طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/ پروژه: ویژگیهای زیستی میش ماهی Argyrosomus hololepidotus در سواحل استان خوزستان
توضیحات:شماره مصوب: 88081-12-74-4 واحد اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور – پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور محل اجرا: سواحل استان خوزستان نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/مجری: هوشنگ انصاری سال شروع: 1388 سال خاتمه: 1390
متن:

اهمیت،ضرورت،اهداف و روش تحقیق:

یکی از ذخایر ارزشمند و تجدید شونده اقیانوس ها و دریاها آبزیان می باشند و از میان آنها ماهیان از اهمیت ویژه ای برخوردارند. تا کنون بیش از 21000 گونه ماهی در جهان شناخته شده که تعداد زیادی از آنها در آب شور دریاها و اقیانوس ها زندگی می کنند و از ذخایر مهم پروتینی جهان محسوب می گردند. هم اکنون سالیانه مقادیر زیادی ماهی توسط کشورهای مختلف صید و مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجاییکه بهره برداری، صید بی رویه و غیر علمی از مهمترین عوامل تخریب این منابع می باشد لذا باید در زمینهبرداشت معقول از آنها و نسبت به حفظ ذخایر و تکثیر این ثروت بی کران تلاش هایی صورت گیرد. از طرف دیگر با داشتن اطلاعات و شناخت خصوصیات زیست محیطی ماهیها می توان نسبت به ایجاد شرایط مصنوعی و پرورش ماهی و سایر آبزیان همت گماشت. موضوعی که هم اکنون تکنولوژی آبزی پروری خوانده می شود. با توجه به مطالبی که بیان گردید می توان به اهمیت و لزوم بررسی بیولوژیک ماهیان و سایر آبزیان پی برد. از آنجا که شناخت ویژگیهای زیستی یک آبزی می تواند راهگشای موثری در برداشت پایدار از ذخایر آن باشد بدین جهت در این تحقیق تلاش گردیده است که تغذیه و تولید مثل میش ماهی که یکی از گونه های تجاری خلیج فارس و دریای عمان محسوب می شود بررسی گردد. اهداف تحقیق عبارتند از: 1- مراحل بلوغ جنسی 2- تعیین هماوری 3- تعیین قطر تخمک 4- تعیین فصل تخم ریزی 5- طول بلوغ جنسی 6- فاکتور چاقی 7- شاخص بدنی کبد 8- عادات غذایی

نمونه ها به صورت ماهانه از مراکز تخلیه صید استان (اسکله صیادی بحرکان، بندر صیادی چوئبده، بندر صیادی اروندکنار) جمع آوری و جهت انجام کارهـــای آزمایشگاهـــی به آزمایشگـاه ماهی شناسی(پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور) منتقل گردید.

نتایج:

در طول 12 ماهنمونه برداری ، در کل 143 قطعه جمع آوری شدکه 74قطعه نر و 69 قطعه ماده بود. حداکثر طول 143 سانتیمتر و حداقل 81 سانتیمتر ثبت گردید. بیشترین میانگین طول 5/7±4/128سانتیمتر در مهرماه و کمترین میانگین طول 47/12±86/104 سانتیمتر در اردیبهشت ماه بدست آمد. در این مطالعه بیشترین وزن500/27 و کمترین وزن 700/5کیلوگرم، همچنین میانگین وزن نرها و ماده­ها به ترتیب1371±15222 و2095±02/16942 گرم بدست آمد. در این بررسی حداکثر هماوری مطلق ونسبی به ترتیب 66/4111847 و33/268 محاسبه شد.

با بررسیGSI مشخص شد که گونهA.hololepidotus دارای یک دوره تخم ریزی که از خرداد تا شهریور ماه ادامه می یابد ویک پیک اصلی تحم ریزی، که شهریورماه می باشد.در واقع میش ماهیBatch spawner
می باشد یعنی تخم های خود را طی چند مرحله آزاد می کند. رابطه بین طول و وزن ماهی نر
Y=0.042L^2.70 (n=74,R2=0.86) و در ماهی ماده=0.85)0.061L^2.61 (n=69,R2Y=و در کل=0.86)Y=0.059L^2.62 (n=143,R2 محاسبه شد.

بیشترین شاخصHSI وKدر ماههای فروردین و اردیبهشت و کمترین آن در مرداد و شهریور بود.

با بررسی شاخص وقوع شکار، ماهی به عنوان غذای اصلی و سخت پوستان بخصوص میگو و نرمتنان به عنوان غذای فرعی تعیین گردید. شاخص تهی بودن معده مشخص کرد که در این گونه جنس ماده نسبت به جنس نر پرخورتر می باشد و همچنین این گونه در فصل تخم ریزی دارای تغذیه می باشد. در کل میش ماهی جزو
گونه­هایی است که دارای تغذیه متوسطی می باشد.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

با توجه به اینکه حضور میش ماهی در آبهای استان خوزستان مصادف است با فصل باروری آن. توصیه میشود مرداد ماه که اوج فصل تخمریزی آن است از صید بی رویه جلوگیری به عمل آید.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

صیادان در آبهای ساحلی و خوریات استان خوزستان به صید این گونه مبادرت می­ورزند.

تعداد بازدید:310
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co