طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/پروژه: ایجاد بانک اطلاعاتی گیاهان حرای کشور- فاز نخست: مطالعات اجرا شده سطح ملی
توضیحات:شماره مصوب: 950793-95029-9501-045-12-12-1248 واحد اجرا:موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: استانهای بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان نام هماهنگ‌کننده/مجری مسئول/مجری: محمود حافظیه سل شروع: 95/4/1 سال خاتمه:96/7/1
متن:

اهمیت ، ضرورت ، اهداف و روش تحقیق:

گیاهان دریایی شامل سه گروه مهم جلبکهای دریایی(Seaweed)، درختان حرا یا مانگرو(Mangrove) و علفهای دریایی(Seagrass) هستند که از نظر اکولوژیکی در محیط دریا، نقش گیاهان سبز در خشکی را ایفا کرده، با انجام فتوسنتز (حدود 90 درصد)، غذا و اکسیژن لازم جهت بهبود کیفیت آب و کمک به خود پالایشی محیط زندگی آبزیان بخصوص در آبهای ساحلی و همچنین غذای برخی از آبزیان مانند لاک پشتها، فیلهای دریایی، بعضی از ماهیها و سخت پوستان دریایی مهم و با ارزش از قبیل شاه‌میگوها، میگوها و خرچنگها بخصوص در زمان تولید مثل را شامل می‌گردند، از طرف دیگر پناهگاه بسیار مناسبی برای لانه سازی، تخم‌ریزی و سپری نمودن مراحل حساس لاروی برخی از ماهیهای تجاری با ارزش نظیر کپور ماهیان و حلوا ماهیان و غیره را فراهم می‌نمایند.

بر اساس اطلاعات تا سال 2000 فقط 53190مایل مربع (137760 کیلومتر مربع) از اینجنگل ها در 118 کشور باقیمانده است. این گیاهان در آبهای لب شورتا شوری آب دریا ( 30 الی 40 گرم در لیتر) را می توانند تحمل کنند و در زمان تبخیر آب تا 90 گرم در لیتر شوری آب را نیز می توانند بپذیرند. بنظر می رسد پدیده تغییر اقلیم کره زمین به نفع جنگل های حرا وسعت آنها را افزایش خواهد داد. از حدود 110 گونه از درختانمانگرو و کمتر از 10 گونه از بوته های مانگرو که تاکنون شناسایی شده اند، تنها 54 گونه از 20 جنس و 16 خانواده به عنوان مانگرو های واقعی ثبت شده اند.

مطالعات متعددی در کشور در موضوعات مختلف این گیاهان انجام شده است که جمع آوری و دسته بندی آنها از مهمترین اهداف این پروژه می باشد تا در آینده از موازی کاری جلوگیری و هزینهه ای پژوهشی صرف شکاف های تحقیقاتی گردد

نتایج:

جمع آوری کلیه گزارشات و مقالاتی مربوط به جنگل های مانگرو ایران از اهداف این پروژهبوده است که از 133عنوان گزارش و مقاله چاپ شدهاستخراجیبه ترتیب28عنوان در خصوص آلاینده های جنگل های مانگروکشور در مناطقمختلف حفرافیایی ، 44 عنواندر موضوع مدیریت جنگل های مانگرو ،17 مورد تاثیر عصاره های استخراجی از درختان این جنگل ها بر روی عوامل مختلف بیماریزا، 20 گزارش مربوط به موضوعاتسیستماتیک و بیولوژیکی این درختان، 10 مورد بهمجموعهفونو فلور همزیست در این اکوسیستم های جنگلی، 7 گزارش/ مقاله به موضوع کشت مصنوعی این درختان در مناطقمستعد، 6 گزارش/ مقاله در موضوعتهدیدات مختلف بر اینجنگل هاو یک مقالهدر مورد تفاوت های ژنتیکی گونه ها به چاپ رسیده است که در بین نویسندگان آقای دکتر افشین دانه کار دانشیار دانشگاه تهران- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی- دانشکده منابع طبیعی- گروه محیط زیست کرج با بیش از 40 عنوان،دارای بیشترین مقاله و گزارش در موضوعات مختلف جنگل های حرا می باشد. همچنینطی سالهای گذشته تاکنون تعداد 10 همایش، نشست و کنفرانس ملی منطقه ای در این زمینه برگزار گردیده است.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

این پروژهدستورالعمل فنی ندارد

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

ندارد

تعداد بازدید:291
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co