طرح ها و پروژه ها
تأثیر تراکم های مختلف پرورش آرتمیا در تولید سیست
توضیحات:یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در تولید سیست آرتمیادر استخرهای پرورشی، تعداد مولدین سیست زا و تراکم بیومس مولدین از نظر وزن آرتمیاهای بالغ در هرلیتر از آب استخرهای پرورشی می باشد. در این مطالعه تاثیر تراکم مولدین در تولید سیست روزانه استخرهای پرورش آرتمیا با استفاده از روشهای آماری آنالیز واریانس و ضرایب همبستگی مورد ارزیابی قرار گرفت.
متن:

تأثیر تراکم­های مختلف پرورش آرتمیا در تولید سیست

مجری:

رضا احمدی


شماره ثبت

1093/85

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران – مرکز تحقیقات آرتمیای کشور چکـیده

یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در تولید سیست آرتمیادر استخرهای پرورشی، تعداد مولدین سیست زا و تراکم بیومس مولدین از نظر وزن آرتمیاهای بالغ در هرلیتر از آب استخرهای پرورشی می باشد. در این مطالعه تاثیر تراکم مولدین در تولید سیست روزانه استخرهای پرورش آرتمیا با استفاده از روشهای آماری آنالیز واریانس و ضرایب همبستگی مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج این طرح حاکی از اینست که با وجود تعداد کمتر مولدین سیست زا در حدود 5 عدد در هر لیتر آب وبا تراکم وزنی بیومس آرتمیا در حد ( 2/0-1/0 گرم در لیتر ) تولید سیست آرتمیا در دو ماهه اول دوره پرورشی(160 کیلوگرم بر هکتار) بسیار بیشتر از سه ماهه بعدی دوره پرورش (47کیلوگرم بر هکتار) بوده است و طی سه ماهه بعدی اگرچه بر تعداد مولدین سیست زا در استخرها افزوده شده ولی تولید سیست کمتر شده است. ( Sig: 0/000).

نویسنده:رضا احمدی
تعداد بازدید:3033
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co