طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/ پروژه: بررسی ساختار جمعیت فیتوپلانکتون دراستخرهای پرورش میگو وانامی با آب لب شور دریای خزر
توضیحات:شماره مصوب پروژه: 92004-9253-12-76-14 واحد اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده/ مجری مسئول/ مجری: علی گنجیان خناری سال خاتمه: 29/3/94 92/10/1 سال شروع سال خاتمه: 94/3/29
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

جلبکهانقشمهمی درتثبیتکیفیآب،تغذیهلاروها وکنترل میکروبیدارند.در بیشترمراکزتکثیروپرورشآبزیان دردنیابهدلیلاهمیتیکهغذایزندهدرسلامتو سرعترشدوافزایشمقاومتدرمقابلعواملبیماریزا درآبزیانایجاد میکنندبخشیاز مساحتمزرعهرابه تولیدغذای زندهاختصاصمیدهند.هنوزپرورشمراحللاروی،گونه هایمختلفیازآبزیانمثلنرمتنانوسخت پوستان،بمیزانزیادیبهغذاهایزندهوابسته می باشد،که حذفکاملمنابعغذاییطبیعیواستفادهازغذاهایمصنوعیبجایآنتاکنونمیسرنگردیدهاست.جوامع فیتوپلانکتونی در پرورش میگو بسیار مفید هستند، زیرا آنها حفظ شرایط محیطی مناسب با تامین فراوانی متوسط ​​اکسیژن محلول و همچنین جذب آمونیاک را برای رشد میگو فراهم میکنند. دست یافتن به رشد و محصول خوب برای پرورش میگو بطور شایسته به مدیریت کیفیت آب، عمق استخر و غلظت تراکم فیتوپلانکتون ارتباط دارد. نیازبهتولیدغذاهایطبیعیجهتتغذیهمراحلمختلفلاروی میگو(ازمرحلهزوآی 1تاپستلارو 15)وجوددارد.لذاتلاش ها براینموضوعمعطوفگردیدهتاباکاهشمقدارغذایطبیعی مورداستفادهوافزایشاستفادهازغذاهایمصنوعیبتواناز هزینه هاونیرویکارموردنیازکاستهشود .یکیازمواردو موضوعاتمهمدرزمینهپرورشمراحللارویاستفادهازجیره هایغذاییکاملومناسبجهتتامیننیازمند ی های تغذیه ایلاروهاوتولیدلاروهاییسالمومقاوممی باشد. در این تحقیق 12 استخر بتنی مدور با قطر 10 متر با بستر ماسه ای( 30 سانتی متر )و ارتفاع آبگیری 5/1 متر و با حجم آبگیری 75/117 متر مکعب و مجهز بههوادهی مرکزی باتراکم کشت های مختلف میگو وانامی در تیمار های چهارگانه (تراکم کشت میگو به تعداد 45، 50، 55و 60 عدد در متر مربع) ویک استخر خاکیبه مساحت 1000 متر مربع جهت بررسی فیتوپلانکتون در طول دوره پرورش در نظر گرفته شد. آبگیری استخر ها از منطقه مصبی رودخانه تجن در جنوب دریای خزر(ً50،  48 ، °36شمالی و ً41،6 ، °53شرقی) که در یک استخر بتنی ذخیره آب با مساحت 0.2 هکتار انتقال می یافت و به طور همزمان آبگیری استخرها انجام شد. قابل ذکر است که کلیه فعالیت های مربوط به غنی سازی آب (کود­دهی: اوره[1]ha/kg10-5 و سوپرفسفاتha/kg12-10، آهک­پاشی:kg15-5 و کشت فیتوپلانکتون کلرلا)در این استخر در دوره­های 10 روزه صورت گرفت.

نمونه برداری ازاستخر ها بصورت دوره های 15 روزه در تابستان 1391 (ماه های تیر، مرداد و شهریور)انجام شد. نمونه های فیتوپلانکتونی هر استخر بطور مجزا مورد بررسیتراکم و تنوعقرار گرفتند. در این روش 50 سی سی آب بطور مستقیم از استخر هاگرفته شد و سپس با فرمالین 4% تثبیت گردید). نمونه ها پس از شماره گذاری و درج تاریخ به آزمایشگاه منتقل گردید. نمونه هایفیتوپلانکتون ها بعد از همگن سازییکبارجهت ارزیابی کیفی (شناسائی) و یکبار جهت ارزیابی کمی (تعیین فراوانی) با لام سدویک رافتر و میکرسکوپ نیکون با بزرگنماییX 20وX40مورد بررسی قرار گرفتند.سپس فراوانی فیتوپلانکتون در لیتر تعیین گردید. جهتآنالیز داده ها بررسی آماری از روش پارامتریک و جدول آنالیز واریانس یک طرفه و مقایسه میانگین هابروش دانکن در سطح 5 درصد با نرم افزارSpss v18و ترسیم نمودارها از نرم افزارExcelاستفاده شد.

