طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/ پروژه:: بررسی تراکم و دینامیک جمعیت زوپلانکتون در حوزه جنوبی دریای خزر
توضیحات:شماره مصوب: 91001-9151-12-76-12 واحد اجرا:محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده/ مجری مسئول/ مجری:مژگان روشن طبری سال شروع: 1392 سال خاتمه: 1394
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

دریای خزر با توجه به موقعیت جغرافیایی، وسعت ، وجود ذخایر زیستی گیاهی و جانوری و منابع نفت و گاز ، وجود صنایع شیلاتی و تامین مواد پروتئینی و صید ماهیان خاویاری و استحصال خاویار ، صید ماهیان استخوانی و حمل و نقل دریایی از اهمیت خاصی برخوردار است.. در سالهای اخیر پس از ورودMnemiopsisاز دریای سیاه به دریای خزرتنوع و تراکم زئوپلانکتون کاهش چشمگیری داشت. برخی از گونه هایی که در سالهای قبل مشاهده می شدند در سال های اخیر از بین رفته اند و صید کیلکا از 85 هزار تن در سال 1378 به 19000 هزار تن در سال 83 رسید. لذا جهت بازسازی ذخایر و در اختیار داشتن تراکم زئوپلانکتون ها برای تغذیه ماهیان دریا و بچه ماهیانی که هر ساله توسط شیلات برای حفظ ذخایر دریا رها سازی می شوند و تغییرات زیست محیطی، نیاز است تنوع ، تراکم و بیوماس زئوپلانکتون های حوضه جنوبی دریای خزر مورد مطالعه قرار گیرد.

نتایج:

دریای خزر بزرگترین دریاچه لب شور دنیاست.زوپلانکتوناین اکوسیستمبه دلیل اینکه اولین مصرف کننده های دریا و مهمترین موجودات گیاه خوار محسوب می شوند، اهمیت دارند. این بررسی در سال 1392 به منظور تغییراتفصلی زوپلانکتون حوضه جنوبی دریای خزر(سواحل ایران)انجام شد. نمونه برداری فصلی، در 4 ترانسکتانزلی، تنکابن، نوشهر و امیرآباد در اعماق 5، 10 و 20 مترانجام شد. تغییرات سالیانه زوپلانکتون بین 113±392 (انحراف معیار± میانگین) در فصل پاییز، ترانسکت امیرآباد تا 11735±8065 عدد در متر مکعب در فصل زمستان در ترانسکت امیرآبادبود. تراکم موجودات در تنکابن و امیرآباد بیش از سایر ترانسکت ها بود و به ترتیب حدود 0/2 و 8/2 برابر ترانسکت های انزلی و نوشهر بود. نتایج فصل تابستان نشان می دهد که تغییرات تراکم زوپلانکتون بین 1470±1964 عدد در متر مکعب (امیرآباد) تا 6088±5706 عدد در متر مکعب (تنکابن) مشاهده شد. زی توده موجودات در این فصل در ترانسکت های انزلی، تنکابن، نوشهر و امیرآباد به ترتیب 02/30، 22/52، 98/22 و 31/18 میلی گرم در متر مکعب ثبت شد. در فصل پاییز تراکم و زی توده کمتر از سایر فصول بود. تراکم و زی توده بین 113± 392 عدد در متر مکعب و 91/0± 71/3 میلی گرم در متر مکعب درامیرآباد تا 1435±2280 عدد در متر مکعب و 50/14± 23/20 میلی گرم در متر مکعب در انزلی تغییر کرد. تراکم و زی توده در فصل زمستان در دو ترانسکت انزلی و امیرآباد با میزان بالایی مشاهده شد. تراکم در امیرآباد 8065 و در انزلی 8061 عدد در متر مکعب بود. در این بررسی تراکم کوپه پودا به استثنا فصل زمستان، بیش از 70 در صد جمعیت زوپلانکتون وAcartia tonsa صد در صد جمعیت راسته کوپه پودا را تشکیل داد(شکل 7) که کاهش گونه ها، خطری برای دریای خزر می باشد.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

تعیین میزان تراکم و بیوماس زوپلانکتوندر سواحل ایران و اعماق مختلف آب ، برای زنجیره غذایی بالاتر جهت استفاده بی مهرگان و ماهی

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:حوضه جنوبی دریای خزر

تعداد بازدید:1000
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co