طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح:‌ ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی میگوهای پرورشی ایران
توضیحات:شماره مصوب: 9101 -K91003-9106-12-80-14 واحد اجرا: پژوهشکده میگوی کشور محل اجرا: استان بوشهر- پژوهشکده میگوی کشور نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/ مجری: وحید یگانه سال شروع: اسفند 1391 سال خاتمه: شهریور 1394
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

اهمیت و ضرورت

حفاظت مسئولانه از ذخایر ژنتیکی جانوری و گیاهی و حفظ تنوع زیستی به عنوان سرمایه های ملی با استفاده از تکنیک های زیست فناوری از مهمترین اهداف ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی است. ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی گونه های پرورشی میگو، مطالعه ژن های متعدد مثل ژنهای اقتصادی را امکان پذیر می سازد و از آن جهت که آگاهی از تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیتهاو خط شناسه گذاری گونه های پرورشی میگوبرای حفاظت از گونه ها بسیار حائز اهمیت می باشد و با توجه به نقش بسیار کم و ناچیز آسیا در مطالعات جهانی خط شناسه گذاریDNA و اطلاعات کم تاکسونومی جانداران مختلف در ایران، در این پژوهش به بررسی تنوع ژنتیکی و ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی میگوهای پرورشی ایران پرداخته شد، بارکدDNAیک توالی بسیار کوتاه استاندارد ازژن کاملاً شناخته شده سیتوکروم اکسیدازІاست.به کمک این توالیDNA میتوان پی برد که هر جانور، گیاه یا قارچ به چه گونه ای تعلق دارد.

اهداف طرح:

نگهداری مطلوب از ذخایر ژنتیکی میگو و تهیه بانک اطلاعات ژنتیکی آن به عنوان سرمایه‌های ملی با استفاده از تکنیک‌های زیست فناوری

شناسایی و معرفی خط شناسه(DNABarcoding)گونه های میگوهای پرورشی ایران

روش تحقیق

در این طرح ازمیگوی پرورشی وارداتیLitopenaeus vannameiو5 گونه میگوی خلیج فارس که بر اساس طبقه بندی سیستماتیک سنتی عبارت بودند از:Penaeus semisulcatus،Fenneropenaeus merguiensis،Metapenaeus affinis،Parapenaeopsis StyliferaوFenneropenaeus indicusنمونه برداری شد و پس از انجام آزمایشات مولکولی بر روی توالی بارکدDNA، عملیات بیوانفورماتیکی و آنالیز بارکد هر توالی در نرم افزار کنسرسیوم خط شناسه گذاری(CBOL)وپایگاه داده هایبانک جهانی ژن(NCBI) ، طبقه بندی فیلوژنتیک هر نمونه مشخص گردید و میزان تشابه هر نمونه با پایگاه داده هایNCBI وCBOL بررسی و نزدیک ترین گونه به نمونه مورد بررسی تعیین شد.

نتایج:

نتایج نشان دادند که نمونه هایL.vannameiگونه باندارP.semisulcatus ،F .merguiensisوF.indicusبا نمونه های سایر کشورهابیش از 99 درصد مشابهت داشتند.گونه بدون باندP.semisulcatus09/87 درصد مشابهت با گونهP.semisulcatus باند دار، نمونهM. affinis بیش از 3/90درصد شباهت باMetapenaeus ensisو نمونهParap. Stylifera44/93 درصد مشابهت باParapenaeopsiscoromandelicaداشت که در رابطه با گونه هایی که درصد مشابهت کمتر از 97 درصد می باشد نیاز به بررسی های بیشتر دارد.

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی:

بررسی سیستماتیک نمونه هایی از میگو که در تکنیک خط شناسهDNA با سیستماتیک سنتی تطابق نداشتند.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

سازمان دامپزشکی کل کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان محیط زیست.

تعداد بازدید:986
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co