طرح ها و پروژه ها
بررسی تأثیر توالی نسل در سیست‌زایی استرین‌های دوجنسی و پارتنوژنتیک آرتمیا ارومیانای ساکن دریاچه‌ ارومیه و حومه آن
توضیحات:آرتمیا به عنوان یک غذای زنده در تغذیه آبزیان اهمیت ویژه ای دارد. در دریاچه ارومیه وحوالی آن گونه بکرزا و گونه دوجنسی از آرتمیا ارومیانا زیست می کند.دراین تحقیق انتخاب گونه مناسب پرورشی در صنعت آبزی پروری مورد توجه است.
متن:

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات­کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایرانـ مرکز تحقیقات آرتمیای کشور

عنوان:‌

بررسی تأثیر توالی نسل در سیست‌زایی استرین‌های دوجنسی و پارتنوژنتیک آرتمیا ارومیانای ساکن دریاچه‌ ارومیه و حومه آن

مجری:

بیژن مصطفی‌زاده

شماره ثبت

431/87

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان ترویج ، آموزش و تحقیقات کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایرانـ مرکزتحقیقات آرتمیای کشور

عنوان پروژه/ طرح ‌:بررسی تأثیر توالی نسل در سیست‌زایی استرین‌های دوجنسی و پارتنوژنتیک آرتمیا ارومیانای ساکن دریاچه ارومیه و حومه آن

شماره مصوب:83047 ـ 0000 ـ 03 ـ 200000 ـ 019 ـ 2

نام و نام خانوادگی نگارنده/ نگارنده گان:بیژن مصطفی‌زاده

نام و نام خانوادگی مجری مسئول ( اختصاص به پروژه ها و طرحهای ملی و مشترک دارد ): ـ

نام و نام خانوادگی مجری/ مجریان:بیژن مصطفی‌زاده

نام و نام خانوادگی همکاران:رضا مهران‌نژاد ـ رضا احمدی ـ امین ایمانی‌فر ـ سیاوش گنجی ـ ابوالفضل سپهداری

محل اجرا:استان آذربایجان غربی

تاریخ شروع:1/1/1383

مدت اجرا:2 سال

ناشر: موسسه تحقیقات شیلات ایران

شمارگان ( تیتراژ ): 15 نسخه

تاریخ‌ انتشار:سال

1387

چکیده

آرتمیا به عنوان یک غذای زنده در تغذیه آبزیان اهمیت ویژه ای دارد. در دریاچه ارومیه وحوالی آن گونه بکرزا و گونه دوجنسی از آرتمیا ارومیانا زیست می کند.دراین تحقیق انتخاب گونه مناسب پرورشی در صنعت آبزی پروری مورد توجه است. به همین دلیل تعیین مناسب ترین گونه ازنظر تولیدسیست وناپلی در پرورش آرتمیا ارومیانا درهر نسل پرورشی از هردوگونه، برای استفاده از آن به عنوان غذای زنده مورد اهمیت است تا بتوان بهترین نسل سیست زا و ناپلی زا را در گونه های آرتمیا ارومیانا معرفی کرد.

این مطالعه در شرایط یکسان و ثابت محیطی و پرورشی در آزمایشگاه انجام شده است. تغذیه گونه های آرتمیا توسط جلبک زنده,(Dunaliella tertiolecta) انجام شده است. مولدین هر نسل پرورشی در هرگونه ازنظر میزان تولید سیست و ناپلی وتعداد تلفات به مدت یک هفته بررسی شدند. تجزیه وتحلیل آماری توسط آنالیز واریانس یکطرفه با انجام آزمون دانکن و با استفاده از برنامه SPSS انجام شده است .نتایج نشانگر این است که در گونه دوجنسی بین 10 نسل پرورشی ،از نظرتولید سیست ومیزان تلفات بایکدیگراختلاف معنی داری وجود دارد (0/05 p< ) و از نظر ناپلی زایی این اختلاف معنی دار نمی باشد بطوریکه بیشترین سیست زایی درنسل هفتم و بیشترین ناپلی زایی در نسل ششم مولدین گونه دوجنسی است. درگونه بکرزای آرتمیا ارومیانا بین 10 نسل پرورشی از نظر تولید سیست و ناپلی و میزان تلفات اختلاف معنی داری برقرار است (0/05 p< ) که دراین گونه بیشترین میزان سیست زایی درنسل هفتم و بیشترین ناپلی زایی در نسل دهم است. گونه دو جنسی آرتمیا ارومیانا از نظرتولید سیست و گونه بکرزای آن از نظر تولید ناپلی مناسب میباشد و میزان تلفات مولدین در گونه دو جنسی بیشتر از گونه بکرزاست .بنابراین مولدین نسل هفتم پرورشی در هر دوگونه دوجنسی وبکرزای آرتمیا ارومیانا بهترین نسل برای سیست زایی است وبرای تولید ناپلی در گونه دوجنسی مولدین نسل ششم ودرگونه بکرزا مولدین نسل دهم پرورشی مناسب می باشد. توصیه می شود برای تولید سیست ازمولدین نسل هفتم پرورشی گونه های دوجنسی وبکرزای آرتمیا ارومیانا و برای تولید ناپلی ازمولدین نسل دهم گونه بکرزا استفاده شود.

کلمات کلیدی:سیست زایی ـ ناپلی زایی ـ تلفات ـ دوجنسی ـ بکرزا ـ نسل ـآرتمیا ارومیانا

نویسنده:بیژن مصطفی‌زاده
تعداد بازدید:3568
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co