طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/ پروژه: بررسی امکان دستیابی به واکسن (زنده) نوترکیب علیه استرپتوکوکوزیس برای ایمن کردن قزل‌آلای رنگین کمان (فازیک)
توضیحات:شماره مصوب پروژه/ طرح: 85024-000-03-2000000-019-2 واحد اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و دانشگاه شهید بهشتی نام هماهنگ کننده/ مجری مسئول/ مجری: رضا پورغلام سال شروع: 88/12/1 سال خاتمه: 92/12/27
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

امروزه آبزیان در تامین پروتئین حیوانی مورد نیاز مردم از اهمیت بالایی برخوردارند و با توجه به محدود بودن میزان صید از دریا، پرورش آبزیان ، بیش از پیش مورد توجهقرار گرفته است.پرورش قزل آلا نیز در همین راستا بعنوان یکی از رشته های آبزی پروری جایگاه خاصی در بین آبزیان پرورشی در دنیا دارد.اجرای طرحهایپرورش قزل آلابدلایل زیر همواره با موفقیت همراهبوده است:

۱ -نیاز به سرمایه نسبتا اندک جهت تاسیس وراه اندازی مزارعپرورشدر مقایسه با صنایع دیگر

۲ -وجود بازار مصرفو تقاضا در داخل یا خارج کشور

۳ -هزینه مناسب تولید در مقایسه با دیگر رشته ها

۴دوره نسبتا کوتاه پرورش و سرعت بازگشت سرمایه در این صنعت در مقایسه با صنایع دیگر

5- لذیذ بودن و طبخ آسان

اهداف پروژه:

1-شناسایی و بیان ژن بیماریزایStreptococcus iniaeدر باکتریLctococcus lactis

2-بررسی امکان تولید واکسن زنده نوترکیب علیه استرپتوکوکوزیس در قزل‌آلای رنگین کمان

3-ایمن کردن ماهیان قزل آلا علیه استرپتوکوکوزیس و جلوگیری از تلفات آنها

روش تحقیق:

ابتدا حدود 520 نمونه ماهی بیمار از72 مزرعه پرورش ماهی از 8استان کشور جمع‌آوری شد. نمونه‌ها پس از کشت در محیط‌های اختصاصی و آزمایش‌های بیوشیمیایی و تعیین بعضی از گونه‌های استرپتوکوکوس، با استفاده از روشهای مولکولی تائید تشخیص شدند. پس از انجام این آزمایشات، مشخص شد که حدود 40% نمونه‌ها (حدود206 نمونه)به گونه‌های مختلف استرپتوکوکوس آلوده هستند.در مجموع تعداد 172 نمونهDNA از گونه های مختلف استرپتوکوکوس استخراج گردید.

ابتدا جداسازی استرپتوکوکوس اینیایی و کلونینگ ژنpGMانجام گردبد. سپس ژن فسفوگلوکوموتاز با موفقیت تکثیر شد و در وکتورpTZ57R/T کلون گردید. پلاسمید نوترکیب((PNZ8048پس از هضم آنزیمی در وکتور بیانیpEtDuet-1 ساب کلون و به روشPCR تائید گردید. ضمنابه منظور تکثیر ژن هایsimA وcpsD از پرایمرهای یونیورسالpNZ8148 و اختصاصی ژن هایsimA وcpsD استفاده گردید. برای انجام واکنش انتقال پلاسمید به باکتریLactococcuslactisاز باکتری مهندسی شدهLactococcuslactis(NZ9000)استفاده گردید.واکسیناسیون به سه روش خوراکی، غوطه وری و تزریقی (داخل صفاقی) انجام شد. برای انداره گیری میزانIgMیا به عبارت دقیق تر ردیابی آنتی بادیهای ضد استرپتوکوکوس اینیایی از روشELISAاستفاده گردید.

نتایج:

در همه تیمارها میزان کارایی واکسن منتج از ژن (g2) در مقایسه با ژن (g1) بهتربودهاست. بعد از انداره گیری میزانIgMبه روشELISAوردیابی آنتی بادیهای ضد استرپتوکوکوس اینیایی ،نتایج نشان داد که در همه تیمارهامیزانIgMدر مقایسه با شاهد دارای اختلاف معنی دار (05/0p<) بوده است.

نتایج رویارویی ماهیان واکسینه شده با باکتری استرپتوکوکوس اینیایی نشان داد که در صد بقاء نسبی ماهیان در کلیهتیمارها بجز تیمار3(63/42درصد)،بالای 50درصد و برای گروه کنترل نیز43/21 درصد بوده است. بیشترین درصد بقاء نسبی ماهیان مربوط به تیمار 11 (25/61 درصد) بود و آنالیز آماری حاکی از اختلاف معنی دار بیندرصد بقاء نسبیماهیان واکسینه شده با گروه کنترل می باشد(05/0p<).

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

بدیهی است بعد از طی مراحل مختلف تجاری سازی قابلاستفاده برای مزارع پرورش ماهیان قزل آلا خواهد بود. البته باید زمان مناسب واکسیناسیون و نیز سن مناسب بچه ماهیان قزل آلا بدقت رعایت گردد.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

مسلما مناطقی که مزارع پرورش در دشت احداث شده اند و امکان افزایش درجه حرات آب در فصول گرم وجود دارد و نیز مزارعی که دارای آب با کیفیت نامناسب بوده و همچنین از روش متراکم پرورش استفاده می کنند در اولویت خواهند بود.

تعداد بازدید:1014
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co