طرح ها و پروژه ها
بررسی وضعیت سیستم تنظیم اسمزی در بچه ماهیان رهاسازی شده قره برون در استان گلستان
توضیحات:در این مطالعه وضعیت سیستم تنظیم اسمزی بچه ماهیان قره برون که به منظور رهاسازی به رودخانه گرگانرود در کارگاه شهید مرجانی استان گلستان پرورش یافته بودند،مورد بررسی قرار گرفتنه اند. از لاروهای 10 روزه از هچری تا مصب رودخانه گرگانرود به مدت 45 روز نمونه برداری صورت پذیرفت.
متن:

بررسی وضعیت سیستم تنظیم اسمزی

در بچه ماهیان رهاسازی شده

قره­برون در استان گلستان

مجری:

کوروش امینی

شماره ثبت

282/85

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران – مرکز تحقیقات ذایر آبزیان آبهای داخلیچکیده

در این مطالعه وضعیت سیستم تنظیم اسمزی بچه ماهیان قره برون که به منظور رهاسازی به رودخانه گرگانرود در کارگاه شهید مرجانی استان گلستان پرورش یافته بودند،مورد بررسی قرار گرفتنه اند. از لاروهای 10 روزه از هچری تا مصب رودخانه گرگانرود به مدت 45 روز نمونه برداری صورت پذیرفت.

مکانهای نمونه برداری وان های فایبرگلاس پرورش بچه ماهیان قره برون درکارگاه شهیدمرجانی، استخرهای خاکی کارگاه، رودخانه گرگانرود و مصب نمونه ها از بافت آبشش و کلیه هر روز از سرم خون پس از سن 45 روز تهیه گردیدند. فــاکتورهای فشار اسمزی سرم خون بر حسب میلی اسمول بر لیتر (mOsmol/L ) و غلظت یونهای Na+، K+ و Mg2+ بر حسب میلی اکسی والان گرم بر لیتر و نیز Ca2+ برحسب میلی گرم بر دسی لیتر اندازه گیری شدند.

به منظور بررسی وضعیت تکامل بافتها وسلولهای تنظیم کننده فشار اسمزی فعالیت های بافت شناسی بافت های آبشش و کلیه صورت پذیرفت.

نتایج بررسی های آماری ( آزمون T-student یک طرفه) نشان دهنده وجود اختلاف معنی­دار (5%= α) بین فشار اسمزی سرم خون و آب محیط زندگی بچه ماهیان قره برون مورد مطالعه است. می توان نتیجه گرفت که بچه ماهیان خاویاری در محیط آب شیرین کاملا هایپر اسمتیک می باشند. در مورد کاتیونهای مورد بررسی غلظت سدیم و پتاسیم موجود در سرم خون همواره بالاتر از میزان آن در آب محیط زندگی بوده است و این اختلاف معنی دار بوده است ( 5%=α). برعکس در مورد کلسیم و منیزیم ( یون های دوظرفیتی ) مورد بررسی میزان این کاتیون­ها همواره در سرم خون پایین تر از آب محیط زندگی بوده و این اختلاف معنی دار بوده است (5%= α).

نتایج حاصل از فعالیتهای بافت شناسی موید این است که همزمان با افزایش سن ماهی سلول های بافت های تنظیم کننده اسمزی ( آبشش و کلیه ) نیز تکامل حاصل می نمایند.

کلمات کلیدی: بچه ماهی قره برون ـ تنظیم اسمزی ـ سدیم ـ پتاسیم ـ کلسیم ـ منیزیوم ـ کلیه ـ آبشش

نویسنده:کوروش امینی
تعداد بازدید:2908
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co