طرح ها و پروژه ها
عنوان پروژه:‌ بررسی قابلیت استفاده از ساختارهای کلسیمی بدن ماهی سفید (Rutilus kutum) به عنوان آرشیو زیستی عناصر
توضیحات:شماره مصوب: 94003-9456-12-12-14 واحد اجرا: بخش اکولوژی محل اجرا: ستاد موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/ مجری: نیما پورنگ سال شروع: 94/7/1سال خاتمه: 96/3/30
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

چنانچه عناصر موجود در ساختارهای آهکی بدن آبزیان دریک الگویزمانیپیوسته جذب شده باشند و در معرض بازجذب قرار نگرفته باشند،ترکیب عناصر در بخش های مختلف این ساختارهامی تواندنشانگر مناسبی برای انعکاس دائمی تغییراتشرایط محیطیدر طول عمر آبزی مورد نظرمحسوب گردد.از این قابلیت می توان برای شناخت بهتر محیط زیست پیرامون آبزیان مورد نظر در مقاطع زمانی مختلف استفاده نمود. هدف اصلی از اجرای این پروژهبررسی قابلیت استفاده از پنج بافت سخت (اتولیت،فلس، شعاعسختباله، عدسی چشمومهرههایپشتی) گونهمورد نظر به منظور بررسی قابلیت استفاده به عنوان آرشیو زیستی عناصر بود. نمونه ها از سه ایستگاه نمونه برداری در حوزه جنوبی دریای خزرگردآوری و پساز مراحل مختلف آماده سازی، توسط روش میکرو پیکسی آنالیز شدند.

نتایج:

با در نظر گرفتن نقشه های پراکنش عناصرحاصل از آنالیز های میکروپیکسی، در هیچیک از بافت های سخت مورد بررسی،الگوهای مشخصی ازتغییرات تجمع عناصر در ارتباط با الگوهای خطوط رشد سالیانه، قابل تشخیص نمی باشد.

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی:

با توجه به عدم امکان تشخیص تغییرات تجمع عناصر در راستای الگوهای خطوط رشد سالیانه در هیچیک از بافت های سخت مورد بررسی، می توان استنتاج نمود که قابلیت تشخیص روشمیکروپیکسی برای تفکیک عناصر بر مبنای خطوط رشد کافی نیست. از اینرو با بکارگیری این روش نمی توان قابلیت استفاده از پنج بافت سخت بررسی شدهتحقیق به عنوان آرشیو زیستی عناصر را بررسی و تحلیل نمود. لذا پیشنهاد می شود در صورت امکان در تحقیقات آتی از سایر روش های مناسب (بویژهLA-ICP-MS)به این منظور استفاده شود.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

توصیه های مذکور در حوزه جنوبی دریای خزر قابل استفاده می باشند.

تعداد بازدید:311
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co