طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/ پروژه:‌ برآورد ذخایر آرتمیای دریاچه ارومیه
توضیحات:شماره مصوب: 02-0710302000-79 واحد اجرا: بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر محل اجرا: مرکز تحقیقات آرتمیای کشور نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/ مجری: محمود حافظیه سال شروع: 1379 سال خاتمه: 1380
متن:

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

برآورد ذخایر سیست و زی توده ارتمیا ان دریاچه، در تعیین میزان قابل برداشت و سهمیه بندی شرکت های بهرهبردار دارای مجوز رسمی امری ضروری است که در این پروژه با اهداف برآورد زی توده با تاکید بر سیست موجود در دریاچه ارومیه

تعیین پراکنش مکانی و زمانی آرتمیای دریاچه ارومیه

برآورد مقدار سیست قابل برداشت سالیانه

پیشنهاد فصل مناسب جهت برداشت سیست

پیشنهاد فصل مناسب جهت برداشت زی توده (غیر از سیست)

پیشنهاد محلهای مناسب برداشت سیست

نتایج:

نتایج نشان داد در زمستان تعداد سیست شمارش شده در هر متر مکعب 756، حداقل و در پاییز با 2015 حداکثربوده متوسط سالانهسیست 1000 عدد در هر متر مکعب محاسبه شد.حداقل وزن تر مراحل مختلف در زمستان 03/0 گرم در هر متر مکعب و حداکثر آن در بهار با 22/9 گرم در هر متر مکعب بدست آمد. ترکیب زی توده بدون محاسبه سیست درانتهای بهار،تابستان تا اواسط پاییز بطور متوسط 950عدد در مترمکعب گزارش گردیدکه در فصل بهار تا اواسط تابستان ناپلیوس و متاناپلی درصد بیشتری را به خود اختصاص دادند حال آنکه از اواسط تابستان تا اواسط پاییز ترکیب جمعیت به ترتیب به سمت مرحله جوان و بالغ بیشتر و مراحل لاروی کمتر تغییر یافت. فیتو پلانکتونهای جمع آوری شده از دو جنس از دورده کلروفیسه و باسیلوریوفیسه، بترتیبDunaliellaوNitzschiaمی باشند. حداکثر فراوانیDunaliella،31 هزار سلول درلیتر، مربوط به ماههای فصل بهار بخصوص دراواخر اردبیهشت و اوایل خرداد ماه بوده و بیش از 95 درصد از ترکیب جمعیت فیتوپلانکتونی مربوط به این جنس می باشد. میزان زی توده حاوی سیست در دریاچه در سال مطالعه جمعا 2700 تن (30 تن سیستو 2670 تن زی توده که با احتساب 10 درصد زی توده قابل برداشت، 3 تن سیست و 267 تن زی توده بدوناثر منفی بر ذخایر، قابلیت برداشت خواهد داشت.بهترین مکان برداشت سیست و زی تودهمناطق مرکزی دریاچه بهسمت بخش های شمالی و بهترینزمان برداشت سیست و زی توده به ترتیب در پاییز و بهار خواهد بود.

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی:

بهترین مکان برداشت سیست و زی تودهمناطق مرکزی دریاچه بهسمت بخش های شمالی و بهترینزمان برداشت سیست و زی توده به ترتیب در پاییز و بهار خواهد بود.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

شرکت های بهرهبردار

سازمان شیلات ایران

سازمان محیط زیست

تعداد بازدید:951
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co