طرح ها و پروژه ها
پایش کمی و کیفی بچه ماهیان خاویاری رهاسازی شده به رودخانه های استان گلستان
توضیحات:نتایج نشان می­دهد که سال 1381 در مجموع، تعداد 7108602 قطعه بچه ماهی متعلق به 5 گونه از ماهیان خاویاری توسط مراکز تکثیر و پرورش شهید مرجانی و سد و شمگیر تولید و به رودخانه گرگانرود رهاسازی شدند که میزان عملکرد کارگاه شهید مرجانی در این امر به تفکیک گونه فیل ماهی 705743 قطعه، چالباش 886417 قطعه، شیپ 376266 قطعه، قره برون 429930 قطعه و دراکول 141780 قطعه بود.
متن:

پایش کمی و کیفی بچه ماهیان خاویاری رهاسازی شده به رودخانه­های استان گلستان

مجری: حسین پیری


شماره ثبت

224/85

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران – مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی

چکیده

نتایج نشان می­دهد که سال 1381 در مجموع، تعداد 7108602 قطعه بچه ماهی متعلق به 5 گونه از ماهیان خاویاری توسط مراکز تکثیر و پرورش شهید مرجانی و سد و شمگیر تولید و به رودخانه گرگانرود رهاسازی شدند که میزان عملکرد کارگاه شهید مرجانی در این امر به تفکیک گونه فیل ماهی 705743 قطعه، چالباش 886417 قطعه، شیپ 376266 قطعه، قره برون 429930 قطعه و دراکول 141780 قطعه بود. همچنین سهم کارگاه سد وشمگیر به تفکیک گونه بترتیب شامل: فیل ماهی 6410 قطعه، چالباش 65760 قطعه، شیپ 258380 قطعه و قره برون 4179516 قطعه بود. میانگین وزن رهاسازی بچه ماهیان در مرکز شهید مرجانی بترتیب فیل ماهی 1/15 گرم، چالباش 49/7 گرم، شیپ 87/10 گرم، قره برون 69/4 گرم و دراکول 09/7 گرم بود.

بیشترین درصد بازماندگی طی پرورش متعلق به گونه چالباش ( 3/63 درصد ) و کمترین میزان آن متعلق به گونه قره برون ( 4/38 درصد ) بود. در مرکز سد وشمگیر میانگین وزن رهاسازی بچه ماهیان در فیل ماهی 17/16 گرم، چالباش 35/8 گرم، شیپ 6 گرم و قره برن 5/2 گرم بود.

مقایسه تولید بچه ماهیان در سال 1380 و 1381 نشان می دهد که در سال 1380 فقط 4 گونه ( قره برون، چالباش، فیل ماهی و شیپ ) تولید و رهاسازی شده اند در حالیکه در سال 1381، علاوه بر گونه های مذکور، گونه دراکول نیز تکثیر و رهاسازی شده است. از نظر کمیت تولید نیز گونه قره برون نسبت به سال 1380 کاهش داشته ولی سایر گونه ها با افزایش روبرو بوده اند. در این تحقیق درصد فراوانی طولی و وزنی بچه ماهیان رهاسازی شده و همچنین برخی فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی استخرهای پرورشی نیز مورد بررسی گرفت. بعلاوه، ضریب چاقی و رشد، رابطه طول و وزن ، ضریب همبستگی هریک از گونه ها به تفکیک مراکز محاسبه و بررسی شد. کنترل بهداشتی و بررسی های انگلی مولدین و بچه ماهیان در طول تکثیر و پرورش صورت گرفت که در بچه ماهیان بررسی شده مجتمع شهید مرجانی هیچگونه آلودگی انگلی مشاهده نشد ولی در بچه ماهیان بررسی شده مجتمع سد وشمگیر، انگلهای ژیروداکتیلوس و داکتیلوژیروس شناسایی شدند.

نویسنده:حسین پیری
تعداد بازدید:2768
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co