طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح: بررسی ذخایر کفال ماهیان درآبهای ایرانی دریای خزر
توضیحات:شماره مصوب: 91116 – 12 – 73 - 0 واحد اجرا: بیولوژی و مدیریت ذخایر محل اجرا: پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی نام هماهنگ کننده/ مجری مسئول/ مجری: اکبر پورغلامی مقدم سال شروع: 1391/7/1 سال خاتمه: 1393/1/2
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

صید و بهره برداری از ذخایر ماهیان استخوانی دریای خزردر دهه های اخیر رو به افزایش بوده و از این رهگذرنیاز پروتئینی جامعه تأمین گردیده و نقش مهمی در اقتصاد ساحل نشینان دارد. نبض اقتصادیبیش از 12 هزار نفر صیاد در گرو صید و صیادیو بهره برداری از این ذخایر می باشد. کفال ماهیان در بین ماهیان استخوانی بعد از ماهی سفید بیشترین میزان صید را در مقایسه با سایر گونه ها دارا بوده و از ارزش اقتصادی و بازار پسندی نیز برخوردار می باشد. بطور کلی مجموع صید سالانه ماهی سفید و کفال ماهیان ( کفال طلایی و پوزه باریک )90-85درصد از صید سالانه را تشکیل می دهد. حفظ و پایداری ذخایرنیازمند بررسیها و تحقیق در خصوص روند تغییرات میزان صید و تلاش صیادی، تعیین مقدار زی توده و حداکثر محصول قابل برداشت می باشد.

هدف از انجام این مطالعاتبررسی وضعیت موجود ذخایر کفال ماهیان و تعیین سطح مناسب برداشت برای سالهای آتی میباشد . که در این صورت فرصتهای شغلی موجود حفظ شده و تولید پروتئین دریائی تداوم خواهد داشت. نتایج حاصل از پروِِژه های تحقیقاتی منجر به اصلاحات لازم در نحوه مدیریت صید و بهره برداری خواهد گردید.

نتایج:

در این تحقیق به برخی از شاخصهای زیستی مثل روند تغییرات صید و تلاش صیادی و برآورد میزان ذخایر و حداکثر صید مجاز کفال ماهیان در سواحل ایرانی دریای خزر طی فصل صید93-1392 دست خواهیم یافت.نتایج نشان داد که در سال بهره برداری 93-1392مجموعا 124 شرکت تعاونی پره فعال بوده و44688بار پره کشی انجام شده است. مقدار صید کل صید با احتساب صید قاچاق 3/17144 تن برآورد شد. کفال ماهیان8/13درصد از ترکیب صید را به خود اختصاص دادند.

پارامترهای رشدK، ∞L وt0برای ماهیان کفال طلائی 16/0 در سال، 4/57 سانتیمتر و 45/0- سال محاسبه شد. با استفاده از داده های ساختار سنی میزان ذخایر کفال ماهیان طی سال بهره برداری 93-1392 ، 3/12473 تن محاسبه شد. حداکثر محصول قابل برداشت برای کفال ماهیان6/2558 تن محاسبه گردید.

بر اساس مدلهای موجود، میزان صید مجاز بیولوژیک کفال طلائی در این تحقیق با رویکرد احتیاطی 1650 تنبرآورد گردید . پیشنهاد می شود که در بهره برداری از ذخایر کفال ماهیانبحث برداشت با در نظر گرفتن رویکرد احتیاطیمد نظر قرار داده شود .

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

سالیان درازی است که در خصوص رعایت زمان و مکان صید دوره های آموزشی برگزار گردیده و تاثیرات نسبی خوبی را داشته است . لذا تداوم این گونهبازآموزی برای جامعه صیادی منجر به ایجاد یک سیستم خود کنترلی و خود اظهاری از سوی جامعه صیادی و بهبود ارتباطات آنان با مدیران شیلاتی خواهد گردید.

رعایت استاندارد های چشمه تور پره و کنترل و نظارت در این خصوصموجب کاهش درصد ماهیان غیر استاندارد و تضمین موفقیت صید ماهیان با طول و وزن مناسب در سالهای بعد میگردد.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

شرکت های تعاونی پره مراکز هدف برای بکارگیری توصیه های مذکور بوده و بیشترین بازده را چهازلحاظ افزایش سطحآگاهیجوامع صیادی و چهاز لحاظ پویایی بهره برداری از ذخایر ماهیان استخوانی در پیش خواهد داشت .

تعداد بازدید:1004
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co