طرح ها و پروژه ها
بررسی تأثیر باکتریها (پروبیوتیکها) بر روی رشد، بازماندگی و مقاومت میگوها در مراحل تکثیر و پرورش
توضیحات:پروژه«بررسی تاثیر باکتریها (پروبیوتیکها) بر روی رشد، بازماندگی و مقاومت میگوها در مراحل تکثیر و پرورش» در سال 1379 در موسسه تحقیقات شیلات ایران به مرحله اجرا در آمد. برای اجرای این پروژه نمونه هائی از آب و میگوهای پرورش در استخرهای پرورشی تولیدی و آب دریا وهمچنین از آب و میگوهای مورد استفاده در کارگاه تحقیقاتی سرتل در شیشه های استریل تهیه و به مرکز کلکسیونهای قارچها و باکتریهای ایران منتقل و در آنجا نسبت به شناسائی، جداسازی، خالص سازی و تکثیر و تهیه آمپولهای لیوفیلیزه اقدام گردید.
متن:

بررسی تأثیر باکتریها (پروبیوتیکها) بر روی رشد، بازماندگی و مقاومت میگوها در مراحل تکثیر و پرورش

مجری: محمدرضا حسن­نیا

شماره ثبت

10231/84

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ پژوهشکده میگوی کشور

چکیده

پروژه «بررسی تاثیر باکتریها (پروبیوتیکها) بر روی رشد، بازماندگی و مقاومت میگوها در مراحل تکثیر و پرورش» در سال 1379 در موسسه تحقیقات شیلات ایران به مرحله اجرا در آمد. برای اجرای این پروژه نمونه هائی از آب و میگوهای پرورش در استخرهای پرورشی تولیدی و آب دریا وهمچنین از آب و میگوهای مورد استفاده در کارگاه تحقیقاتی سرتل در شیشه های استریل تهیه و به مرکز کلکسیونهای قارچها و باکتریهای ایران منتقل و در آنجا نسبت به شناسائی، جداسازی، خالص سازی و تکثیر و تهیه آمپولهای لیوفیلیزه اقدام گردید. برای انجام آزمونها تعداد باکتریهای مورد نیاز به صورت انجماد در خلا[1] و با تعداد مشخص باکتری موجود در هر گرم تهیه به مرکز تحقیقات میگوی کشور منتقل و مورد استفاده قرار گرفت. بنابراین، 90 سویه باکتری از نمونه های مختلف آب و میگوی منطقه بوشهر تهیه گردید. نظر به اهمیت باکتریهای اسید لاکتیک در مباحث پروبیوتیک 10 گونه از این باکتریها از پژوهشکده بیوتکنولوژی تهیه گردید.اسامی باکتریهای لیوفیلیزه شده به قرار ذیل است:

Vibrio alginolyticus(serotype1-4)، Vibrio splendidus I, Vibrio fluvialis ІІ,Vibrio anguillarum І,Vibrio costicul,Vibrio vulnificus,Vibrio nereis,Vibrio camplbelli,Vibrio natriegens,Vibrio proteolyticus,Vibrio plegius ІІ,Vibrio fischeri,Aeromonas hydrophila, Aeromonas schuberti,Aeromonas salmonisida,Aeromonas veronii, Pseudomonas pseudoalcaligenes, Pseudomonas chloraphis, Alcaligenes faecalis, Bacillus megaterium, Bacillus pumilus, Bacillus circulans, Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Lactobacillus case, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus delbrukii, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus leichmanii, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus lactis, Pediococcus acidilactici

این باکتریها در غذای زنده میگو از جمله جلبکهای کتوسروس، تتراسلمیس و بر روی آرتمیای ایران و در سه مرحله متفاوت از ناپلیوس سه و چهار تا پست لاروی چهارده و مراحل بالاتر آن در فضای کارگاه استفاده گردید. طی اجرای پروژه، 28 آزمایش در قالب 74 طرح آزمایشی با 223 تیمار مختلف در سه تکرار انجام گرفت.

از جمله نتایج این تحقیق اثر متفاوت بعضی از سروتایپها ی گونه های ویبریو در محیط کشت و آزمایشهای پروبیوتیک بود. برای مثال، سروتایپ 1 Vibrio alginolyticus با تراکم 107 سلول در هر میلی لیتر توانست تولید جلبک تتراسلمیس را طی شش روز به مقدار 71 درصد افزایش دهد. سروتایپ 4 این باکتری با تراکم 105 توانست تولید تتراسلمیس را طی دوره ای مشابه 389 درصد افزایش دهد. Vibrio splendidus Ι توانست موجب افزایش طول در پست لاروی سه به میزان 23 درصد شده و ترکیب Vibrio alginolyticus+ Vibrio fischeri موجب بهبود طول و وزن لاروهای میگو به طور معنی دار در سطح اطمینان 95 درصد گردد.

واژگان کلیدی: باکتری، میگو، جلبک، پروبیوتیک.

نویسنده:محمدرضا حسن نیا
تعداد بازدید:3041
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co