طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/ پروژه:‌ بررسی علل احتمالی ویروسی تلفات ماهیان کپور نقره ای و آمور پرورشی در استان گیلان
توضیحات:شماره مصوب: 89168-12-73-2 واحد اجرا: پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور محل اجرا: استان گیلان نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/ مجری: محدث قاسمی سال شروع: 1391 سال خاتمه: 1393
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

·اهمیت

توسعه پرورش ماهیان گرمابی در کشور همراه با واردات تخم چشم زده، مولدین و ماهیان زینتی و انتقال بچه ماهی و مولدین از استانی به استان دیگر موجب گسترش ناخواسته برخی بیماری ها شده است. بر اساس گزارش شیلات استان گیلان آمار تلفات ماهیان فیتوفاگ در تابستان 1389 نشان دهنده وقوع بیش از 1162 تن تلفات ماهیان فیتوفاگ بوده که ارزش ریالی آن بیش از بیست و سه میلیارد ریال می باشد که این میزان حدود 40 میلیارد ریال در سال 1391 محاسبه گردید(آمار غیر رسمی شیلات استان گیلان). همچنین در برخی مزارع تلفات محدود تر ماهیان آمور گزارش می شود. مجموعه علایم مشاهده شده و شدت تلفات، احتمال وجود بیماری های ویروسی مانند ویرمی بهاره کپور، بیماری هرپس ویروسی و بیماری رئوویروسی ماهی آموررا افزایش داد.

  • ضرورت

این پژوهش به دنبال بروز تلفات شدید ماهیانکپور نقره ای و به میزان کمتر کپور علفخوار پرورشی با علائم خونریزی های زیر جلدی و در پایه باله ها و آسیت در کارگاه‌های پرورش ماهیان گرمابی استان گیلان با هدف جداسازی و شناسایی علل احتمالی ویروسی از اندامهای داخلی کلیه، کبد و طحال ماهیان دارای علائم بالینی در مزارع دارای تلفات انجام شد.

  • اهداف

این مطالعهبا هدف جداسازی و شناسایی علل احتمالی ویروسی از اندامهای داخلی کلیه، کبد و طحال ماهیان فیتوفاگ و آمور بیمار در مزارع دارای تلفات انجام شد.

·روش تحقیق

در تحقیق حاضر ضمن مراجعه به مزارع استان گیلان در زمان بروز تلفات شدید طی فصل پرورش در سالهای 91-1390، نمونه برداری از 411 قطعه ماهی فیتوفاگ و آمور دارای علایم بالینی با محدوده وزنی 5 تا 2300 گرم از 83 مزرعه صورت گرفت. به منظور بررسی های ویروس شناسی، نمونه برداری از اندامهای داخلی شامل کلیه و طحال انجام شد و هوموژن بافت های هدف پس از گذراندن از فیلتر 45/0 میکرون بر روی تیره های سلولیEPC وBF2 تلقیح گردید تا در صورت مشاهده اثرات آسیب سلولی مراحل تایید تشخیص به کمک روشهای آنتی بادی درخشان،RT-PCRوPCR انجام شود.

·نتایج:

