طرح ها و پروژه ها
بررسی امکان نگهداری و تغذیه شاه میگوی Panolirus homarus در حوضچه های بتنی
توضیحات:پروژه بررسی امکان نگهداری وتغذیه شاه میــگو در حوضچه های بتـونی از آبان سال 1380 لغایت اردیبهشت 1381 طی پنــج ماه با اهداف دست یابی به زی فــن پـرورش شاه میگو در حوضچه های بتـونی وایجاد یک کار جدید تولیدی ارز آور وهمچنین با هدف عرضه این آبزی بصورت زنده در تمام طول سال انجام پـذیـرفت . در این پژوهش، تعداد 80 عدد شاه میگو در دو سایز مختلف ( 160 و 250 گرم ) در چهار حوضچه به ابعاد 5/1*4*3 متر ذخیـره سازی وتمام نمــونه ها علامتگذاری گردید. تغـذیـــــه شاه میگو ها توسط ضایعـات ماهــی ، انواع صدف دوکفـه ای وغذای دست ساز صورت گرفت . مقدار غذا بر اساس 7 - 5 درصد وزن بدن محاسبه شد.
متن:

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور ـ چابهار

02-0710139-81

تیمور امینی راد

با همکاری:

علی مهدی آبکنار ـ محمد مظلومی

1381-1380

بررسی امکان نگهداری و تغذیه شاه میگوی
Panolirus homarus در حوضچه های بتنی

استانسیستان و بلوچستان ـ چابهار

مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور

بخش آبزی پروری

پاییز 1383

چکیده

پروژه بررسی امکان نگهداری وتغذیه شاه میــگو در حوضچه های بتـونی از آبان سال 1380 لغایت اردیبهشت 1381 طی پنــج ماه با اهداف دست یابی به زی فــن پـرورش شاه میگو در حوضچه های بتـونی وایجاد یک کار جدید تولیدی ارز آور وهمچنین با هدف عرضه این آبزی بصورت زنده در تمام طول سال انجام پـذیـرفت . در این پژوهش، تعداد 80 عدد شاه میگو در دو سایز مختلف ( 160 و 250 گرم ) در چهار حوضچه به ابعاد 5/1*4*3 متر ذخیـره سازی وتمام نمــونه ها علامتگذاری گردید. تغـذیـــــه شاه میگو ها توسط ضایعـات ماهــی ، انواع صدف دوکفـه ای وغذای دست ساز صورت گرفت . مقدار غذا بر اساس 7 - 5 درصد وزن بدن محاسبه شد. طی دوره پرورش ، تعویض آب یک روز در میان به میـزان 50 درصد و زیست سنجی شاه میگو ها هر ماه یک بار انجام گرفت . در این عملیات وزن کل ، طول کاراپاس وطول کل شاه میگو ها اندازه گیری وثبت گردید. میزان رشد در شاه میگوها تا پایان دوره روند افزایشی نشان داد . بیشترین رشد وزنی مربوط به حوضچه شماره 1 با 82 گرم افزایش وزن و کمترین رشد مربوط به حوضچه شماره 2 با 61 گرم ، بیشترین رشد طولی کاراپاس مربوط به حوضچه شماره 3 با 2/8 میلی متر افزایش وکمترین میانگین رشد طول کاراپاس مربوط به حوضچه شماره 2 با افزایش 8/5 میلی متر ، بیشترین رشد طولی مربوط به حوضچه شماره 3 با افزایش 46 میلی متر و کمترین رشد طولی مربوط به حوضچه شماره 2 با 18 میلی متر افزایش بود. وزن کل شاه میگو های استحصال یافته بدون احتساب تلفات از 885/13 کیلوگرم در ابتدای دوره به 677/17 کیلوگرم در پایان دوره رسیدند که حدود 792/3 کیلوگرم افزایش وزن را نشان داد . طی مطالعات انجام گرفته از کشورهای صاحب این صنعت نظیر تایوان ، هند ، نیوزلاند ، نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج بدست آمده آنان کاملا برابری داشته ودر پاره ای ازموارد برتری نسبی نیز مشاهده گردید.

نویسنده:تیمور امینی راد
تعداد بازدید:2197
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co