طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/ پروژه: تعیین توده زنده کفزیان آبهای خلیج فارس و دریای عمان به روش مساحت جاروب شده
توضیحات:شماره مصوب: 940054- 024- 12- 12- 0 واحد اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: آبهای خلیج فارس و دریای عمان نام هماهنگ کننده/ مجری مسئول/ مجری: تورج ولی نسب سال شروع: 1394 سال خاتمه: 1396
متن:

اهمیت ، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

ماهیان کفزی از مهمترین ذخایر در حال برداشت توسط صیادان سنتی و صنعتی بوده و بالاترین فشار صیادی بر روی این گروه اکولوژیک از آبزیان می باشد. لذا پایش ذخایر آنها وتعیین وضعیت روند بهره برداری بسیار مهم و حائز اهمیت است، لذا به منظور مونیتورینگ ذخایر، از روش مساحت جاروب شده استفاده شده است:

اهداف طرح عبارتند از:

1 - تعیین روند تغییرات میزانCPUA

2- تعیین روند تغییرات میزان بیوماس

3- تعیین پراکنش ماهیان به تفکیک آبهای خلیج فارس و دریای عمان

نتایج:

1- محاسبه میزان صید بر واحد سطح به تفکیک سالهایبررسی (1395-1394)، اعماق مختلف و اشکوبهای متفاوت

2- محاسبه میزان بیوماس به تفکیک آبهای خلیج فارس و دریای عمان اعماق مختلف و اشکوبهای متفاوت

3- ترسیم حدود 310 نقشه پراکنش

4- تعیین روند تغییرات میزان ذخایر گونه های مهم اقتصادی

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی:

نتایج حاصل از پروژه نشان می دهد که آبهای عمیق تر دریای عمان (بالاتر از 50 متر) از نظر میزان تراکم و صید بر واحد سطح کاهش نشان داده و نشانگر وجود فشار صیادی حاصل از کشتیهای ترالر در این منطقه می باشد. از طرف دیگر این کاهش ذخایر در آبهای کم عمق ساحلی مشاهده می گردد که پیشنهاد می گردد از تعداد قایق های فعال در آبهای خلیج فارس با تاکید بر استانهای بوشهر و خوزستان کاسته شود.

در ضمن کاهش فعالیت صیادی کشتی های ترالر در آبهای خلیج فارس نشان از بهبود ذخایر می باشد.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

اعمال مدیریت بر ذخایر کفزیان در حال بهره برداری آبهای خلیج فارس و دریای عمان نیازمند تمهیدات و راهکارهای مدیریتی با تاکید بر سهمیه بندی ادوات صید، کاهش تعداد قایق های صیادی و ... می باشد.

تعداد بازدید:316
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co