طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح:‌ ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی میگوهای پرورشی و پاتوژن های بومی آن در ایران
توضیحات:شماره مصوب: 9101k-91001-9106-12-80-14 واحد اجرا: پژوهشکده میگوی کشور محل اجرا: استان بوشهر- پژوهشکده میگوی کشور نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/ مجری: مریم میربخش سال شروع: اسفند 1391 سال خاتمه: شهریور 1394
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

اهمیت و ضرورت

حفاظت مسئولانه از ذخایر ژنتیکی جانوری و گیاهی و حفظ تنوع زیستی به عنوان سرمایه های ملی با استفاده از تکنیک های زیست فناوری از مهمترین اهداف ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی است. ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی گونه های پرورشی میگو، مطالعه ژن های متعدد مثل ژنهای اقتصادی را امکان پذیر می سازد و از آن جهت که آگاهی از تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیتهاو خط شناسه گذاری گونه های پرورشی میگوبرای حفاظت از گونه ها بسیار حائز اهمیت می باشد و با توجه به نقش بسیار کم و ناچیز آسیا در مطالعات جهانی خط شناسه گذاریDNA و اطلاعات کم تاکسونومی جانداران مختلف در ایران، در این پژوهش به بررسی تنوع ژنتیکی و ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی میگوهای پرورشی ایران پرداخته شد، بارکدDNAیک توالی بسیار کوتاه استاندارد ازژن کاملاً شناخته شده سیتوکروم اکسیدازІاست.به کمک این توالیDNA میتوان پی برد که هر جانور، گیاه یا قارچ به چه گونه ای تعلق دارد. تهیه بانک اطلاعات ژنتیکی پاتوژن های میگو و نگهداری این سویه ها گامی در جهت پیشبرد پژوهش های آتی در زمینه مکانیسم پاتوژنز عوامل بیماریزا، تشخیص، درمان، پیشگیری از بیماری ها، تولید کیت های شناسایی بومی و تشخیص بیماری های نوظهور و نوپدید و منشا آن ها خواهد بود.

اهداف طرح:

نگهداری مطلوب از ذخایر ژنتیکی میگو و تهیه بانک اطلاعات ژنتیکی آن به عنوان سرمایه‌های ملی با استفاده از تکنیک‌های زیست فناوری

شناسایی و معرفی خط شناسه(DNABarcoding)گونه های میگوهای پرورشی ایران

شناسایی مولکولی و تهیه بانک اطلاعات ژنتیکی عوامل پاتوژن ویروسی، باکتریایی و قارچی میگوی پرورشی لیتوپنئوس وانامی

روش تحقیق

لذا در این طرح ازمیگوی پرورشی وارداتیLitopenaeus vannameiو6 گونه میگوی خلیج فارس و دریای عمان که بر اساس طبقه بندی سیستماتیک سنتی عبارت بودند از:Penaeus semisulcatus،Fenneropenaeus merguiensis،Metapenaeus affinis،Parapenaeopsis StyliferaوFenneropenaeus indicusنمونه برداری شد و پس از انجام آزمایشات مولکولی بر روی توالی بارکدDNA، عملیات بیوانفورماتیکی و آنالیز بارکد هر توالی در نرم افزار کنسرسیوم خط شناسه گذاری(CBOL)وپایگاه داده هایبانک جهانی ژن(NCBI) ، طبقه بندی فیلوژنتیک هر نمونه مشخص گردید و میزان تشابه هر نمونه با پایگاه داده هایNCBI وCBOL بررسی و نزدیک ترین گونه به نمونه مورد بررسی تعیین شد.

نتایج:

نتایج نشان دادند که نمونه هایL.vannameiگونه باندارP.semisulcatus ،F .merguiensisوF.indicusبا نمونه های سایر کشورهابیش از 97 درصد مشابهت داشتند.گونه بدون باندP.semisulcatus09/87 درصد مشابهت با گونهP.semisulcatus باند دار، نمونهM. affinis بیش از 3/90درصد شباهت باMetapenaeus ensisو نمونهParap. Stylifera44/93 درصد مشابهت باParapenaeopsiscoromandelicaداشت که در رابطه با گونه هایی که درصد مشابهت کمتر از 97 درصد می باشد نیاز به بررسی های بیشتر و در صورت تایید امکان اعلام گونه جدید وجود دارد. با استفاده از روش ریبوتایپینگ به شناسایی باکتری ها و قارچ های پاتوژن بومی جداسازی شده، تهیه بانک اطلاعات ژنتیکی آن ها و ثبت آن ها در بانک جهانی ژن پرداخته شد. در طی نمونه برداری از میگو و آب مرکز تولید میگوی عاری از پاتوژن، 40 ایزوله باکتری جداسازی شد که 8 ایزوله‌ای بیشترین فراوانی را داشتند مورد شناسایی مولکولی براساس توالی یابی 16S rDNA قرار گرفتند. باکتری های مورد شناسایی عبارتند از:Vibrionigripulchritudo strain IS013(GenBank:KP843725)،Vibrio brasiliensisstrainIS014 (GenBank:KR186076)،Vibrio rotiferianus strain IS015 (GenBank:KR186077)،Vibrio azureus strain IS012 (GenBank:KJ018724.1)،Vibrio owensii strain IS016 (GenBank:KR186078)،Agarivorans gilvus strain IS017 (GenBank:KR186079)،Vibrio brasiliensis IS018 (GenBank:KR186080 وVibrio alginolyticus strain IS019 (GenBank: KT223764) که در بانک جهانی ژن ثبت شدند. در طی این پژوهش ایزوله قارچی و ویروسی جداسازی نشد.

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی:

راه اندازی و استفاده از تکنیک های مولکولی سریع در تشخیص بیماری های میکروبی

بررسی دقیق تر باکتری های جداسازی شده از نظر ویژگی های بیوشیمیایی

تهیه و تدوین بانک اطلاعات میکروبی، میکروارگانیسم های آبزیان و زیستگاه آنها

بررسی سیستماتیک نمونه هایی از میگو که در تکنیک خط شناسهDNA با سیستماتیک سنتی تطابق نداشتند.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

سازمان دامپزشکی کل کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان محیط زیست، کلکسیون ذخایر زیستی و ژنتیکی ایران، کلکسیون میکروبی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

تعداد بازدید:1019
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co