طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/پروژه: ارزیابی اقتصادی-اجتماعی پروررش ماهی قزل آلای رنگین کمان در قفس های شناور در منطقه جنوبی دریای خزر"
توضیحات:شماره مصوب: 950664-029-12-12-4 واحد اجرا:موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: استان مازندران نام هماهنگ‌کننده/مجری مسئول/مجری: محمود حافظیه سل شروع: 95/9/1 سال خاتمه:97/4/1
متن:

اهمیت ، ضرورت ، اهداف و روش تحقیق:

استعداد بالقوه پرورش ماهی در قفس در دریای خزر کاملا اثبات شده که ضمن تولید بخشی از نیاز پروتئین کشور موجب ایجاد شغل،رفاه،شکوفایی و رونق اقتصاد منطقه گشته است. از طرف دیگر تنها گونه ای که مورد استقبال و موفقیت پرورش در قفس در دریای خزرقرار گرفتهماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchusmykiss) است که ضروری است تا از بعد اقتصادی مقایسه ای بین پرورش این ماهی در قفس های شناور در دریای خزربا روند سنتی پرورش آن در استخرهای ریس وی با آب شیرین صورت گیرد . گرچه ورود به دریا ابعاد اجتماعی نیزخواهد داشت که از اهمیت ویژه ای برخوردار است و عدم بررسی آنها می تواند به صنعت نوین پیش رو آسیب جدی وارد سازد.به همینمنظور با تهیه پرسشنامه های اقتصادی و اجتماعی، اطلاعات لازم جهت بررسی های موضوعی و تحلیل داده ها بر اساس سیستم کامفار طی سالهال 1395 در قفس های سواحلاستانمازندران و سیستم های ریس وی پرورش ماهی قزل آلای استان جمع آوری گردید.

نتایج:

از بعد اقتصادی قیمت تمام شدهتولید ماهی قزل آلا در قفس،صرفنظر از عدم مصرف آب شیرین و ذخیره سازی وزن بالا ( حدود 200 گرمی) در قفس، با شرایط قفس های 20 الی 25 تنی( قطر 20 متر و عمق 8 متر)با ظرفیت برداشت 15 تن ماهی قزل آلای رنگین کمانبا متوسطوزن 700 گرمی،2747 میلیونریال ( با استهلاک 5 ساله، به ازای هر قفس با هزینهثابت 976 میلیون ریال و سرمایهدر گردش 1946 میلیون ریال) تمام خواهد شد حال آنکه برای تولید همین تناژ ماهی در شرایط خشکی با سیستمریس وی، ضمن مصرف آب شیرین که شرایط خشکسالی کشور عملا امکان تامین آن حجم عظیم آب شیرین را غیر ممکن می سازد، با این وجود با متوسط تولیدحداکثر2.2 تن در هر استخر بتنی 100 متر مکعبی،به 7 استخر نیاز است که باتوجه بهقیمت حداقل زمین در استانهای شمالی کشور، ساخت استخرهای بتنی، کانال کشی و سایر ملزومات تولید بالغ بر 3267 میلیون ریال ( با استهلاک 10 ساله، هزینهثابت 1592 میلیونریال و سرمایه در گردش 1764 میلیونریال) اعتبارمورد نیاز است.بدینمنظور در تامین هزینه های ثابت و جاری سیستم ریس وی 26/1 برابر بیشتر از پرورش ماهی در قفس هزینه خواهند داشت. لازم به توضیح است به منظور مقایسه دو سیستمدر شرایط یکسان، ذخیره سازی در استخر های بتنی را نیزاز 200 گرم تا وزن برداشت 700 گرممحاسبه و مدت زمان برداشت در قفس 4 ماهو در سیستماستخرهای حدود 7 ماهدر نظر گرفتهشده است.

در این مقایسه، هزینه های آب شیرین در سیستمسنتی ریس وی ، علیرغموجود خشکسالی ها و کمبود آن و مقرراتی که احتمالا در آینده نزدیک بر مصرف آنوضعخواهد شد،ملاک قرار نگرفته،هر چند در یکقضاوت صحیح برای آب مصرفی دریا نیز هیچگونهتخمین مالی صورت نگرفته است. ضروری است تا تصمیم گیران شیلاتیهزینهمصرفی آب دریا در سیستم پرورش ماهی در قفس های شناور را از ابعاد زیست محیطی، آلودگی ها و هزینه های لازم به منظور جلوگیری یا کاهش اثراتمخرب پرورش ماهی در قفس دریاییبر اکوسیستمرا در دستور کار خودقرار دهند.

قیمت فروش محصول در سیستم پرورشی در قفس 180 هزار ریال حال آنکه قیمت محصول حاصل از تولید در سیستمریس وی 130 هزار ریال خواهد بودو لذا صرفه اقتصادی در پروش ماهی در قفس در مقایسه با وزن ماهیو کل زی توده زنده مشابه در سیستمریس وی 607 میلیونریال خواهد بود.

از بعد اجتماعی نتایججمع آوری فرم ها نشان داد که بدلیل قوانین نامشخص در پرورش ماهی در قفس، اخذ مجوزهای طولانی مدت و مشکلاتی از جمله احتمال بیشتر تخریب قفس، دزدی ماهی، پاره شدن تور، و یا گرفتگی تور ناشی از فولینگ و.... از محبوبیتکمتری نزد مزرعه داران برخوردار است ولی با توجه به اینکه امکان دسترسی به آب شیرین سیستم ریس وی برای مزرعهداران فراهم نیست، استقبال از پرورش ماهی در قفس بیشتر و بدون جایگزین خواهد بود

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

این پروژهدستورالعمل فنی ندارد

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

ندارد

تعداد بازدید:330
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co