طرح ها و پروژه ها
جمع آوری نوزاد صدف دوکفه ای اسکالوپ و پرورش آن در جزایر کیش و فارور
توضیحات:با توجه به ذخایر دوکفه‌ای اسکالوپ گونه Chlamys ruschenbergerii در زیستگاههای بندر بستانه و جزیره هندورابی، طی ماههای آبان 80 تا شهریور 81، اقدام به نصب انواع مختلف جمع‌آور در عمق‌های مختلف 10 –1 متری گردید. در هر زیستگاه 2 خط جمع‌آور مشابه نصب و سرکشی به جمع‌آورها و بازدید آنها به فاصله 15 روز انجام گردید. بدلیل نبود امنیت کافی، خطوط جمع‌آور در هر دو زیستگاه توسط افراد ناشناس به سرقت رفت که پس از 2 بار نصب مجدد در زیستگاه هندورابی، باتوجه به نبود امنیت کافی و بعد مسافت، این زیستگاه نیز حذف گردید و فقط اقدام به جایگزینی جمع‌آورهای سرقت شــده بنـدر بستانــه (6 نوبت) گردید.
متن:

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

03-0710143000-80

بهنام دقوقی

با همکاری:

حسین رامشی _ ایرج رجبی

علی اکبر ایروانی نیای تهرانی _ وحید یاوری

1381-1380

جمع آوری نوزاد صدف دوکفه ای اسکالوپ
و پرورش آن در جزایر کیش و فارور

استانهرمزگان _ ایستگاه تحقیقاتی بندرلنگه

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

گروه تکثیر و پرورش

پاییز 1383

چکیده

با توجه به ذخایر دوکفه‌ای اسکالوپ گونهChlamys ruschenbergeriiدر زیستگاههای بندر بستانه و جزیره هندورابی، طی ماههای آبان 80 تا شهریور 81، اقدام به نصب انواع مختلف جمع‌آور در عمق‌های مختلف 10 –1 متری گردید. در هر زیستگاه 2 خط جمع‌آور مشابه نصب و سرکشی به جمع‌آورها و بازدید آنها به فاصله 15 روز انجام گردید. بدلیل نبود امنیت کافی، خطوط جمع‌آور در هر دو زیستگاه توسط افراد ناشناس به سرقت رفت که پس از 2 بار نصب مجدد در زیستگاه هندورابی، باتوجه به نبود امنیت کافی و بعد مسافت، این زیستگاه نیز حذف گردید و فقط اقدام به جایگزینی جمع‌آورهای سرقت شــده بنـدر بستانــه (6 نوبت) گردید. برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب منطقه شامل دما، شوری، اکسیژن، pH و کدورت اندازه‌گیری و ثبت شد. باتوجه به بررسی‌های صورت گرفته، نشست صدفچه اسکالوپ در اواخر ماه اردیبهشت به تعداد بسیار کم مشاهده شد که نشان دهنده تخم‌ریزی این دوکفه‌ای در اواخر فروردین می‌باشد. بهترین عمق برای جمع‌آوری9- 5 متر و بهترین نوع جمع‌آور کیسه‌های توری پیازی شکل حاوی رشته‌های نایلونی و لوله P.V.C و پس از آن طناب ریش ریش می‌باشد. آزمون رگرسیون نشاندهنده ارتباط معنی‌دار بین تجمع صدفچه‌ و جمع آور کیسه‌ای توری پیازی شکل(58/0=r ) و آزمـون هـمبستگی پیرسون نشاندهنده ارتباط مـعنی‌دار مثبت بین تجمع صدفچه‌ و pH (01/0P< و 448/0=R) و ارتباط معنی‌دار منفی بین تجمع صدفچه‌ و کدورت (05/0P< و 564/0-=R) می‌باشد. در ماههای آخر، بررسی گنادی نیز انجام شد که در کلیه ماهها گناد خالی بود. نشست موجودات مزاحم مانند بارناکل‌ها، کرم‌ها، لارو سخت‌پوستان، مرجانهای نرم، اسفنجها و ... در تمامی طول پروژه روی جمع‌آورها به تعداد زیاد مشاهده گشت. به دلیل دستیابی نداشتن به تعداد مناسب صدفچه، فاز دوم پروژه (پرورش صدفچه) انجام نشد.

نویسنده:بهنام دقوقی
تعداد بازدید:2053
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co