طرح ها و پروژه ها
پیشرس کردن تکثیر مصنوعی شاه میگوی آب شیرین Astacus leptodactycus با افزایش دمای آب
توضیحات:اهداف این بررسی، پیشرس کردن تکثیر نیمه مصنوعی شاه میگوی آب شیرین Astacus leptodactylus با استفاده از افزایش دمای آب سالن تکثیر ، تهیه بچه شاه میگو در شروع فصل شکوفایی استخرها و همچنین بررسی امکان رسیدن تعداد بیشتری از شاه میگوهای پرورشی به اندازه بازاری در یک دوره پرورش می باشد .
متن:

پیشرس کردن تکثیر مصنوعی شاه میگوی آب

شیرینAstacus leptodactycusبا افزایش

دمای آب

علی دانش­خوش­اصل

با همکاری‌:

محمود رامین ـ طاهره محمدجانی ـ سید حجت خداپرست ـ حسن افشارچی ـ سیامک باقری

استان گیلان

پژوهشکده آبزی پروری ( آبهای داخلی )

بخش آبزی پروری

شماره ثبت

130/85

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ پژوهشکده آبزی پروری ( آبهای داخلی )

چکیده

اهداف این بررسی، پیشرس کردن تکثیر نیمه مصنوعی شاه میگوی آب شیرین Astacus leptodactylus با استفاده از افزایش دمای آب سالن تکثیر ، تهیه بچه شاه میگو در شروع فصل شکوفایی استخرها و همچنین بررسی امکان رسیدن تعداد بیشتری از شاه میگوهای پرورشی به اندازه بازاری در یک دوره پرورش می باشد .

بررسیها حدود یکسال از 6/9/1379 تا 30/8/1380 در ایستگاه تحقیقات شیلاتی سفیدرود (کارگاه پل آستانه) استان گیلان بطول انجامید.

برای صید مولدین در تاریخ اول تا پنجم آذر ماه سال 1379 اقدام به استقرار تله مخصوص صید شاه میگوی آب شیرین (فونلی) در دریاچه مخزنی سد ارس (آذربایجان غربی) گردید.

مولدین به ایستگاه شیلاتی سفیدرود حمل و در استخرهای بتونی تا زمان ظاهر شدن تخم نگهداری شد. پیشرس کردن تخم گشائی در تکثیر مصنوعی شاه میگوی آب شیرین در یک تیمار و چهار تکرار با افزایش دمای آب انجام شد و دمای آب در حد 20 ـ 18 درجه سانتیگراد ثابت نگه داشته شد . در تیمار شاهد با 4 تکرار از آب با دمای معمولی استفاده شد.

نرخ تغذیه مولدین از کیلکای چرخ کرده یک درصد بود . دمای آب تیمار شاهد 4/20 ـ 3/13 با میانگین
8/16 درجه سانتی گراد و دمای آب تیمار پیشرس کردن 20 ـ 18درجه سانتی گراد با میانگین 6/18 درجه سانتی گراد اندازه گیری می شد ، اکسیژن محلول آب تیمار آزمون و تیمار شاهد از 46/9 ـ 12/5 میلی گرم در لیتر و pH آب 1/8 ـ 52/7 بود .

تخم پروری مولدین شاه میگو از مورخه 8/11/1379 شروع و اولین سری مینیاتورهای تیمار شاهد در 31/2/1380 و در تیمار پیشرس کردن حدود یک ماه زودتر یعنی در مورخه 1/2/1380 انجام گرفت . متوسط تعداد نوزادان حاصله از هر شاه میگوی آب شیرین 55 عدد با میانگین وزن 50 میلی گرم بود .

نوزادان هر تیمار به مدت 7 روز تحت پرورش قرار گرفتند . تغذیه نوزادان با دافنی و ماهی کیلکای چرخ کرده بهمراه سبوس برنج انجام گرفت .

دو استخر خاکی 100 متر مربعی جهت پرورش و مقایسه رشد شاه میگوی آب شیرین استحصالی از دو تیمار شاهد و پیشرس کردن اختصاص داده شد .

طول دوره پرورش نوزادان شاه میگوی استحصالی تیمار پیشرس کردن 210 روز از اردیبهشت تا آبان ماه سال 1380 و مدت پرورش شاه میگو استحصالی در تیمار شاهد حدود 180 روز از خرداد تا آبان ماه سال 1380 بطول انجامید . در تیمار پیشرس کردن تکثیر شاه میگو میانگین وزن شاه میگوی پرورشی در استخر خاکی در ابتدای دوره پرورش 46/0 گرم و در زمان صید 56/25 گرم ، نرخ بازماندگی 55 درصد و مقدار تولید برحسب هکتار 1380 کیلوگرم بود. در تیمارشاهد متوسط وزن شاه میگو در هنگام کشت 59/0 گرم و در انتهای دوره پرورش 50/20 گرم ، میزان بازماندگی 50 درصد و مقدار کل تولید بر حسب هکتار 1025 کیلوگرم محاسبه گردیده است .

واژگان کلیدی: شاه میگوی آب شرین ، ‌پیش رس کردن ،‌تکثیر مصنوعی

نویسنده:علی دانش خوش اصل با همکاری‌: محمود رامین ـ طاهره محمدجانی ـ سید حجت خداپرست ـ حسن افشارچی ـ سیامک
تعداد بازدید:3085
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co