طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/ پروژه:‌ پایش ذخایر آرتمیای دریاچه ارومیه
توضیحات:شماره مصوب: 90021-12-78-2 واحد اجرا: بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر محل اجرا: مرکز تحقیقات آرتمیای کشور نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/ مجری: محمود حافظیه سال شروع: 1380 سال خاتمه: 1382
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

مونیتورینگو پایش ذخایر سیست و زی توده ارتمیا ان دریاچه، در تعیین میزان قابل برداشت و سهمیه بندی شرکت های بهرهبردار دارای مجوز رسمی امری ضروری است که در این پروژه با اهداف برآورد زی توده با تاکید بر سیست موجود در دریاچه ارومیه

تعیین پراکنش مکانی و زمانی آرتمیای دریاچه ارومیه

برآورد مقدار سیست قابل برداشت سالیانه

پیشنهاد فصل مناسب جهت برداشت سیست

پیشنهاد فصل مناسب جهت برداشت زی توده (غیر از سیست)

پیشنهاد محلهای مناسب برداشت سیست

نتایج:

با توجه بهکاهش حجم آب دریاچه به کمتر از 5 میلیارد متر مکعب و متوسط شوری 320 گرمدر لیتر، میزان شفافیتتقریبا در تمام ایستگاه ها برابر عمق آب بودهووضعیت سیست در سطح آب بهتر از لایه های عمقی بوده، در بخش جنوبی از تراکم بیشتری برخوردار بوده است.وضعیت زی توده بدونسیستنیزدر بخش جنوبی و در عمق 5/2 متر بهتر از دو لایهدیگر برآورد گردید. بهترین زمان برداشت سیست و زی توده به ترتیب پاییز وبهارهر دو در بخش جنوبی دریاچهمی باشند

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی:

بهترین زمان برداشت سیست و زی توده به ترتیب پاییز وبهارهر دو در بخش جنوبی دریاچهمی باشند

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

شرکت های بهرهبردار

سازمان شیلات ایران

سازمان محیط زیست

تعداد بازدید:887
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co