طرح ها و پروژه ها
عنوان پروژه:‌ بررسی امکان تفکیک جمعیتی یک گونه از ماهیان استخوانی دریای خزر (Rutilus kutum) از طریق انگشت نگاری عنصری بافت های سخت بدن
توضیحات:شماره مصوب: 94002-9456-12-76-14 واحد اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر محل اجرا: حوزه جنوبی دریای خزر نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/ مجری: فرخ پرافکنده حقیقی سال شروع: 94/7/1سال خاتمه: 96/3/30
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

روش های مختلفی برای شناسایی ذخایر ماهی ها و ردیابی مهاجرت آنها وجود دارد. اما تنها روش های معدودی می توانند معیارهای قابل اعتمادی را برای تشخیص ذخایر ارائه نمایند. استفاده از انگشت نگاری عنصری ساختارهای کلسیمی (بویژه اتولیت) یکی از روش های معتبر و قابل اعتماد است. یکی از مهمترین معایب استفاده از اتولیت برای آنالیز شیمیایی این نکته است که ماهیان نمونه برداری شده باید پس از مرگمورد مطالعه قرار گیرد که این امر به دلایل مختلف مطلوب نخواهد بود. لذا از این دیدگاه بررسی قابلیت سایر بافت های سخت حائز اهمیت می باشد. در این تحقیق با توجه به اهمیت و ویژگی های ماهی سفید از دیدگاههای مختلف، قابلیت بکارگیری بافت های سخت این گونه از نظر تفکیک جمعیتی مورد بررسی قرار گرفته است.نمونه های ماهیاز سه ایستگاه نمونه برداری در محدوده مصب سه رودخانه در حوزه جنوبی دریای خزرگردآوری شد. پس از مراحل آماده سازی نمونه ها،میزان تجمع عناصر در آنها توسط روش پیکسی مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج:

با توجه به نتایج مربوط به تجمعSrدراتولیت، می توان استنتاج نمود که نمونه هایی که از ایستگاه های 2 و 3 گردآوری شده اند، احتمالا متعلق به یک جمعیت می باشند. نتیجه مشابهی نیز بر مبنای نتایج حاصل از تجمعKدر فلس حاصل گردید. فلس ها ممکن است قابلیت استفاده به عنوان ساختار جایگزین اتولیتبرای تفکیک ذخایر ماهی سفید در دریای خزر را داشته باشند.

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی:

نتایج این پژوهش به عنوان داده های پایه برای مقایسه با مطالعات آینده قابل استفاده می باشد. با این وجود، لازم است در مطالعات تکمیلی پارامترهای مختلف زیستی و غیر زیستی مورد نظر به طور همزمان با بررسی عناصر در بافت ها، در آب و رسوبات اندازه گیری شوند.علاوه بر اینبهتر است که در تحقیقات آتی، امکان استفاده از روش های آنالیز دیگر که قادر به تشخیص برخی عناصر دیگر (قابل استفاده در تفکیک جمعیت ها بر اساس نتایج برخی پژوهش های تقریبا مشابه در سطح بین المللی) می باشند، نیز بررسی گردد.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

توصیه های ارائه شده در حوزه جنوبی دریای خزر قابل استفاده می باشند.

تعداد بازدید:312
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co