مجموعاًاز 411 قطعه ماهی فیتوفاگ و آمور دارای علایم بالینی با محدوده وزنی 5 تا 2300 گرم از 83 مزرعه صورت گرفت. علایم بالینی در مزارع متفاوت بوده و در خونریزی های زیر جلدی در پهلوها، پایه باله ها یا درکل باله و قرمز شدن زیر شکم و روی سرپوش آبششی، اگزوفتالمی خفیف، خونابه در محوطه شکمی(به رنگ های زرد، شفاف یا قرمز) و خونریزی های نقطه ای بر روی امعاء و احشاء و بیحالی در ماهیان فیتوفاگ و در برخی موارد زرد یا کمرنگ شدن کامل پوست مشاهده شد و در تعداد کمی از ماهیان آمور علایم خونریزی های نقطه ای پوست و احشاء و آسیت(آب آوردگی) در محوطه شکمی و در برخی ماهیان فیتوفاگ و آمور نیزکبد و آبشش کمرنگ مشاهده گردید. در موارد معدودی حالت تورم و پختگی در عضلات ماهی فیتوفاگ دیده شد. در خصوص بچه ماهیان موارد متعددی از لاغری مفرط مشاهده شد. تفاوت در علایم بالینی می تواند نشانگر وجود علل متفاوت تلفات در مزارع مختلف باشد. رنگ آب در استخرهای دارای تلفات نیز تفاوت داشته و ازکاملا شفاف تا سبز زیتونی، زرد یا کمی قهوه ای متفاوت بود که نشان از اختلاف مدیریت کلی پرورش از جمله مدیریت کیفیت آب می باشد. حداقل عمق قابل مشاهده با صفحه سکشی در مزارع 40 سانتی متر تا یک متر بود. استخر هایی که از منبع چاه نیمه عمیق یا عمیق به عنوان منبع آبی استفاده می کردند در مقایسه با آنها که از آب کانال و رودخانه بهره مند بودند تلفات بسیار کمتری داشتند. میانگین دمای آب، اکسیژن وpH در مزارع به ترتیب °C 31-5/26،mg/L 7/5-3/4 و 38/9-4/7 بود. در کشت سلولی، آثار آسیب سلولی(CPE ) مشکوک به بیماریSVC پس از تلقیح هوموژن بافتی 3 ماهی فیتوفاگ بر روی تک لایه سلولیEPC بدست آمد ولی در پاساژهای بعدی علایم آسیب سلولی ایجاد نگردید.در خصوص نمونه های آمور نیز هیچگونه آثار آسیب سلولی بر روی دو تیره سلولیEPC وBF2 ایجاد نشد. در آزمایش آنتی بادی درخشان غیر مستقیم که با استفاده از آنتی بادی تهیه شده درآزمایشگاه رفرانس ویروس شناسی دانشگاه تکنیکال دانمارک، 72 ساعت پس ازتلقیح هوموژن بافتی ماهی فیتوفاگ و آمور بر روی تک لایه سلولیEPC انجام شد، هیچگونه واکنشی مشاهده نگردید(اشکال 3-25 و 3-26) در حالیکه در کنترل مثبت آثار واکنش آنتی ژن و آنتی بادی به صورت نقاط فسفری درخشان دیده شد. در یک نمونه ماهی فیتوفاگ در آزمایشPCR با استفاده از جفت پرایمر اختصاصیKHVو در نمونه دیگر با استفاده ازجفت پرایمر اختصاصیSVCV، باند غیر اختصاصی مشاهده شد. امادر تکرار آزمایشات هیچیک از نمونه ها، بیماری های ویرمی بهاره کپور و کوی هرپس ویروس تایید نگردید. همچنین از هیچیک از نمونه های آمور نیز باند مربوط بهGCRV بدست نیامد. لذا نتایج این تحقیق بر اساس دستورالعمل کیتIQ2000 و انجامPCR وRT-PCR دستی با استفاده از جفت پرایمر های اختصاصی حاکی از عدم وجودRNA رابدو ویروس کارپیو ، رئوویروس وDNA هرپس ویروس کوی در نمونه های مورد آزمایش بود. به این ترتیب که درPCR دستی باندbp 470 مربوط بهSVCV، باندbp 292 و باندهایbp 697 وbp 320مربوط بهGCRV در هیچیک از نمونه ها تایید نشد. به همین ترتیب در الکتروفورز محصولPCR مربوط به کیت هایIQ2000 مربوط به بیماری هایSVC وKHVD به ترتیب باندهای منفیbp 471 وbp 640 مشاهده شد که بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده نشانه منفی بودن نمونه ها است و باندهای مثبت ایجاد نگردید. به منظور تایید نتایج، 3 نمونه مشکوک به آزمایشگاه رفرانس اتحادیه اروپا ارسال گردید که هیچیک از بیماری های مذکور تایید نشد.

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی:

از آنجا که نتایج کشت بر روی دو تیره سلولی و آزمایشاتPCR،RT-PCR وIFAT حضور عوامل ویروسیSVC،KHVوGCRV در نمونه های مورد آزمایش در این تحقیق تایید نکرد و افزایش میزان تلفات با افزایش دما ارتباط مستقیم داشت به نظر می رسد که علت تلفات در دمای بالای تابستان مربوط به عوامل ویروسی نبوده و در هریک از مزارع با توجه به شرایط عمومی و مدیریت پرورش متفاوت می باشد. بنابراین توصیه می شود علاوه بر اهتمام لازم در آماده سازی مناسب استخر پیش از شروع پرورش و توجه به کیفیت آب استخر پایش عوامل بیماری زای ویروسی و باکتریایی در مزارع در طول فصل پرورش انجام گیرد.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

مزارع پرورش کپورماهیان چینی در استانهای پرورش دهنده این ماهیان بویژه گیلان، مازندران و خوزستان.

تعداد بازدید:318
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co