طرح ها و پروژه ها
بررسی امکان پرورش میگوی سفید هندی در استخرهای خاکی منطقه ساحلی استان مازندران (بهشهر)
توضیحات:بمنظور بررسی امکان پرورش میگوی سفید هندی در استخرهای خاکی منطقه ساحلی دریای خزر ، پرورش در دو دوره (79 و 80) در موقعیت جغرافیایی به طول N 00 ، 32 ،º 53 و عرض E 00 ، 40 ، 36 انجام شد.
متن:

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

04-0710142000-79

حسینعلی خوشباور رستمی

با همکاری:

عباس متین فر _ داود کر _ سعید یلقی _ حسن نصراله زاده

عبداله سلیمانی رودی _ یوسف علومی _ مژگان روشن طبری

1380-1379

بررسی امکان پرورش میگوی سفید هندی در استخرهای خاکی منطقه ساحلی استان مازندران (بهشهر)

استانمازندران _ بهشهر

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

بخش آبزی پروری

پاییز 1383

چکیده

بمنظور بررسی امکان پرورش میگوی سفید هندی در استخرهای خاکی منطقه ساحلی
دریای خزر ، پرورش در دو دوره (79 و 80) در موقعیت جغرافیایی به طول
N 00 ، 32 ،º 53 و عرض E 00 ، 40 ، 36 انجام شد.

برای پرورش در سال اول از دو استخر 6/0 و 2/1 هکتاری و در سال دوم از 6 باب استخر درمجموع به مساحت 4 هکتار با استفاده از آب خلیج گرگان انجام گردید. میزان رهاسازی پست لاروها در سال اول و دوم به ترتیب با تراکم 166 و 175 هزار در واحد هکتار بوده است. پست لاروها در داخل استخرها با استفاده از غذای کنسانتره ساخت داخل کشور ( کارخانه چینه ) تغذیه شدند. میزان غذادهی 2 الی 5 درصد وزن بدن بود. فاکتورهای فیزیکوشیمیایی و بیولوژیک هر 15 روز یکبار اندازه گیری گردیدند. زیست سنجی هر 7 الی 14 روز صورت گرفت.

میانگین وزن میگوها در سال اول در استخر 6/0 و 2/1 هکتاری بترتیب 2/20 و 16 گرم و در سال دوم در استخرهای 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 و 6 بترتیب 1/14 ، 2/13 ، 9/14 ، 1/15 ، 3/15 و 15 گرم در طول 119 الی 124 روز بوده است.

در سال اول متوسط رشد روزانه و ماهانه در استخر 6/0 هکتاری بترتیب 168/0 و 04/5 و در استخر 2/1 هکتاری بترتیب 134/0 ، 03/4 گرم بود . میزان برداشت در سال اول 1114 کیلوگرم در هکتار بوده است.

در سال دوم میزان متوسط رشد روزانه در استخرهای 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 و 6 بترتیب 116/0 ، 106/0 ، 123/0 ، 123/0 ، 128/0 و 123/0 گرم و رشد متوسط ماهانه بترتیب 5/3 ، 19/3 ، 76/3 ، 71/3 ، 86/3 و 72/3 گرم می باشد. میزان برداشت در واحد هکتار برابر 1578 کیلوگرم بود.

ضریب تبدیل غذا در دو دوره پرورش به ترتیب 74/0 و 15/1 می باشد . عمده ترین دلیل پائین بودن این ضریب تبدیل و رشد سریع میگو به علت وجود موجودات زنده غذایی نظیر گاماروس در آب خلیج بوده است .

نتایج بدست آمده طی این بررسیها نشان می دهد که دهها هزار هکتار اراضی شور و بکر در منطقه بهشهر که قابلیت تامین آب از خلیج را دارا می باشد، برای یک دوره پرورش طی سال از 15 خرداد لغایت 15 مهر مناسب می باشد.

نویسنده:حسینعلی خوشباور رستمی
تعداد بازدید:2233
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co