طرح ها و پروژه ها
بررسی تأثیر سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره غذایی بر عملکرد رشد بدن و تکامل گنادهای جنسی فیل ماهی‌های ٤ ساله پرورشی در آب لب شور
توضیحات:با توجه به پرورش فیل ماهیان در شرایط جدید آب لب شورداخلی، آگاهی ازاحتیاجات غذایی و تاثیر جیره های مختلف بر رشد سوماتیک و گنادیک و شرایط فیزیولوژیک این ماهیها بسیار حائز اهمیت می باشد. برای این منظور در این تحقیق تعداد 74 قطعه از فیل ماهیهای چهار سااه پرورش یافته در استخرهای خاکب آب لب شور ایستگاه تحقیقاتی بافق یزد به طور تصادفی انتخاب و در هشت حوضچه بتنی موجود در ایستگاه توزیع گردیدند.
متن:

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات­کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایرانـ ایستگاه تحقیقاتی ماهیان آب‌شور

عنوان:‌

بررسی تأثیر سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره غذایی بر عملکرد رشد بدن و تکامل گنادهای جنسی فیل ماهی‌های ٤ ساله پرورشی در آب لب شور

مجری:

مرتضی علیزاده

شماره ثبت

1619/84

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان ترویج ، آموزش و تحقیقات کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایرانـ ایستگاه تحقیقاتی ماهیان آب شور

عنوان پروژه/ طرح ‌:بررسی تأثیر سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره غذایی بر عملکرد رشد بدن و تکامل گنادهای جنسی فیل‌ماهی‌های ٤ ساله پرورشی در آب لب‌شور

شماره مصوب:83066 ـ 0000 ـ 01 ـ 200000 ـ 019 ـ 2

نام و نام خانوادگی نگارنده/ نگارنده گان:مرتضی علیزاده

نام و نام خانوادگی مجری مسئول ( اختصاص به پروژه ها و طرحهای ملی و مشترک دارد ): ـ

نام و نام خانوادگی مجری/ مجریان:مرتضی علیزاده

نام و نام خانوادگی همکاران:ابوالفضل سپهداری ـ فرهاد رجبی‌پور ـ حبیب سرسنگی

محل اجرا:استان یزد

تاریخ شروع:1/1/1383

مدت اجرا:2 سال

ناشر:موسسه تحقیقات شیلات ایران

شمارگان ( تیتراژ ): 15 نسخه

تاریخ‌ انتشار:سال 1387

چکیده

با توجه به پرورش فیل ماهیان در شرایط جدید آب لب شورداخلی، آگاهی ازاحتیاجات غذایی و تاثیر جیره های مختلف بر رشد سوماتیک و گنادیک و شرایط فیزیولوژیک این ماهیها بسیار حائز اهمیت می باشد. برای این منظور در این تحقیق تعداد 74 قطعه از فیل ماهیهای چهار سااه پرورش یافته در استخرهای خاکب آب لب شور ایستگاه تحقیقاتی بافق یزد به طور تصادفی انتخاب و در هشت حوضچه بتنی موجود در ایستگاه توزیع گردیدند. ماهیها با چهار جیره غذایی فرموله شده با سطح پروتئین ثابت 40 درصد و چهار سطح انرژی 400 ، 425 ، 450 و 475 کیلو کالری بر 100 گرم جیره تغذیه شدند.تمام ماهیها در اواسط تابستان 84 به منظور تعیین جنسیت و آگاهی از مرحله رسیدگی ،بیوپسی شدند.در انتهای دوره پرورش (بهار 85) نیز به منظور تاثیر شرایط پرورش بر تکامل گنادها ، عمل بیوپسی روی ماهیها انجام گرفت. زیست سنجی ماهیها به صورت فصلی انجام گرفت. مطالعات بافت شناسی گنادها به روش رنگ آمیزی هماتوکسین- ائوزین انجام شد. شاخصهای رشد سوماتیک و گنادیک با افزایش انرژی جیره غذایی به ترتیب افزایش وکاهش یافت. شاخصهای رشد سوماتیک در هر دو جنس دارای همپوشانی بود. مراحل رسیدگی جنسی در دو جنس یکسان نبوده وگذر از مرحله II رسیدگی در جنس نر سریعتر از ماده رخ داد. با توجه به اطلاعات موجود در مورد پرورش فیل ماهی در آب شیرین،سرعت رشد گنادیک در آب لب شور خصوصا در جنس ماده بیشتر از آب شیرین بود. در نهایت مشخص گردید که تیمارهای غذایی بر رشد سوماتیک در هر دو جنس و رشد گنادیک در جنس ماده تاثیر گذار بوده و به نظر میرسد رشد سوماتیک و خصوصا گنادیک در آب لب شور بهتر از آب شیرین می باشد، بنابراین میتوان محیط آب لب شور را به عنوان محیطی مناسب جهت پرورش گوشتی و مولد سازی فیل ماهی معرفی کرد.

لغات کلیدی: فیل ماهی،آب لب شور، احتیاجات پروتئین و انرژی، رشد گنادیک، رشد سوماتیک.

نویسنده:مرتضی علیزاده
تعداد بازدید:2827
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co