طرح ها و پروژه ها
عنوان پروژه:‌ بررسی شاخص های تروفیک تالاب انزلی
توضیحات:شماره مصوب یا کد پروژه: 93002-9351-12-73-14 واحد اجرا:پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی (انزلی) محل اجرا:استان گیلان مجری: علی عابدینی سال شروع: 93/2/1 سال خاتمه: 95/4/1
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

تالاب انزلی در برقراری توازن اکولوژیکی جانوران و پرندگان یکی از تالابهای مهم کشور و یکی از بزرگترین زیستگاههای تخمریزی ماهیان مهم تجارتی درگذشته بود . اما امروزه به دلیل وجود آلاینده ها وفراغنی شدن آن تا حد زیادی توان زیستی این تالاب و رودخانه های مربوطه نامساعد گردیده است. معمولا تخلیه بیش از حد مواد مغذی مانند نیتروژن و فسفر به محیط های آبی در اثر ورود فاضلاب های شهری ، صنعتی و کشاورزی منجر کاهش کیفیت آب شده وموجب بروز پدیده یوتریفیکاسیون (تغذیه گرایی) می شود. در بررسی های یوتروفی اکوسیستم آبی، فسفر، نیتروژن و کلروفیل آ جزو عناصر مهم هستند. از این رو استفاده ازمقدار مطلق برخی متغیرها مانند فسفر کل و بیوماس فیتوپلانکتون(کلروفیل آ) و محاسبه شاخص های وضعیت تروفیک روش های مناسبی برای بررسی وضعیت تروفیک منابع آبی می باشند.

در این مطالعه عوامل فیزیکی و شیمیایی و مواد مغذی آب تالاب انزلی از اردیبهشت 1393 به مدت یکسال و بصورت ماهانه بررسی گردید. آنالیز شیمیایی آب بر اساس روش استاندارد بین المللی ارایه شده توسط انجمن محیط زیست آمریکا در سال 2005 انجام شدو شاخص وضعیت تروفیکیTSI به روش ارزیابی چند پارامتری عوامل کلروفیل آ، فسفرکل، ازت کل و حد شفافیت محاسبه شد.

در فقدان مطالعات جامع و نبود اطلاعات قابل اتکا، شواهد و مشاهدات میدانی حکایت از تداوم روند غنی شدن تالاب انزلی و افزایش سطح تروفی نسبت به سالهای قبل داشته است. در این بررسی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب و ارزیابی سطح یوتروفی مناطق مختلف تالاب انزلی مورد سنجش قرار گرفت تا ضمن پوشش خلاء اطلاعاتی ذکر شده، وضعیت جدید تغذیه گرایی تالاب انزلی مشخص گردد.

نتایج:

مطابق داده های بدست آمده از این تحقیقمیانگین سالانه نیتروژن کل، فسفر کل و اکسی‍ژن محلول به ترتیب در حد 523/0± 023/1 ، 105/0 ± 113/0 و 63/2± 71/8 میلی گرم بر لیتر بوده است. مقدار نیتروژن کل در ایستگاههای مورد بررسی تفاوت معنی دار نداشته (P>0.05) در حالیکه غلظت فسفر کل این تفاوت را نشان داده است (P<0.05). کلروفیل آ از حداقل 6/0 تا حداکثر 1/329 (بامیانگین0/65 ± 4/47) میکروگرم در لیتر متغیر بوده است. دامنه هدایت الکتریکی از254 تا 14250 میکرو موس متغییر بوده و تفاوت معنی دار در ایستگاههای مختلف مشاهده گردید (P<0.05).

نتایج بررسی نشان دادکه سطح تروفیکی تالاب انزلی در سال 1393 در منطقه غربی یوتروف ودر منطقه سیاکشیم سوپر یوتروف است وسایر مناطق تالاب انزلی سطح تروفیکی درمحدوده هایپر تروفیک قرار گرفته است. نتایج این تحقیق بیانگر تشدید پدیده فرا غنی شدن در تالاب دارد چرا که بر اساس مطالعه دهه پنجاه تالاب انزلی در مرحله یوتروف و بر اساس اطلاعات دهه هفتاد به سمت یوتروفی شدید در تغییر بوده است.

همانطور که اشاره گردید علاوه بر ورود مواد مغذی از رودخانه ها، حضور وگسترش گیاه آبزی آزولا به علت ظرفیت بالای تثبیت نیتروژنی ، نقش بسزایی در افزایش مواد مغذی در این تالاب داشته است. افزایش پوشش گیاهی و کاهش مساحت آبگیر تالاب انزلی با تصاویر ماهواره ای مربوط به سالهای 1991 تا 2001 نیز نشان از افزایش پدیده تغذیه گرایی داشته است .

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی:

عوامل متعدد زیستی و غیر زیستی در پدیدآمدن وضعیت نامناسب کنونی در تالاب انزلی نقش داشته و ضروری است تا اقدامات عملی در راستای کاهش ورود مواد مغذی از رودخانه ها و کاهش حجم توده زنده پوشش های گیاهی مختلف در پیکره آبی تالاب انزلی صورت گیرد. آنچه مسلم است تالاب انزلی گنجایش جذب و هضم ضایعات انسانی جمعیت کنونی حوزة آبریز خود را که افزایش دهندة مواد مغذی آن است ندارد و متوقف کردن روند رو به رشد آن حداقل اقدامی است که باید در برنامه‌های احیای تالاب قرار گیرد. از نخستین اقدامات جدی در کنترل فراغنی شدن تالاب، کنترل و محدود ساختن ریزش پساب‌های کشاورزی و فاضلاب‌های خانگی و شهری به درون تالاب است که کنترل فسفات را در بر خواهد داشت. طرح‌هایی همچون نی‌بری، برداشت بعضی از گونه‌های گیاهی همچون آزولا، سه کوله خیس، رها‌سازی بچه ماهی علفخوار، لایروبی بخش‌های مختلف بویژه بخش شرقی تالاب، ایجاد کانال در بخش شمال غربی تالاب، احداث سد در کوهپایه رودخانه‌ها برای کاهش بار رسوبی وارده، احداث ایستگاههای تصفیه فاضلاب در شهرهای حاشیة تالاب را می‌توان نام برد. برخی از این توصیه‌ها نیاز به بازبینی مجدد داشته و برخی لازم الاجرا هستند.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

نتایج این پروژه را می توانبه منظور ارزیابی وضعیت کیفی آب تالاب بین المللی انزلی در مناطق مختلف این اکوسیستم ارزشمند بکار برده و روند تغییرات مواد مغذی را بررسی و جهت پایش و آلایش این زیست بوم بکار گرفت. با استناد به نتایج این پروژه می تواندر برنامه ریزی های کلان منطقه ای اختصاص سهمی از بودجه های استانی و ملی را برای جلوگیری از مرگ زود رس تالاب انزلیتوجیه کرد. روش تحقیق، نتایج و دستورالعمل این تحقیق می تواند الگویی برای ارزیابی و شناخت سایر تالاب ها در نقاط مختلف استان گیلان و سایر استان های کشوری مورد استفاده قرار گیرد.

Description: D:\1393\data93\project\Talab\New rep\pic talab\talab shrimp photo 95\New Folder (3)\20160418_105504.jpgDescription: nelumbium_capsicum

Description: D:\1393\data93\project\Talab\New rep\pic talab\9404\20150630_111705.jpg
تعداد بازدید:314
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co