نتایج:

در این بررسی که در فصل تابستان ( ما ه های تیر، مرداد و شهریور) انجام گردید ، 20 جنس از فیتوپلانکتوناز پنج شاخهBacillariophyta،Pyrrophyta ، Cyanophyta، Chlorophyta، Euglenophyta شناساییشدندکه بیشترین تنوع گونه ای به ترتیب شش جنس از شاخهCyanophyta، پنج جنس از شاخهChlorophyta ، چهار جنس از شاخهBacillariophyta ، چهار جنس از شاخهPyrrophyta و یک جنس از شاخهEuglenophyta دارا بودند.

از 20 جنس شناسایی شده از پنج شاخه فیتوپلانکتونی شاخهCyanophyta با 30 درصد از کل جنس های شناسایی شده که بیشترینفراوانی را بخود اختصاص داده و به ترتیب شاخهChlorophyta با 25 درصد، شاخهBacillariophyta با 20 درصد، شاخهPyrrophyta با 20 درصد وشاخهEuglenophyta با 5 درصد کمترین فراوانی را دارا بودند و همچنین از شاخهEuglenophytaیک گونه شناسایی شد.جنس کلرلا از جلبک های سبز شاخه کلروفیتا در همه استخر های نمونه برداری در زمان های مختلف حضور داشته است ولی بعضی از جنس ها فقط یکبار در مراحل مختلف نمونه برداری حضور داشته اند. جنسChaetoceros از شاخهBacillariophytaو جنسChlamidomunas از شاخهChlorophyta در بیشتر مراحل مختلف نمونه برداری حضور داشتند.در بررسی کلی بیشترین تنوع گونه ای با 9 جنس در تیمار دوم در شهریور ماه مشاهده گردید که متعلق به سه شاخهChlorophyta،BacillariophytaوCyanophytaبوده است. پژوهش حاضر نشان داد شاخهChlorophytaدر تمام تیمارها در زمان های مختلف مشاهده گردید. و شاخهEuglenophyta فقط درتیمار یک در مرداد ماه حضور داشته است.در این تحقیق جنس کلرلا از جلبک های سبز شاخه کلروفیتا در همه استخر های نمونه برداری در زمان های مختلف حضور داشته استولی بعضی از جنس ها فقط یکبار در مراحل مختلف نمونه برداری حضور داشته اند. جنسChaetoceros از شاخهBacillariophytaو جنسChlamidomunas از شاخهChlorophyta در بیشتر مراحل مختلف نمونه برداری حضور داشتند.

در بررسی انجام شده، تراکم سلولی در زمان و تیمار های مختلف متفاوت بوده است. بطوریکه میزان تراکم فیتوپلانکتون در شهریور ماه حداکثر رشد را داشته ودر تیرماهکمترین میزان را از نظر تراکم دارا بوده است. اما رشد سلولی میکرو جلبک ها در یک زمان تقریبا برابر بودند.دراین تحقیق با توجه بهتراکم فیتوپلانکتون در ماه تیر بیشترین رشد سلولی متعلق به شاخه کلرفیتا به میزان5/13 ±8/43( تعداد سلول در لیتر × 106) در تیمار 2 که تحت تاثیر جنس کلرلا بوده است. همجنین کلرلا در همه تیمار ها پراکنش داشته و کمترین رشد سلولی در تیمار پنج استخر خاکی داشته است و جنس های دیگر شاخه کلروفیتا فقط در یک تیمار مشاهده گردیدند که تراکم زیادی نداشته اند. شاخه سیانو فیتابه میزان 106×20 تعدا دسلول در لیتر فقط در تیمار دو مشاهده گردید.دراین بررسی فراوانی شاخه های مختلف فیتوپلانکتون بیشترین در صد فراونی متعلق به شاخه کلروفیتا (71 درصد)تحت تاثیر جنس کلرلا بوده و کمترین فراوانی را شاخه سیانوفیتا داشته است .

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

بعضی از میکرو جلبک های شناسایی شده در این تحقیق پتانسیلکشت و تولید انبوه داشته می توان با کشت گونه های خوش خوراک معرفی شده دراین تحقیق با پرورش وتزریق به استخرها جهتتولید و رشد بهتر و بازماندگی میگو استفاده بهینه کرد. یکی از گونه های بسیارعالی از نظر ارزش غذایی کلرلا بوده که در تمام تیمارها و ماه های مختلف مشاهده گردید و توانایی رشد بیشتررا نسبت به گونه های دیگر داشته است.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

با توجه به نتایج بدست آامده دراین تحقیقتواناییرشد سلولی میکروجلبک کلرلا با آب دریای خزر مطلوب بوده و می توان با آب دریای خزر بعنوان جایگزین محیط کشت تجاری به تولید انبوه رسید و یا استوک را مستقیما به استخر ها تزریق نمود جون شرایط رشد برای این گونه خوش خوراک در استخرها منطقه مورد نظر مهیا می باشد.تعداد بازدید:1167
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co