طرح ها و پروژه ها
پرورش مقدماتی ماهی شانک با استفاده از غذاهای مصنوعی آماده در استخرهای خاکی در منطقه چوئبده آبادان
توضیحات:این مطالعه به منظور بررسی امکان پرورش ماهی شانک زرد باله (A.latus) در استخر خاکی اجرا گردید. مطالعه مشتمل بر دو مرحله است. هر دو مرحله در استخر خاکی 25/0 هکتاری منطقة چوئبده در آبادان (مزرعة شیهد کیانی) اجرا گردید.
متن:

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات­کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایرانـ پژوهشکده آبزی‌پروری جنوب کشور

عنوان:‌

پرورش مقدماتی ماهی شانک با استفاده از غذاهای مصنوعی آماده در استخرهای خاکی در منطقه چوئبده آبادان

مجری:

جاسم غفله مرمضی

شماره ثبت

112/87

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان ترویج ، آموزش و تحقیقات کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایرانـ پژوهشکده آبزی‌پروری جنوب کشور

عنوان پروژه/ طرح ‌:پرورش مقدماتی ماهی شانک با استفاده از غذاهای مصنوعی آماده در استخرهای خاکی در منطقه چوئبده آبادان

شماره مصوب:85002 ـ 0000 ـ 01 ـ 200000 ـ 028 ـ 4

نام و نام خانوادگی نگارنده/ نگارنده گان:جاسم غفله مرمضی

نام و نام خانوادگی مجری مسئول ( اختصاص به پروژه ها و طرحهای ملی و مشترک دارد ): ـ

نام و نام خانوادگی مجری/ مجریان:جاسم غفله مرمضی

نام و نام خانوادگی همکاران:غلامرضا اسکندری ـ مجتبی ذبایح نجف آبادی ـ مهرداد محمدی‌دوست ـ علی قوام‌پور ـ بهنام رفاعی

محل اجرا:استان خوزستان

تاریخ شروع:1/10/1384

مدت اجرا:1 سال و 8 ماه

ناشر: موسسه تحقیقات شیلات ایران

شمارگان ( تیتراژ ): 15 نسخه

تاریخ‌ انتشار: سال 1387

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی امکان پرورش ماهی شانک زرد باله (A.latus) در استخر خاکی اجرا گردید. مطالعه مشتمل بر دو مرحله است. هر دو مرحله در استخر خاکی 25/0 هکتاری منطقة چوئبده در آبادان (مزرعة شیهد کیانی) اجرا گردید. برای این منظور از تعدادی ماهی شانک جوان تولید شده در ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی با وزن حدود 3-2 گرم استفاده گردید. مرحلة اول به منظور مقایسة تأثیر ات دو غذای تجاری قابل حصول یعنی غذای 403 مختص میگو و غذای F.F.T مختص قزل آلا انجام شد. غذای 403 دارای 39 درصد پروتئین، 7 درصد چربی و فاقد خاکستر بوده در حالیکه غذای F.F.T حاوی 40 درصد پروتئین، 13 درصد چربی و 12 درصد خاکستر می باشد. بقیه ویژگی های دو غذا تقریباً نزدیک به هم است. هر دو غذا ساخت کارخانة چینه بودند. مرحله اول هر یک از تیمارها مشتمل بر 3 استخر خاکی 25/0هکتاری بوده و در هر یک از آنها 5000 قطعه ماهی جوان شانک با وزن 54/3- 72/2 گرم رها سازی گردید. دراین مرحله بعد از116 روز پرورش در استخر ، شاخص های رشد، ضریب بازماندگی و ضریب تبدیل غذایی ماهی برای هر دو جیره بسیار خوب بوده و تفاوت معنی داری بین آنها مشاهده نگردید (p ≤ 0.05) اگر چه تمامی شاخص های مذکور برای جیرة قزل‌آلا بهتر از غذای میگو بودند. در پایان آزمایش اول وزن نهایی (FW: final weight)، ضریب بازماندگی (SVR:survival rate)، ضریب تبدیل غذایی (FCR:food conversion ratio) و(SGR: specific growth rate) برای غذای F.F.T به ترتیب 14/11 ± 29/23 ،78/0 ± 89/95 درصد، 26/0 ± 39/1 و 23/0 ± 47/3 وبرای غذای 403 به ترتیب 95/9 ± 08/22 ، 57/8 ± 67/89 درصد ، 12/0 ± 53/1 و 33/0 ± 25/3 بوده است. در مرحلة دوم صرفاً از غذای قزل آلا استفاده گردید ودر یک دورة پرورش شاخص های رشد و تغذیه ای ماهی شانک مورد ارزیابی قرار گرفت. در ابتدای دوره حدود 2000 ماهی جوان شانک با وزن 53/36 گرم در دو استخر خاکی 25/0 هکتاری رها سازی گردید و در طول دوره با غذای F.F.T تغذیه شدند در پایان دوره (198 روز) وزن متوسط ماهی به 3/206 گرم رسیده و بازماندگی آن 35/89 درصد و FCR آن 92/1 بوده است. نتایج این مرحله نشان داد که رشد ماهی تا دمای 25 درجه سانتیگراد و شوری 14 ppt نسبتاً سریع بوده اما با بیشتر شدن این دو شاخص آهنگ رشد کند گردید.

لغات کلیدی:شانک، پرورش،استخر خاکی، غذاهای تجاری.

نویسنده:جاسم غفله مرمضی
تعداد بازدید:3832
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co