متوسط فعالیت دریاروی پورساینرها در هر ماه 25 روز بوده که 92 در صد آن را فعالیت صیادی داشته اند ومتوسط صید سالیانه هریک از پورساینرها در مدت فعالیتشان در سالهای مذکور 1255 تن در سال بوده که ترکیب گونه ای صید شامل 47 درصدگیدر و51 دصدهوور و2درصد هوور مسقطی میباشد.

نویسنده:فرهاد کیمرام
تعداد بازدید:2953
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co