طرح ها و پروژه ها
بررسی اثر شوری برتکثیر مولدین شوری برتکثیر مولدین) درتانک های تخم ریزی و تأثیر تراکم و شوریروی باقیماندگی بچه ماهی آن از وزن 5/0 تا5 گرم
توضیحات:اثر شوری بر تکثیر مولدین، رشد و بازماندگی بچه ماهیان شانک باله زرد Acanthopagrus latus ، در سال 82-1380 در ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندرامام (ره) بررسی گردید. بیش از 200 قطعه مولد شانک بوسیله قلاب از دریا صید و جهت آزمایش در قفس های شناور نگهداری گردیدند. بعد از انتقال مولدین به سالن آزمایش و جداسازی آنها، در سه تیمار با شوری های 1± ‰30 ، 1± ‰35 و 1‰±40‌ با سه تکرار و به تعداد 6 قطعه مولد نر و 3 قطعه مولد ماده در تانک های چهار تنی قرار داده شدند.
متن:

شانک(Acanthopagrus latus بررسی اثر شوری برتکثیر مولدین)درتانک­های

تخم­ریزی و تأثیر تراکم و شوری رویباقیماندگی بچه ماهی آن از وزن
5/0 تا 5 گرم

مجری: غلامرضا اسکندری

شماره ثبت

139/85

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ مرکز تحقیقات آبزی­پروری ماهیان دریایی

چکیده

اثر شوری بر تکثیر مولدین، رشد و بازماندگی بچه ماهیان شانک باله زردAcanthopagrus latus ، در سال
82-1380 در ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندرامام (ره) بررسی گردید. بیش از 200 قطعه مولد شانک بوسیله قلاب از دریا صید و جهت آزمایش در قفس های شناور نگهداری گردیدند. بعد از انتقال مولدین به سالن آزمایش و جداسازی آنها، در سه تیمار با شوری های 1 ± ‰30 ، 1 ± ‰35 و 1‰±40‌ با سه تکرار و به تعداد 6 قطعه مولد نر و 3 قطعه مولد ماده در تانک های چهار تنی قرار داده شدند.

درصد بازماندگی مولدین از زمان قرار دادن آن ها در تانک ها (اوایل بهمن ماه) تا جمع آوری آنها (14/1/81) و در شوری های مختلف بیش از 90 درصد بود و حداکثر بازماندگی در شوری ‰30 بدست آمد. درصد مولدین تخم ریزی کرده در شوری ‰40 بیش از دو شوری دیگر بود و در هر سه تکرار آن نیز تخم ریزی صورت پذیرفت. تخم ریزی در هر سه شوری در نیمه دوم اسفند و اواخر ماه قمری در دمای 19 درجه سانتی­گراد شروع شد و تا دمای 23 درجه سانتی­گراد ادامه داشت. مدت و مرتبه تخم ریزی در شوری‰40 بیش از شوری های ‰30 و ‰35 به دست آمد و در شوری ‰40 مدت تخم ریزی حدود 20 روز به طول انجامید. میزان کل تخم تولید شده (2461046)، میانگین تولید تخم در روز (66413)، میانگین تعداد تخم به ازای هر مولد (312914) و میانگین تخم به ازای یک کیلوگرم وزن بدن (649460) در شوری ‰40 بیش از شوری های ‰30 و ‰35 بود. درصد تخم سالم در شوری ‰40 بیش از 90 درصد و میانگین آن اختلاف معنی داری را با شوری های دیگر داشت و تغییرات آن در روز کمتر از شوری های ‰30 و ‰35 بود. درصد لقاح و تفریخ در شوری ‰40 به ترتیب با مقادیر 7/86 و 67 درصد بیش از شوری های ‰30 و ‰35 بود اما میانگین آن اختلاف معنی داری با آنها نداشت و در این شوری در تمام موارد تخم ریزی، تخم ها هچ شدند.

واژه های کلیدی: شوری، تکثیر، شانک باله زرد، تخم ریزی، تراکم، بازماندگی، بچه ماهیان

نویسنده:غلامرضا اسکندری
تعداد بازدید:2889
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co