طرح ها و پروژه ها
ارزیابی صید ماهیان استخوانی خلیج گرگان
توضیحات:صید در خلیج گرگان از اول شهریور 79 تاپایان مردادماه سال 80 بمدت یکسال ادامه یافت. دامهای شیلات هفت گونه از ماهیان استخوانی را صید نمود و 2 گونه نیز ازطریق آمار صید غیرمجاز ثبت شده است. درطول سال درهرهفته، 2 بار عمل گشت زنی و شمارش دامهای غیرمجاز انجام می‌گرفت که باتوجه به جدول شماره 1 ضمیمه، تعداد دامهای غیرمجاز 139734 رشته برآورد گردید. باتوجه به زیست‏سنجی که از ماهیان صیدشده در دامهای تحقیقات انجام گرفت مقادیر صید گونه‌های مختلف محاسبه گردید.
متن:

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ مرکز تحقیقات شیلاتی استان گلستان

02-0710344000-79

کامران عقیلی

با همکاری:

سیدامین الله تقوی مطلقـ علی رضائی شیرازیـ شهرام ملکی

عبدالرزاق زمانیـ طاهر پورصوفی

81-1379

ارزیابی صید ماهیان استخوانی

خلیج گرگان

استانگلستانـ خلیج گرگان

مرکز تحقیقات شیلاتی استان گلستان

بخشمدیریت ذخایر

پاییز 1383

خلاصه

صید در خلیج گرگان از اول شهریور 79 تاپایان مردادماه سال 80 بمدت یکسال ادامه یافت. دامهای شیلات هفت گونه از ماهیان استخوانی را صید نمود و 2 گونه نیز ازطریق آمار صید غیرمجاز ثبت شده است. درطول سال درهرهفته، 2 بار عمل گشت زنی و شمارش دامهای غیرمجاز انجام می‌گرفت که باتوجه به جدول شماره1 ضمیمه، تعداد دامهای غیرمجاز 139734 رشته برآورد گردید. باتوجه به زیست‏سنجی که از ماهیان صیدشده در دامهای تحقیقات انجام گرفت مقادیر صید گونه‌های مختلف محاسبه گردید.

باتوجه به جدول شماره1 میزان صید درواحد تلاش (یک رشته دام روز) دامهای تحقیقات، 20/1 کیلوگرم به دست آمد که گونه کپور با 2/28 درصد (kg 4/440) بیشترین میزان صید را در خلیج گرگان و گاوماهی با میزان صید kg 7/6 کمترین میزان صیدرا به خود اختصاص داده‌اند.

باتوجه به جدول شماره1 بیشترین میزان صید درواحد تلاش (یک رشته دام روز) برای ماهی کپور 34/0 کیلوگرم بود و کمترین آن برای گاوماهی 01/0 کیلوگرم بدست آمد. باتوجه به جدول شماره1 ضمیمه میزان صید غیرمجاز در خلیج گرگان kg 167681 برآورد گردید.

باتوجه به جدول شماره1 میزان صید در واحد تلاش (در یک رشته دام روز) به ترتیب ماهی کفال اوراتوس و سفید و کفال سالینس و کلمه وشگماهی 25/0، 21/0، 18/0، 15/0، 07/0 کیلوگرم برآورد گردید و همچنین به ترتیب 6/20، 3/17، 1/15، 8/12، 6/5 درصد از کل صید را در خلیج گرگان شامل می‌شوند.

تعداد صیادان غیر مجاز در خلیج گرگان حدود 500 نفر می‌باشند. چشمه‌های مورد استفاده 22، 28، 54، 50، 40، 30 بوده است.

کفال ماهیان که در خلیج گرگان شامل دو گونه می باشند، 7/35 درصد از کل صید را شامل میشوند که گونه ماهی کفال طلائی و کفال سالینس به ترتیب 7/57 درصد و 3/42 درصد از صید کفال ماهیان را شامل می‏شوند.

میانگین سنی در صید خلیج گرگان برای گونه‌های ماهی کپور و کفال اوراتوس و سفید و کفال سالینس و کلمه و شگماهی به ترتیب 7/4، 68/4، 81/3، 96/2، 41/4، 75/3 سال برآورد شد.

نویسنده:کامران عقیلی
تعداد بازدید:2158
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co