طرح ها و پروژه ها
مطالعات اکولوژیک تالاب بیشه‌دالان (بروجرد)
توضیحات:بیشه دالان که در فاصله 10 کیلومتری در جنوب شهرستان بروجرد بیـن روستـاهای چگنی کـش ، بوریابـاف وکپر جودکی در حاشیه رودخانه تیره با مساحت تقریبی 914 هکتار با هدف بررسی امکان آبزی پروری در سال 80- 1379 با جمع آوری اطلاعات و تعیین 5 ایستگاه, با نمونه برداری فصلی انجام گرفت .
متن:

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات­کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایرانـ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

عنوان:‌

مطالعات اکولوژیک تالاب بیشه‌دالان (بروجرد)

مجری:

اسماعیل صادقی‌نژاد ماسوله

شماره ثبت

1621/86

وزارت‌ جهاد کشاورزی‌

سازمان ترویج ، آموزش و تحقیقات کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایرانـ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

عنوان پروژه/ طرح ‌:مطالعات اکولوژیک تالاب بیشه دالان (بروجرد)

شماره مصوب:01 ـ 0710223000 ـ 79

نام و نام خانوادگی نگارنده/ نگارنده گان:اسماعیل صادقی‌نژاد ماسوله

نام و نام خانوادگی مجری مسئول ( اختصاص به پروژه ها و طرحهای ملی و مشترک دارد ): ـ

نام و نام خانوادگی مجری/ مجریان:اسماعیل صادقی‌نژاد ماسوله

نام و نام خانوادگی همکاران:روح‌اله مهرانی ـ علیرضا چگینی ـ فاطمه پیروزی ـ مریم درویش‌زاده ـ زهرا گودرزی ـ ناهید ولی‌زاده ـ علیرضا نیکویان ـ محمود رامین

محل اجرا:استان لرستان

تاریخ شروع: 1/3/1379

مدت اجرا:1 سال 6 ماه

ناشر: موسسه تحقیقات شیلات ایران

شمارگان ( تیتراژ ):15 نسخه

تاریخ‌ انتشار:سال 1387

چکیده

بیشه دالان که در فاصله 10 کیلومتری در جنوب شهرستان بروجرد بیـن روستـاهای چگنی کـش ، بوریابـاف وکپر جودکی در حاشیه رودخانه تیره با مساحت تقریبی 914 هکتار با هدف بررسی امکان آبزی پروری در سال 80- 1379 با جمع آوری اطلاعات و تعیین 5 ایستگاه, با نمونه برداری فصلی انجام گرفت .

منبع تامین آب بیشه از طریق نزولات جوی ، رودخانه تیره و سرابهای چگنی کشی ، سراب شور ، بوریا باف، برد کل ، چنارستان است . دمای آب بیشه دالان بین 8 تا 5/23 درجه سانتیگراد ، مقدار pH بین 5/6 الی 4/7 ، هدایت الکتریکی بین 362 الی 443 میکروموس بر لیتر ، میزان TDS از 366 تا 393 میلیگرم در لیتر و حداقل اکسیژن در خروجی بیشه دالان 5/5 میلیگرم در لیتر اندازه گیری گردید .

فیتوپلانکتونهای مشاهده شده بیشه دالان از خانوادهای Cyanophyceae جنس هایMicrocystis Gloeotrehia ،Gloeocapsa ،Merismopedia و خانواده Dinophyceae که از جنسCeratium دو گونه و سایر جنس هاGlenodinium،Gymnodinium ،Peridinium هر کدام یک گونه از خانواده Chlorophyceae جنس هایClosterium,Stauratrum,Treubaria و خانواده Bacillarriophyceae جنس هایCymbella,Cyclotella,Nitzchia,Navieula می باشد .

زئو پلانکتونهای مشاهده شده بیشه دالان از خانوادهای Cladoceraجنس های,Stmocephalus,Shnucephalus,Diaphanasoma,Simocephalus,Daphnia ، خانواده Copepoda جنس هایEueyclops,Attheylla,Cyclops ،Aeanthoeyclops و خانواده RotiferaجنسTrinema می باشد .

بنتوز های بیشه دالان از 10 راسته که راسته یکروزه ها, خانواده Ecdyonuridae،Caenidae و Baetidae ، راسته دو بالان که خانواده Chiranomidae و Calicidae ، راسته قاب بالان خانواده های Dytiscidae وGyrinidae ، راسته سنجاقکها جنسهای Tachopteryx،Epicordulia ، Chromagrion, راسته Pulmanata خانواده Limmaeidae وPlanorbiidae, راسته بال موداران خانواده Glossosomatidae, راسته کرم خونی خانواده Tubificidae, راسته زالوها خانواده Erpobdellidae, راسته سه حفرگان خانواده Planariidae همچنین راسته سخت پوستان خانوادهGammaridae جنس Gammarus از موجودات شاخص بنتیک سرابها و بیشه دالان می باشند .

ماهیان بیشه دالان به 2 خانواده Cyprinidae وPoeciliidae ، شامل 7 جنس و 8 گونه که یشترین تعداد گونه متعلق جنس Capoeta با 2 گونه و همچنین 4 گونه از این ماهیان غیر بومی می باشد .

لغات کلیدی: اکولوژی ، بیشه دالان بروجرد ، لرستان ، ایران

تعداد بازدید:3069
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co