طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/پروژه:تهیه بانک اطلاعاتی کامل از گونه های زئوپلانکتونهای دریای خزر، خلیج فارس ودریای عمان وآبهای داخلی
توضیحات:شماره مصوب: 950790-95030-9501-042-12-12-1248 واحد اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور نام هماهنگ‌کننده/مجری مسئول/مجری: زهره مخیر سل شروع: 1/7/95 سال خاتمه: 1/7/96
متن:

اهمیت ، ضرورت ، اهداف و روش تحقیق:

تاکنون مطالعاتی در خصوص زئوپلانکتون های خلیج فارس و دریای عمان ، دریای خزرو آبهای داخلی صورت گرفته اما باتوجه به جمعیت بالا و تنوع بسیار زیاد آنها امکان شناسایی به طورکامل فراهم نگردیده است. متاسفانه در ایران مطالعات زیاد روی این گروه بزرگ از جانوراناعم از شناسایی و مباحث ساختار ژنتیکی انجام نگرفته است و نمیتوان آمار دقیقی از گونه های شناسایی شده ارائه داد.

نتایج:

درمطالعات‌ ‌ انجام‌ شده‌ طی سالهای گذشته بر روی جوامع زئوپلانکتونی در سواحل ایرانی دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان و همچنین آبهای داخلی کشور ، 47 گونه زئوپلانکتون در سواحل ایرانی دریای خزر ، 267گونه‌ در آبهای داخلی کشور و 196 گونه درآبهای ایرانی خلیج فارس و دریای عمان شناسایی گردیده اند.باتوجه به اهمیت جایگاه اکولوژیک زئوپلانکتون ها از لحاظ ساختار ژنتیکی هیچ گونه مطالعه اییدر سواحل ایرانی دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان و همچنین آبهای داخلی کشورصورت نگرفته است. نتایج حاصله در قالب گرد اوری بعنوان سندپایه برای مرحله دوم اجرای طرح در کاربرگ ها ارائه خواهد شد.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

استفاده از گونه های شناسایی شده برای انجام مطالعات و تحقیقات تکمیلی

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

کلیه مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی

تعداد بازدید:287
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co