طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/ پروژه:‌ بررسی پراکنش و تراکم شاخه های فیتوپلانکتونی تالاب انزلی
توضیحات:شماره مصوب: 93005-9351-12-73-14 واحد اجرا: بخش اکولوژی محل اجرا: پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/ مجری: مریم فلاحی کپورچالی سال شروع: 93/2/1 سال خاتمه: 95/5/1
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

تراکم و تنوع گروه ها و جنس های مختلف فیتوپلانکتونی وضعیت تالاب انزلی را از نظر بهبود کیفی آب و احیاءروشن می نماید. این پروژه سعی دارد به بررسی تغییرات فعلی جنس ها و گروه های مهم فیتوپلانکتونی تالاب و مقایسه آن با مطالعات گذشته بپردازد..اینبررسیدر10ایستگاه و از اردیبهشت ماه 1393 الی فروردین ماه1394 توسط لولهP.v.cانجام و توسط میکروسکوپinvertشناسایی وشمارش گردید.

نتایج:

طبق نتایج حاصله دراین بررسیها 91جنس موردشناسایی قرارگرف. ایستگاه های مرکز تالاب غرب و سه راهی سیاه درویشان به ترتیب با میانگین سالانه 20532304± 98330433 و5882624± 15850450 عدد در لیتر بیشترینو کمترین تراکم را در مقایسه با سایر ایستگاهها دارا بوده اندشاخههایCyanophyta وBacillariophyta خصوصا جنس هایOscillatoria وCyclotella درتمامی ایستگاههاغالب بوده است. بطورکلی میانگین تراکم فیتوپلانکتونی درتابستان بیش از سایر فصولبوده است. طبق بررسیها حداقل و حداکثر شاخص تنوع به ترتیب در ایستگاه مرکز تالاب غرب و ایستگاهورودی تالاب آبکناربرآورد گردیدمقایسه مطالعه حاضر با مطالعات گذشته نشان داد که تراکم و تعداد و تنوع نسبت به مطالعه فلاحی و همکاران( 1395 ) که طی بررسیهای اسفند 1389 تا بهمن 1390 صورت گرفت افزایش ولیکن نسبت به مطالعات پیشین کاهش یافته است.

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی:

طبق نتایج تالاب انزلی یوتروف بوده و برای بهبود شرایط کیفی آب و بالا بردن تنوع گونه ای می بایست ورود آلاینده های مختلف شهری ، صنعتی و کشاورزی کنترل گردد و احیاء تالاب انزلی بسرعت انجام شود. ضمنا سایر نقاط تالاب انزلی نیز مورد مطالعه قرار گیرد.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

با توجه به اینکه تالاب انزلی اکوسیستمی است که فاضلابهای شهری ، خانگی و صنعتی وارد آن می شود. و سالانه رسوبات زیادی در آن انباشته می شود، مطالعات این طرح در سایر تالابهایی که ویژگی تالاب انزلی دارند نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد
تعداد بازدید:299
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co