طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/ پروژه:‌ شناسایی شبکه غذایی ماهیان پلاژیک کوچک در آبهای ایرانی دریای خزر
توضیحات:شماره مصوب: 92152-12-12-0 واحد اجرا: ستاد موسسه محل اجرا: استان های گیلان، مازندران نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/ مجری: سال شروع: 92 سال خاتمه: 95
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

استرس های چندعاملی از قبیل یوتریفیکیشن ها، از دست دادن تنوع زیستی به خاطر ورودگونه های مهاجم، ورود آلودگی ها، بهره برداری بیش از حد از ذخایر آبزیان و تغییرات اقلیمی در حال حاظر به عنوان رفتارهای قابل توجهی میباشند که تغییرات چشمگیری در محیط زیست جهانی و سیستم های اجتماعیمیگذارند. با رشد مدارک حاکی از موقعیت بحرانی ذخایر آبزیان محققان ارزیابی ذخایر رویکرد جدید به سمت مدیریت ماهیگیری با در نظر گرفتن اکوسیستم دارند تا بتوانند تغییرات روی ساختار اکوسسیتم و عملکرد آن را با تغییرات اقلیمی و ماهیگیری شبیه سازی کنند.اکوپس یک ابزار توسعه ایی شبیه سازی پویا برای مدلسازی جریان تغذیه ایی در سراسر اکوسیستم است که برای توصیف ساختار تغذیه ایی دریای خزر به کار برده شد.در این مدل تعاملات تغذیه ایی با تاکید بر بیولوژی عادات غذایی در درون شبکه غذایی هر گونهاستفاده میشود

نتایج:

بیست و پنج گونه در تحقیق حاضر آنالیز شدند و اطلاعات در این تحقیق بر مبنای گردآوری داده های کیلکا ماهیان، ماهیان استخوانی و ماهیان خاویاریاز نتایج مطالعات انجام شده در 15 سال اخیر در حوزه جنوبی دریای خزر بوده است.میانگین متوسط سطح غذایی در هرم غذایی حاضر توسط برنامه اکوپس 17/3تخمین زده شد. میانگین سطوح غذایی در تحقیق حاضر بین سیزده گونه مورد بررسی از 58/2 تا 04/4 متنوع بود که بالاترین مقدار مربوط به ماهی سوف و کمترین مقدار مربوط به ماهی سیاه کولی می­باشد .نرخ مرگ و میر کلاز محدوده5/0در سال تا 56/2در سال به ترتیب از کمترین مقدار برای ماهی سوف تابیشترین مقدار برای ماهیکلمهمتنوع بود. میزان غذای مصرفی برای گونه های مورد بررسی در حدود 56/101 در سال برآوردشد. که از این میزان ماهی کیلکای آنچوی (32درسال)،کیلکای معمولی (30/27 در سال) و کفال طلایی(5/7 درسال) با بیشترین نرخ مصرف و تاسماهی ایرانیبا (4/0 در سال) از کمترین نرخ غذای مصرفی در منطقه مورد بررسی برخوردار بودند.شاخص اثرات متقابل غذایی (MTI) در تحقیق حاضر نشان می­دهد ماهیان پلاژیک کوچک،به عنوان طعمه نقش اساسی در تغذیه جمعیت شکارچیان پلاژیک اعم شانه دار مهاجم دریای خزر، ماهی سیم، شاه­کولی و ماهیان کفزی بزرگ مانند تاسماهی ایرانی دارد. شانه دار مهاجم همچنین به عنوان رقیب بزرگ غذایی، تغذیه از زئوپلانکتون­ها برای کیلکا ماهیان محسوب می­شود. طبق مدل اکوپس ماهیان پلاژیک کوچک همچنین دارای ارتباط مستقیم و اثرگذاری بر روی جمعیت بنتوزها و زئوپلانکتون ها نیز می­باشد. همچنین بر اساس رقابت غذایی و هم سفره شدن با ماهیان سفید، کفال ماهیان، کلمه و همچنین جمعیت کیلکا ماهیان، تأثیر منفی بر توده زنده آنها خواهد گذاشت.مقدار کارایی اکولوژیک محاسبه شده توسط نرم افزار اکوپس، در مدل حاضربالا می­باشد (>0.5) و اغلب برای ماهیانی است که در سطوح بالای غذایی قرار دارند. نتایج نشان میدند که این گروه ها بیش از حد بهره برداری شده و موجودات زنده کوچک در اکوسیستمبه شدت صید می­شوند.به طور کلی نتایج ارائه شده در تحقیق حاضر ، اعمال نفوذ ماهیان پلاژیک کوچک در پویایی جریان های تغذیه ایی اکوسیستم دریای خزر و سطح میانی شبکه غذایی را نشان می­دهد.

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی:

متناسب با شرایط حاکم بر حوزه مطالعاتی و متناسب با اهداف مورد نظر برای ارزیابی جمعیت های آبزیان و پایش سلامتی اکوسیستم مورد بهره برداری انتخاب یکی از روش‌ها و کاربرد آن می‌توان با استفاده از تحقیق حاضر اقدام نمود.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

تمامی اکوسیستم های دریایی شمال و جنوب کشور اعم از خور، مصب، جنگلی حراو...

تعداد بازدید:318
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co