طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح:‌ بررسی کاربرد انگشت نگاری عنصری در تفکیک جمعیتی و قابلیت پایش زیستی یک گونه از ماهیان استخوانی دریای خزر (Rutilus kutum)
توضیحات:شماره مصوب: 9456-12-76-14 واحد اجرا: بخش اکولوژی محل اجرا: ستاد موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/ مجری: نیما پورنگ سال شروع: 94/7/1 سال خاتمه: 96/6/29
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

اصولا روش های مختلفی برای شناسایی ذخایر ماهی ها و ردیابی مهاجرت آنها وجود دارد. اما تنها روش های معدودی می توانند معیارهای قابل اعتمادی را برای تشخیص ذخایر ارائه نمایند. استفاده از انگشت نگاری عنصری ساختارهای کلسیمی (بویژه اتولیت) یکی از روش های معتبر و قابل اعتماد است. یکی از مهمترین معایب استفاده از اتولیت برای آنالیز شیمیایی این نکته است که ماهیان نمونه برداری شده باید پس از مرگمورد مطالعه قرار گیرد که این امر به دلایل مختلف مطلوب نخواهد بود. لذا از این دیدگاه بررسی قابلیت سایر بافت های سخت حائز اهمیت می باشد. امکان استفاده از ساختارهای سخت بدن ماهیان (بویژه اتولیت) به عنوان ابزاری برای پایش زیستی آلاینده‌های حاصل از فعالیت‌های انسانی در اکوسیستم‌های آبی توسط برخی محققین مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به تفاوت‌های قابل ملاحظه در قابلیت‌های ساختارهای سخت گونه‌های مختلف ماهیان، ادامه این قبیل تحقیقات کاربردی ثمربخش خواهد بود. در این تحقیق با توجه به اهمیت و ویژگی های ماهی سفید از جنبه های مختلف،قابلیت بکارگیری بافت های سخت این گونه از دو دیدگاه کلان تفکیک جمعیتی و پایش زیستی و همچنین امکان استفاده به عنوان آرشیو زیستی مورد بررسی قرار گرفته است.نمونه ماهی سفیداز سه ایستگاه نمونه برداری در حوزه جنوبی دریای خزرگردآوری شد.در مجموع میزان تجمع 13 عنصر در نمونه ها توسط روش های پیکسی و میکروپیکسی مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج:

بر اساس نتایج حاصله به نظر می رسد که تمام بافت های سخت، به جز عدسی چشم، ممکن است جایگزین های بالقوه ای برای پایش زیستی عناصرCa،Cl،Fe،K وS در حوزه جنوبی دریای خزر باشند. فلس ها و شعاع باله ها را می توان به عنوان جایگزین های بالقوه غیر کشنده برای سایر ساختارهای سخت مطرح نمود.فلس ها ممکن است قابلیت استفاده به عنوان ساختار جایگزین اتولیتبرای تفکیک ذخایر ماهی سفید در دریای خزر را داشته باشند. از سوی دیگر قابلیت تشخیص روش میکروپیکسی برای تفکیک عناصر بر مبنای خطوط رشد کافی مطلوب نیست و لازم است در تحقیقات آتی قابلیت بکارگیری روش هایی با قابلیت تفکیک بالاتر مورد بررسی قرار گیرد.

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی:

نتایج حاصله از این تحقیق به عنوان داده های پایه برای مقایسه با مطالعات آتی قابل استفاده می باشد. با این وجود، با توجه به ضرورت آگاهی از نقش عوامل مختلف زیستی و غیرزیستی در ترکیب عناصر در بافت های سخت ماهی ها، لازم است در مطالعات تکمیلی پارامترهای مختلف زیستی و غیر زیستی مورد نظر به طور همزمان با بررسی عناصر در بافت ها، در آب و رسوبات اندازه گیری شوند.علاوه بر اینبهتر است که در تحقیقات آتی، قابلیت استفاده از دیگر روش های آنالیز که قادر به تشخیص برخی عناصر دیگر (بویژهBa،Li،Pb وNi) می باشند، نیز مورد بررسی قرار گیرد.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

توصیه های مذکور حداقل در حوزه جنوبی دریای خزر قابل استفاده می باشند.

تعداد بازدید:299
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co